Jste zde

F7PBFZB - Zdravotnická biofyzika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZB Z,ZK 4 1P+1S česky
Přednášející:
Jozef Rosina (gar.)
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podání základních informací o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů a vlivu fyzikálních sil na organizmus. Budou probrány jednotlivé fyzikální léčebné metody, jejich indikace a kontraindikace, fyziologická podstata účinku elektrického proudu, tepla, optického záření, laseru, ultrazvuku, tlaku na organizmus.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je zapotřebí:

1. Splnit docházku na cvičení. Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence). Při větším počtu absencí ze závažných důvodů je náhrada cvičení se studentem projednána individuálně.

2. Odevzdání všech pracovních listů (protokolů) ze cvičení. Protokoly budou odevzdávány do MOODLE. Na vypracování každého protokolu má student 1 týden. Odevzdaný protokol musí splňovat všechny požadavky vyučujícího, které byly deklarovány na začátku semestru či v dostatečném předstihu. Z každého protokolu musí student obdržet minimálně 50 % možných bodů, v opačném případě je zapotřebí protokol přepracovat.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 50 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru a má splněny požadavky č. 1 a č. 2.

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (35 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

35 otázek (50 % = 17,5 bodů, to znamená, že pokud student dosáhne 17 bodu, je pod hranicí 50 %)

35 - 33 bodů .. A

32 - 30 bodů .. B

29 - 27 bodů .. C

26 - 23 bodů .. D

22 - 18 bodů .. E

17 a méně bodů .. F

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v lichých týdnech ve čtvrtek, pokud mu pracovní povinnosti neumožní přednášet v lichý týden, přednáší následující sudý týden. O případných změnách budou studenti včas informováni.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Vliv fyzikálních faktorů na lidský organizmus (využití odstředivé síly ve zdravotnictví, přetížení a beztížný stav, biofyzikální aspekty kosmických letů, působení vnějšího tlaku na organizmus, vliv podtlaku na organizmus, vliv přetlaku na organizmus).

3.–4. týden Biofyzika buňky (klidový a akční membránový potenciál, fyzikální základy dýchání, krevní oběh a krevní tlak – fyzikální základy).

5.–6. týden Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu (regulace teploty lidského těla, měření teploty, infračervené záření, koupele, lokálně používané tepelné procedury, chlad, využití chladu v medicíně /kryoterapie/, mrazící komora).

7.–8. týden Elektrický proud (obecná charakteristika, pasivní elektrické vlastnosti tkání, účinky elektrického proudu, využití elektrického proudu v medicíně, stejnosměrný proud, střídavý proud o nízké frekvenci, střídavý proud středních frekvencí (několik kHz), vysokofrekvenční proud a elektromagnetické vlnění, úrazy elektrickým proudem, zasažení bleskem, aktivní elektrické vlastnosti vzrušivých tkání, elektroklima).

9.–10. týden Optické záření, oko (optické záření, viditelné světlo, teorie barevného vnímání, fyziologické a psychologické účinky barev, zrakové iluze, zdravé oko, vady oka a korekce vad).

11.–12. týden Vlastnosti zvuku, ultrazvuk, fyzikální podstata, biologické účinky, sonografie, infrazvuk.

13.–14. týden Ionizující záření (charakteristika ionizujícího záření, jednotky v radioaktivitě, druhy radioaktivní přeměny, rentgenové záření, kosmické záření, tomografická scintigrafie, magnetická rezonance, základy radioterapie.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

Dýchání.

Krevní oběh.

Teplo.

Tlak.

Síla.

Zvuk.

Elektřina.

Magnetizmus.

Ionizující záření.

Optika.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podání základních informací o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů a vlivu fyzikálních sil na organizmus.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019, 432 s., ISBN 978-80-271-0209-9.

•ROSINA, Jozef, Hana KOLÁŘOVÁ a Jiří STANEK. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 230 s. ISBN 80-247-1383-7.

Doporučená literatura:

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 200 s. ISBN 978-80-247-2899-5.

•VYSKOTOVÁ, Jana. Fyzikální terapie a balneologie 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 85 s. ISBN 978-80-7368-834-9.

•VYSKOTOVÁ, Jana. Fyzikální terapie a balneologie 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 92 s. ISBN 978-80-7464-047-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: