Jste zde

F7PBKZCT-C - Základy číslicové techniky

Předmět byl v roce 2020 podpořen projekterm RPAPS.

Z tohoto projektu byla dobudována laboratoř pro praktickou výuku elektroniky. V laboratoři se nachází celkem deset pracovišť pro práci studentů. Každé pracoviště je vybaveno:

 • digitálním dvoukanálovým osciloskopem
 • generátorem funkcí
 • regulovatelným laboratorním zdrojem
 • digitálním multimetrem
 • notebookem

Všechny přístroje maji drátové nebo bezdrátové rozhraní umožňují připojení k PC a využití SW dodávaného výrobcem pro ovládání přístroje. Pracoviště obsahují nepájivá pole s propojkami pro zapojování obvodů bez nutnosti pájení. V laboratoři jsou dále pájecí stanice a univerzální desky umožňující výuku pájení a konstrukci reálných obvodů. Laboratoř obsahuje také barevnou multifunkční tiskárnu a projekční televizi.

    

 

Inovace cvičení:

 • V rámci projektu byla provedena inovace obsahu jednotlivých úloh.
 • Aktualizované návody do cvičení obsahují praktickou práci s reálnými obvody.
 • Simulační úlohy byly doplněny nebo nahrazeny praktickou prací s elektronickými obvody.
 • Propojení teoretického návhu a simulací a praktické realizace elektronických obvodů a měření jejich reálných parametrů.
 • Doplněna praktická práce s měřící technikou.
 • Praktické realizace elektronických obvodů v rámci semestrálního projektu.

 

Další výukové materiály naleznete na příslušném kurzu na e-learningovém serveru:

Kurz Technika číslicových systémů ČVUT Moodle-výuka.

 

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKZCT-C Z,ZK 6 2P+2C česky
Přednášející:
Tomáš Funda, Karel Hána (gar.), Pavel Smrčka (gar.), Tomáš Veselý, Martin Vítězník
Cvičící:
Tomáš Funda, Karel Hána (gar.), Pavel Smrčka (gar.), Tomáš Veselý, Martin Vítězník
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět seznámí posluchače se základními kombinačními a sekvenčními logickými obvody, způsoby jejich návrhu realizace, s jejich parametry a způsoby propojování do složitějších konstrukčních celků. Důraz je kladen na postupnou a praktickou aplikaci logických obvodů a na znalost charakeristik jednotlivých funkčních bloků. Předmět dále seznamuje studenty se základními funkčními bloky mikropočítače a metodami počítačové simulace číslicových obvodů a rovněž s metodami návrhu a využití programovatelných logických obvodů.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních, realizace průběžných úloh na jednotlivých cvičeních, odevzdání a obhajoba individuální semestrální úlohy. Podmínky zkoušky: ústní zkouška.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Logické funkce a výrazy, polyadické číselné soustavy (dvojková, šestnáctková, desítková), dvojkové kódy.

2. Kombinační logické obvody - analýza a syntéza, minimalizace logické funkce. Základní logické stavebnice.

3. Využití simulačních programů při analýze a sytntéze logických obvodů.

4. Propojování analogových a číslicových obvodů, převodníky úrovní, tvarovače, paralelní spojení výstupů, otevřený kolektor.

5. A/D převodníky - principy funkce, typy a srovnání parametrů.

6. Sekvenční logické obvody - popis, metody analýzy - synchronní a asynchronní sekvenční automat.

7. Zdroje impulzů a hodinového signálu, klopné obvody, paměťové obvody.

8. Čítače, časovače, multiplexory, dekodéry, komparátory, posuvné registry - druhy a přehled typových realizací.

9. Obvody pro realizaci aritmetických funkcí - sčítačky, násobičky, princip aritmeticko-logické jednotky.

10. Hazardy v sekvenčních logických obvodech - detekce, eliminace.

11. Paměti - přehled typů a srovnání parametrů. Paměť statická, dynamická, zásobník, fronta, ROM, EEPROM, Flash.

12. Propojování logických subsystémů. Třístavový výstup, paralelní a sériová komunikace, synchronní a asynchronní přenos, sběrnice.

13. Řadič - způsoby realizace, mikroprogramový řadič, operační kódy. Základní architektury a funkční jednotky mikropočítače.

14. Programovatelné logické obvody, přehled typů a parametrů, možnosti programování - PAL, CPLD, FPGA.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Dvojkové kódy a jejich konverze. Použití šestnáctkové a dvojkové číselné soustavy.

2. Realizace základních logických funkcí - příklady návrhu kombinačního logického obvodu.

3. Praktické příklady využití simulačních programů při analýze a syntéze logických obvodů.

4. Ukázky zapojení převodníků úrovní a tvarovačů. Využití výstupů s otevřeným kolektorem.

5. Paralelní, aproximační a sigma-delta A/D převodník - praktické ukázky.

6. Návrh a realizace jednoduchého sekvenčního logického obvodu - ukázky metod syntézy.

7. Praktické ukázky konstrukce přesných zdrojů hodinového signálu.

8. Realizace a příklady použití čítače, časovače a multiplexoru,

9. Realizace a příklady použití komparátoru a posuvného registru.

10. Realizace a využití dekodéru a sčítačky.

11. Ladění logických obvodů. Prevence, detekce a eliminace hazardů. Využití simulačního programu.

13. Návrh a realizace sekvenčního automatu.

13. Praktická realizace logického obvodu s využitím FPGA.

14. Řešení a prezentace samostatné realizační práce, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] ANTOŠOVÁ, Marcela a Vratislav DAVÍDEK. Číslicová technika. Čtvrté aktualizované vydání. České Budějovice: Kopp, 2009. ISBN 978-80-7232-394-4.

[2] ŠŤASTNÝ, Jakub. FPGA prakticky: realizace číslicových systémů pro programovatelná hradlová pole. Praha: BEN - technická literatura, 2010. ISBN 978-80-7300-261-9.

Doporučená literatura:

[1] BRTNÍK, Bohumil. Číslicové systémy. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-407-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

Předmět byl podpořen projektem IP2020 "Materiální zajištění předmětů zejména v oborech Bc. ICTM a nově akreditovaných programů Bc. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví a Mgr. Biomedicínská a klinické informatika", materiály viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/granty-projekty