Jste zde

F7PBKPR5 - Projekt V.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBKPR5 KZ 6 1S česky
Přednášející:
Karel Hána (gar.)
Cvičící:
Karel Hána (gar.), Radim Krupička, Christiane Malá, Michal Reimer, Pavel Smrčka, Tomáš Veselý
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Hlavním cílem je naučit studenta, prostřednictvím řešení konkrétního tématu, samostatné projektové práci pod odborným vedením vedoucího práce. Dílčími cíli jsou pak zdokonalení základů psaní odborných textů, psaní rešerší a bibliografických citací i zdokonalení základních prezentačních dovedností.

Téma práce si student vybere z nabídky témat souvisejících se studovaným programem, která vypíše oborová katedra KIT, a/nebo přímo na základě konkrétního zájmu studentů, bude-li to kapacitně a odborně možné. Předmět je koncipován tak, aby si student mohl vyzkoušet také vybrané formy odborné prezentace a psaného odborného textu. Je výhodné, pokud student bude pokračovat v obdobném tématu v rámci bakalářské práce, ale není to nutné. Během semestru se počítá se 150-ti hodinami práce studenta na tématu projektu pod vedením pedagoga (vedoucího projektu).

Požadavky:

Splnění předmětu Zadání Projekt I, který je obsažen v „Zásadách pro vypracování“. V případě nesplnění předmětu zadání, nebude-li řádně zdůvodněno, bude klasifikováno stupněm F. Vytvoření závěrečné prezentace a její přednesení na závěrečném semináři. Text odevzdané písemné části je v rozsahu 5 - 20 stran, rozsah a stupeň využití modifikované šablony BP upřesní vedoucí práce s ohledem na téma a charakter práce. Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá ze dvou částí: 50 % hodnocení vedoucího práce, 50 % hodnocení závěrečné zprávy (posouzené interním oponentem). Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje vedoucí práce nebo garant předmětu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] BOLDIS, Petr. Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690 a ISO 690-2 [online]. Poslední změna 11. 11. 2004 [cit. 2013-11-12]. URL: < http://www.boldis.cz/citace/citace.html >

[2] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN 978-80-8063-392-9.

Doporučená literatura:

[1] TŘEŠTÍK, Boleslav - ŠŤASTNÝ, Jiří. Manuál technické dokumentace. České Budějovice: Kopp, 2002.

[2] LINKEOVÁ, Ivana. Odborný text ve Wordu. České Budějovice: Kopp, 2003.

[3] ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 18 s.

[4] LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. 2. vydání. Praha: Kamil Mařík – PROFESSIONAL PUBLISHING, 2010. 93 s. ISBN 978-80-7431-021-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

Předmět byl podpořen projektem IP2020 "Materiální zajištění předmětů zejména v oborech Bc. ICTM a nově akreditovaných programů Bc. Informatika a kybernetika ve zdravotnictví a Mgr. Biomedicínská a klinické informatika", materiály viz https://www.fbmi.cvut.cz/cs/fakulta/granty-projekty