Jste zde

F7PBLAF1 - Anatomie a fyziologie člověka I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBLAF1 Z 5 2P+2C česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PBLAF1 je podmínkou zápisu na předmět F7PBLAF2.
Garant předmětu:
Přednášející:
Martina Nedbalová
Cvičící:
Martina Nedbalová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (ADAM, Vernier). Po stránce teoretické i praktické je hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Požadavky zápočtu

1. Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma (případně dle dohody s vyučujícím). Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena s jinou paralelkou (případně dle dohody s vyučujícím). Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na daném cvičení umožněna a bude se muset zúčastnit cvičení s jinou paralelkou dle domluvy s vyučujícím. Nebude umožněna účast na cvičení, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny.

2. Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením. Minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %. Průběžné kontroly znalostí se provádí jenom jednou. Oprava průběžného zkoušení je povolena pouze v případě, kdy student má pouze u jednoho z testů počet bodů menší, než 50 %. Oprava průběžného zkoušení se provádí na hodině určené vyučujícím (zpravidla se jedná o 12. nebo 13. výukový týden).

3. Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 60 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test je doplněn ústním zkoušením při získání počtu bodů v rozmezí 45 - 59 %. Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru, má splněny požadavky č. 1 a 2, a má průměr z průběžných testů více než 70 %.

Osnova přednášek:

1. týden Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. týden Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. týden Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. týden Kostra páteře. Komplex páteř – pánev. Kostra hrudníku. Kostní spojení.

5. týden Lebka. Kostní spojení.

6. týden Kostra končetin. Kostní spojení.

7. týden Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

8. týden Svalové skupiny.

9. týden Splanchnologie. Autonomní nervový systém.

10. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. týden Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. týden Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. týden Výběrové téma.

Osnova cvičení:

1. týden Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. týden Obecná stavba kosti. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. týden Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. týden Kostra páteře. Kostra hrudníku. Lebka.

5. týden Kostra končetin.

6. týden Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. týden Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. týden Svalové skupiny - svaly zad, hrudníku, břicha, hlavy, krku a svaly dna pánevního.

9. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

10. týden Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

11. týden Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

12. týden Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

13. týden Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

14. týden Zápočtový test.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Dylevský, Ivan. Funkční anatomie. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 532 s. ISBN 978-80-247-3240-4.

2.Dylevský, I.: Somatologie. EPAVA, Olomouc, 2010

3.Rokyta, Richard a kol. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV, 2008. 426 s. Lékařství. ISBN 978-80-86642-48-2.

4.Mourek, J.: Fyziologie. Učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2. vyd. Praha: Grada, 2012.

Doporučená literatura:

1.Trojan, Stanislav a kol. Lékařská fyziologie. Vyd. 4., přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003. 771 s. ISBN 80-247-0512-5.

Doporučená literatura:

- KITTNAR, Otomar. Lékařská fyziologie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3068-4.

Studijní pomůcky (Laboratoř anatomie, Laboratoř fyziologie):

Umělé anatomické modely (kosti, soustavy, orgány, svaly apod.), plastinovaná lidská těla a vybrané lidské orgány, speciální SW nástroje - ADAM, Vernier.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 

Ostatní - odkaz: 

Slovník základního medicínského názvosloví (Kurz Anatomie a fyziologie člověka I - pro RA, LDZ a ZZ): https://moodle-vyuka.cvut.cz

Výuková videa k praktiku z fyziologie člověka (Kurz Anatomie a fyziologie člověka I pro RA, LDZ a ZZ): https://moodle-vyuka.cvut.cz