Jste zde

F7PBLEVZ - Etika ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLEVZ KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Tibor Brečka
Přednášející:
Tibor Brečka
Cvičící:
Tibor Brečka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student po absolvování předmětu zná základní filozofickou terminologii, základní filozofické směry, na nichž etika staví. Je seznámen s historií etiky a chápe základní principy filozofie křesťanské etiky a bioetiky. Rovněž zná etické kodexy, využívané v klinické praxi, má znalosti etiky ve vztahu k současnému biomedicínskému výzkumu, je schopen analyzovat etické problémy alternativní medicíny a zaujímat k nim vlastní postoje. V neposlední řadě je obeznámen s nejčastějšími etickými problémy každodenní zdravotnické praxe a umí je řešit. Chápe požadavky, kladené na etiku práce s obtížnými klienty a projevuje etické postoje, které jsou nedílnou součástí profesionality zdravotnických pracovníků.

Požadavky:

Vypracování seminární práce na zvolené téma z oblasti bioetiky. Seminární práce musí splňovat formální strukturu, tzn. 5-25 normostran písemného textu. Text může být doplněn grafickými, obrazovými přílohami, tabulkami nebo jiným materiálem, který byl při psaní použit. Tyto se nepočítají do textu.

Práce by měla být strukturována do úvodu, teoretické a praktické části, závěru. V rámci textu seminární práce student prokazuje, že dokáže na vymezeném rozsahu zpracovat dostatečně odborně zadané téma s použitím odborné literatury. Práce musí obsahovat seznam použité literatury a zdrojů, citace dle norem (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2). Práce nesplňující normy budou automaticky hodnoceny stupněm F.

Osnova přednášek:

•Etika jako filozofická kategorie. Kořeny etiky. Základní pojmy.

•Historie lékařské etiky. Etika jako tradiční součást medicíny. Vznik lékařské etiky jako moderního oboru. Etika v práci zdravotního laboranta.

•Vztah právních a etických norem, vznik a vývoj současných deontologických etických kodexů ve zdravotnictví.

•Etický kodex nelékařského zdravotnického pracovníka vzhledem k profesi zdravotního laboranta.

•Etické kodexy chránící práva pacientů ve zdravotnictví. Práva pacientů a profese zdravotního laboranta.

•Problematika informovaného souhlasu, problémy v aplikaci informovaného souhlasu v praxi. Informovaný souhlas a jeho využití v praxi zdravotního laboranta.

•Ochrana osobních dat, povinnost mlčenlivosti a prolomení mlčenlivosti. Výhrada svědomí.

•Problém bezpečnosti a lidské důstojnosti klientů s ohledem na laboratorní postupy.

•Etické a právní normy regulující výzkum v medicíně.

•Etické problémy umírání a smrti.

•Etická problematika transplantace orgánů.

•Etické aspekty asistované reprodukce, klonování, genetické testování.

•Alokace zdrojů, problém ceny a nákladů ve zdravotnictví.

•Zavádění nových technologií v medicíně, etika reklamy.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je prezentace základních filozofických pojmů, přehled filozofických směrů a historického vývoje etických škol. Představeny jsou etické kodexy, které se týkají profese zdravotního laboranta. Cílem předmětu je především formování etických postojů, které jsou součástí profesionality zdravotnických pracovníků.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HAŠKOVCOVÁ, Hana. Lékařská etika. 4. vyd. Praha: Galén. ISBN 978-807492204-6.

•MUNZAROVÁ Marta. Proč NE etanázii aneb Být, či nebýt? Olomouc: Karmelitánské nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-7195-304-3.

•MUNZAROVÁ, Marta. Lékařský výzkum a etika. Praha: Grada, 2011, ISBN 80-247-0924-4.

•PTÁČEK, Radek, Petr BARTŮNĚK et al. Kontroverze současné medicíny. Praha: Mladá fronta, 2016. ISBN 978-80-204-4360-1.

•PTÁČEK, Radek, Petr BARTŮNĚK et al. Lékař a pacient v moderní medicíně. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5788-9.

•ŠIMEK, Jiří. Lékařská etika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5306-5.

•UHEREK, Pavel. Povinná mlčenlivost v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-476-7.

Doporučená literatura:

•SOKOL, Jan. Etika a život. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7429-063-3 (elektronická kniha).

•MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1024-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2021/2022277.44 KB