Jste zde

F7PBLBCH2 - Biochemie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLBCH2 Z,ZK 5 2P+2L česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBLBCH2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBLBCH1
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLBCH2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLKBCH1.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBLBCH2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBLLPR.
Garant předmětu:
Lenka Fialová
Přednášející:
Lenka Fialová
Cvičící:
Daniela Obitková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Teoretická část studia prohlubuje znalosti o metabolismu jednotlivých živin v návaznosti na Biochemii I, klade důraz na pochopení souvislostí mezi metabolismem živin a poskytuje informaci o základních principech regulace metabolických dějů. Další témata jsou věnována základům biochemie tkání a orgánů.

V praktické části se student seznamuje se základními metodami užívanými v biochemii a s principy stanovení důležitých analytů v biologických tekutinách (krev, sérum, moč). Důraz je kladen na samostatnou práci při provádění biochemických vyšetření.

Požadavky:

Podmínky pro udělení zápočtu:

Studenti jsou povinni docházet na laboratorní cvičení, je požadována 100% účast. Absence je povolena pouze ze závažných zdravotních důvodů, student je povinen se omluvit a chybějící cvičení nahradit. Podmínky udělení zápočtu jsou účast na cvičeních, odevzdání všech protokolů ze cvičení, zápočtový test se ziskem alespoň 50 % správných odpovědí. Udělení zápočtu je podmínkou připuštění ke zkoušce.

Požadavky na zkoušku:

Zkouška je písemná ve formě testu, který bude zahrnovat otázky z látky probírané na přednáškách a v rozsahu povinné literatury vztahující se k probíraným tématům. Pro splnění testu je zapotřebí získat minimálně 50 % z možného počtu bodů. V případě nesplnění testu bude student přezkoušen ústně.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

. Úvod do energetického a látkového metabolismu.

. Biologické oxidace. Makroergní sloučeniny.

. Dýchací řetězec.

. Krebsův cyklus.

. Přehled metabolismu glukózy. Glykolýza, pentózový cyklus.

. Glukoneogeneze. Metabolismus glykogenu.

. Metabolismus galaktózy a fruktózy.

. Metabolismus bílkovin a aminokyselin u člověka.

. Základní reakce přeměny aminokyselin. Ureosyntetický cyklus.

. Metabolizmus purinových a pyrimidinových nukleotidů.

. Metabolismu lipidů.

. Eikosanoidy. Transport lipidů v plazmě.

. Biochemie vybraných tkání.

. Základní principy hormonální signalizace.

Osnova cvičení:

Osnova laboratorních cvičení:

•Roztoky, ředění, výpočty.

•Práce s automatickou pipetou.

•Acidobazická rovnováha, fosfátové pufry, pufrační kapacita.

•Využití spektrofotometrie v lékařské biochemii.

•Možnosti stanovení bílkovin spektrofotometricky.

•Stanovení vybraných metabolitů – stanovení glukózy v séru, stanovení triacylglycerolů v séru.

•Základy enzymologie, konstanta Michaelise – Mentenové.

•Stanovení vybraných enzymů, kinetické stanovení laktátdehydrogenázy LDH a gammaglutamyltransferázy GGT, jednoduchý a složený optický test.

•Stanovení vybraných iontů, stanovení fosforu a hořčíku fotometricky.

•Biochemické vyšetření moči – stanovení nebílkovinných dusíkatých látek v moči, stanovení vybraných iontů v moči,

screeningové vyšetření moči.

•Elektroforetické metody – polyakrylamidová gelová elektroforéza PAGE, SDS PAGE.

•Zápočtový test.

Cíle studia:

Získání znalostí o metabolismu jednotlivých živin, pochopení základních principů regulace metabolických dějů a souvislosti mezi metabolismem živin. Osvojení základů biochemie tkání a orgánů. Získání praktických dovedností při stanovení důležitých analytů v biologických tekutinách (krev, sérum, moč) a pochopení principů jejich stanovení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2020. ISBN 9788024647487.

•ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1979-8.

Doporučená literatura:

•KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-551-X.

•KODÍČEK, Milan, Olga VALENTOVÁ a Radovan HYNEK. Biochemie: chemický pohled na biologický svět. 3. přepracované vydání. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2022. ISBN 978-80-7592-124-6.

Studijní pomůcky:

Laboratorní obuv, bílý plášť, psací potřeby, laboratorní deník, ochranné rukavice a brýle, kalkulačka, návody ke cvičením.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: