Jste zde

F7PBLHHT - Histologie a histologické techniky

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLHHT Z,ZK 5 2P+3L česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLHHT je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLLPR.
Garant předmětu:
Jiří Uhlík
Přednášející:
Richard Becke, Jana Hudzietzová, Jiří Uhlík
Cvičící:
Richard Becke, Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Histologie se zabývá mikroskopickou a submikroskopickou stavbou buněk, tkání a orgánů (mikroskopická anatomie). Pro rozsah výuky zdravotního laboranta je nezbytné seznámit studující se základy funkční cytologie, mikroskopické stavby tkání a se základními údaji o mikroskopické stavbě orgánových systémů. Takto koncipovaná histologie navazuje na výuku biologie, anatomie a fyziologie, seznamuje studující s principy fixace biologických objektů včetně bioptických vzorků, probírá základní charakteristiku změn struktury buněk a tkání vyvolaných fixačními prostředky, principy zalévání biologických vzorků do různých typů médií a seznamuje s principy krájení a barvení preparátů. Orientačně seznamuje s odběrem a následným zpracováním vzorků určených pro histochemické vyšetření a vyšetření ELM.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

Povinná účast na praktických cvičeních. Je omluvena 1 absence v průběhu semestru. Úspěšné absolvování 2 zápočtových testů v průběhu semestru s výsledkem minimálně: E / dostatečně /. V případě neúspěchu u testu ústní přezkoušení z témat, která byla v testu.

Požadavky na zkoušku:

Zkouška probíhá ústní formou úspěšným absolvováním 3 otázek z celkového seznamu 45 otázek.

Osnova přednášek:

•Obecná stavba buňky, buněčná membrána, organely, buněčné inkluse.

•Epitelová tkáň, charakteristika, klasifikace, přehled výskytu.

•Pojivová tkáň – obecná stavba, typy pojivové tkáně.

•Vazivo, chrupavka, kost.

•Nervová tkáň – neuron a buňky neuroglie.

•CNS a PNS – přehled výskytu typů neuronů.

•Svalová tkáň – obecná stavba svalové tkáně, kosterní sval.

•Myokard, hladká svalovina, princip kontrakce kosterního svalu.

•Krev – formované krevní elementy a krevní plasma.

•Hemopoesa – vývoj krevních elementů.

•Kardiovaskulární systém – obecná stavba cév, kapiláry, artérie, vény.

•Lymfatický systém – lymf. uzlina, slezina, thymus.

•Dýchací systém – dýchací cesty – sliznice dýchacích cest.

•Plíce, stavba a funkce, hemorespirační bariéra.

•Trávicí systém – obecná stavba trávicí trubice, jícen.

•Žaludek, tenké a tlusté střevo.

•Močový systém – ledvina, nefron, hemourinární bariéra.

•Vývodné cesty močové.

•Mužský pohlavní systém – varle, spermiogenese.

•Vývodné cesty pohlavní u muže.

•Ženský pohlavní systém – oogenese, ovarium.

•Vejcovod, stavba stěny dělohy.

•Endokrinní systém – hypofýza, štítná žláza, příštítná tělíska.

•Nadledvina, Langerhansovy ostrůvky pankreatu.

•Kůže – stavba epidermis, dermis, kožní adnexa.

•Smyslové orgány – smyslové buňky – klasifikace.

•Stavba oka, ucha.

Osnova cvičení:

•Histologická technika 1: základní postup a kroky při výrobě preparátu, odběr materiálu, fixace, fixační tekutiny, ukázka fixačních tekutin.

•Mikroskop – popis, základy mikroskopování.

•Histologická technika 2: zalévání tkání, zalévací média, krájení řezů, typy mikrotomů, lepení řezů na podložní skla.

•Mikroskopování typů epitelů, typy epitelů podle stavby v mikroskopu.

•Barvení parafínových řezů, metoda hematoxylin – eosin, přehledné a speciální barvící metody, montování řezů, montovací média.

•Mikroskopování barvících metod, preparáty chrupavky, kosti, vaziva.

•Práce v laboratoři – opakování histologické techniky.

•Zhotovení a barvení krevního nátěru, vyhodnocení nátěru, leukogram.

•Mikroskopování krevního nátěru a preparátů svalové tkáně.

•Histochemie, průkaz polysacharidů, lipidů, DNA a enzymů.

•Mikroskopování preparátů histochemických metod, cév a lymfatických orgánů.

•Základy imunohistochemie, princip imunohistochemických metod.

•Histologická technika v elektronové mikroskopii.

•Práce v laboratoři – opakování histochemie a elektronové mikroskopie.

•Mikroskopování preparátů dýchacího systému.

•Játra, pankreas, žlučník – stavba a funkce.

•Mikroskopování těchto preparátů a preparátů močového systému.

•Nadvarle, funiculus spermaticus, prostata.

•Mikroskopování preparátů mužského pohlavního systému.

•Tuba uterina, uterus, vagina.

•Mikroskopování preparátů ženského pohlavního systému.

•Mikroskopování preparátů endokrinních žláz a kůže.

•Rozbor zápočtového testu, stanovení termínů k opravám testů.

•Informace o ústní zkoušce z histologie, termíny zkoušky.

•Mikroskopování preparátů oka a ucha.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•JIRKOVSKÁ, Marie. Histologická technika: základy. Druhé, doplněné vydání. Praha: Galén, 2017. ISBN 978-80-7492-325-8.

•VAJNER, Luděk, Jiří UHLÍK a Václava KONRÁDOVÁ. Lékařská histologie I. Praha: Karolinum, 2010. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1860-9.

•VAJNER, Luděk, Jiří UHLÍK, Tomáš NOVOTNÝ a Václava KONRÁDOVÁ. Lékařská histologie II: mikroskopická anatomie. 2., upravené vydání. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-3827-0.

•HORKÝ, Drahomír a Svatopluk ČECH. Základy histologické techniky pro zdravotní laboranty. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4467-8.

•ČECH, Svatopluk a Drahomír HORKÝ. Histologie a mikroskopická anatomie pro bakaláře. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5544-5.

Doporučená literatura:

•BANCROFT, John. D. a Marilyn GAMBLE (ed.). Theory and practice of histological techniques. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2003. ISBN 0-443-06435-0.

•MAŇÁKOVÁ, Eva. Metody v histologii. Praha: Karolinum, 2001. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 80-246-0230-X.

Studijní pomůcky:

Vybavení laboratoře pro výuku histologických technik (Ústav histologie a embryologie 2. LF UK):

Pro nácvik přípravy histologických preparátů je laboratoř vybavena: termostatem, napínací ohřevnou plotnou, vodní lázní, malou píckou pro ohřev parafínu, fixační sadou, odvodňovací sadou lednicí, barvící histologickou sadou, podložními a krycími skly, základním laboratorním sklem, sklenářskými rydly a krájecím diamantem, rotačním a sáňkovým mikrotomem, malým světelným mikroskopem. S tímto vybavením budou vytvořeny pracovní sekce, ve kterých cvičící zvládnou fixaci tkání, její odvodnění, zalití, nakrájení standartních řezů, napínání, barvení a montáž preparátů.

Počty jednotlivých zařízení a výbavy budou upraveny podle počtu cvičících. Speciální techniky (histochemie, imunohistochemie, cytochemie atd.) budou, vzhledem k nákladnosti spotřebovávaných medií demonstrovány vyučujícím nebo pomocným lektorem. Techniky elektronové mikroskopie a příprava preparátů pro tyto technologie bude řešena výkladem s obrazovou prezentací a exkurzí malých skupin těchto posluchačů na příslušných pracovištích.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: