Jste zde

F7PBLKGE - Klinická genetika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLKGE Z,ZK 3 5P+5C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Genetika (F7PBLGEN)
Přednášející:
Emil Kormuth (gar.), Jaroslav Kotlas
Cvičící:
Emil Kormuth (gar.), Jaroslav Kotlas
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Klinická genetika se jako samostatný základní lékařský obor zabývá jak genetickými aspekty tak také faktory zevního prostředí, které podmiňují vznik mnoha lidských (dědičných) onemocnění a vad. Při diagnostice, stanovování prognózy, prevenci a terapii využívá poznatky obecné genetiky, experimentální genetiky, metody klinicko-genetického vyšetření a nejmodernější laboratorní metody, zejména z oblasti molekulární genetiky a cytogenetiky. Nedílnou součástí oboru je registrace a dispenzarizace chorob a vad.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

Aktivní účast na cvičeních včetně domácí přípravy, nutná 100% účast na cvičeních, absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů po dohodě s vedoucím cvičení. V případě neúčasti na cvičení student vypracuje seminární práci na zadané téma a ve stanoveném rozsahu.

Požadavky ke zkoušce:

Splnění požadavků k zápočtu. Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek – ústní zkoušení.

Osnova přednášek:

•Úvod do předmětu Klinická genetika, principy genetické konzultace, právní a etické aspekty.

•Příklady monogenně dědičných onemocnění u člověka.

•Geneticky podmíněná onemocnění v podle systémů (nefrologie, kardiologie, neurologie, gastroenterologie….).

•Genetika nádorových onemocnění.

•Diagnostika a prevence dědičných chorob a vad, genetická péče o těhotné, prenatální screening.

Osnova cvičení:

•Konstrukce rodokmenu, stanovení rizika monogenně podmíněných onemocnění.

•Indikace laboratorních vyšetření, indikační kritéria, doprovodná dokumentace.

•Vyšetřovací metody v cytogenetice.

•Hodnocení karyotypů s numerickými chromosomálními aberacemi.

•Hodnocení karyotypů se strukturními chromosomálními aberacemi.

•Metody analýzy DNA v klinické praxi.

•Analýza výsledků molekulárně genetických vyšetření – nepřímá DNA diagnostika - využití polymorfismů DNA k vazbové analýze – příklady.

•Analýza výsledků molekulárně genetických vyšetření – přímá DNA diagnostika – příklady.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•OTOVÁ, Berta, Romana MIHALOVÁ a Jiří VYMLÁTIL. Základy biologie a genetiky. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1709-1.

•OTOVÁ, Berta a Romana MIHALOVÁ. Základy biologie a genetiky člověka. Praha: Karolinum, 2012. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2109-8.

Doporučená literatura:

•PRITCHARD, Dorian. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. Praha: Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-449-2.

•MAŘÍKOVÁ, Taťána a Eva SEEMANOVÁ. Klinická genetika: praktická aplikace. Praha: Karolinum, 2013. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-2318-4.

•KOČÁREK, Eduard. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia, 2008. ISBN 978-80-86960-36-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Dodatečné studijní materiály pro KFS: