Jste zde

F7PBLBP - Bakalářská práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLBP Z 6 160ZP česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Lenka Fialová, Tomáš Hložek
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

•Samostatná práce studenta v závěru studia, kdy má student prokázat schopnost samostatně a komplexně zpracovat dané téma s využitím poznatků získaných během studia. Téma práce si student vybírá z témat nabízených katedrou, která garantuje uvedený studijní program. Práci si student povinně zapisuje na začátku 6. semestru. V tomto semestru práci odevzdá a obhájí.

•Bakalářskou práci student obhajuje před komisí pro SZZ. Tato práce je hodnocena vedoucím a oponentem podle klasifikační stupnice ECTS. Následně jsou hodnocení a výsledek státní závěrečné zkoušky z tematických okruhů zahrnuty do jednoho výsledného hodnocení.

Požadavky:

Student odevzdá podle zveřejněných závazných pokynů zpracovanou bakalářskou práci v daném termínu a to vedoucímu práce. Vedoucí práce ověří formální soulad se zadáním a splnění formálních požadavků na zpracování včetně pravidel pro bibliografické citace. Pokud bakalářská práce splňuje uvedené požadavy, může student obdržet zápočet.

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02368-0.

•TICHÁ, Ludmila, Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

•VACKOVÁ, Alena. Zásady vypracování odborného textu v českém jazyce. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1365-9.

Doporučená literatura:

•MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. ISBN 80-8063-219-7.

•ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. ISBN 80-7290-167-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: