Jste zde

F7PBLKBCH1 - Klinická biochemie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLKBCH1 Z 4 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLKBCH1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLBCH2
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLKBCH1 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLKBCH2.
Garant předmětu:
Jaroslav Racek
Přednášející:
Lenka Fialová, Jaroslav Racek
Cvičící:
Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace o metodikách využívajících nejnovější poznatky oboru s ohledem na současný stav rutinního použití nových postupů a technologií. Základy indikace a interpretace laboratorních metod vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám.

V praktické části přípravy získají studenti praktické dovednosti takového rozsahu, který umožní snadné zařazení absolventa do pracovních týmů klinických laboratoří.

Požadavky:

Účast na praktických cvičeních, vypracování pracovních protokolů, zápočtový test (minimálně 50 % správných odpovědí).

Osnova přednášek:

•Úvod do klinické biochemie (definice oboru, postavení mezi ostatními lékařskými obory, úkoly oboru, laboratoř klinické biochemie, pracovníci, laboratorní příručka).

•Preanalytická část vyšetření (fáze laboratorního vyšetření, preanalytická fáze mimo laboratoř, v laboratoři, preanalytické vlivy na laboratorní vyšetření).

•Referenční hodnoty (pojem, metody určení: neparametrická a parametrická metoda).

•Analytické vlastnosti laboratorní metody (preciznost, pravdivost, analytická senzitivita a analytická specifičnost). Kalibrace laboratorních metod.

•Kontrola kvality v laboratoři. Akreditace laboratoří.

•Klinické vlastnosti laboratorní metody (zejm. diagnostická senzitivita a specifičnost, jejich vztah, ROC, pozitivní a negativní predikční hodnota, kritická diference, pojem rizikového faktoru).

•Vyšetření moči (základní kvalitativní chemické vyšetření, vyšetření močového sedimentu, automatizace vyšetření moči).

•Laboratorní vyšetření u onemocnění gastrointestinálního traktu.

•Glycidy (definice, struktura, druhy, metabolismus a stanovení glukózy).

•Laboratorní vyšetření u diabetika (diagnostika diabetu, glykémie, oGTT, glykovaný hemoglobin, C-peptid, mikroalbuminurie, autoprotilátky, komplikace diabetu).

•Močovina (vznik, stanovení, význam stanovení).

•Kreatinin (vznik, stanovení, význam stanovení), stanovení a odhad glomerulární filtrace, funkční zkoušky tubulů.

•Kyselina močová (vznik, stanovení, význam stanovení), amoniak, aminokyseliny (dědičné poruchy metabolismu, fenylketonurie).

•Hemoglobin a porfyriny (deriváty hemoglobinu, zejm. karbonylhemoglobin a methemoglobin).

•Bilirubin (metabolismus, stanovení) a typy ikteru.

Osnova cvičení:

•Příjem a identifikace biologického materiálu. Papírová a elektronická žádanka, čarové kódy, čtečky a tiskárny čarových kódů.

•Laboratorní informační systém. Příprava analytických vzorků. Odběrové nádobky, centrifugace, alikvotace, třídění.

•Metabolismus jaterní buňky, stanovení jaterních enzymů.

•Stanovení hladiny celkového bilirubinu, diferenciální diagnostika hyperbilirubinémií.

•Diabetes mellitus, orální glukózový toleranční test, příprava pacienta, provedení, stanovení glykemie, vyhodnocení.

•Vyšetření hladiny kyseliny močové, dna a poruchy metabolismu kyseliny močové.

•Stanovení hemoglobinu pomocí Drabkinova činidla, fotometrické stanovení celkového železa, poruchy metabolismu železa.

•Osmometrie, stanovení osmolality séra, výpočet osmolality séra, stanovení osmolality séra při otravě osmoticky aktivními látkami, koncentrační pokus.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

DASTYCH, Milan a Petr BREINEK. Klinická biochemie: bakalářský obor Zdravotní laborant. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2011. ISBN 978-80-87192-18-4.

RACEK, Jaroslav. Klinická biochemie. 2. přeprac. vyd. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-324-9.

Kurzy SŠ a VOŠ v rámci vzdělávacího portálu CEVA. Dostupné z: https://www.ceva-edu.cz.

Racek, J. Klinická biochemie – VÝUKOVÝ MATERIÁL, https://www.vovcr.cz/odz/zdrav/189/page00.html

Doporučená literatura:

ZIMA, Tomáš. Laboratorní diagnostika. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. ISBN 978-80-7492-062-2.

Studijní pomůcky:

Laboratorní obuv, bílý plášť, psací potřeby, laboratorní deník, ochranné rukavice a brýle, kalkulačka, návody ke cvičením.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: