Jste zde

F7PBFZB - Zdravotnická biofyzika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFZB Z,ZK 4 1P+1S česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování nebo získání zápočtu a nevyčerpání všech zkouškových termínů předmětu F7PBFZB je podmínkou zápisu na předmět F7PBFVPT.
Garant předmětu:
Jozef Rosina
Přednášející:
Jozef Rosina
Cvičící:
Jana Hudzietzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podání základních informací o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů a vlivu fyzikálních sil na organizmus. Budou probrány jednotlivé fyzikální léčebné metody, jejich indikace a kontraindikace, fyziologická podstata účinku elektrického proudu, tepla, optického záření, laseru, ultrazvuku, tlaku na organizmus.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je zapotřebí:

1. Splnit docházku na cvičení. 100% účast na cvičeních. Nemoc nedoložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci. Termín a způsob náhrady určí vyučující.

2. Odevzdání všech pracovních listů (protokolů) ze cvičení a zodpovězení kontrolních otázek. Protokoly budou na konci každého cvičení předkládány vyučujícímu a poté odevzdávány do MOODLE. Na odevzdání každého protokolu a zodpovězení kontrolních otázek má student 1 týden. Odevzdaný protokol musí splňovat všechny požadavky vyučujícího, které byly deklarovány na začátku semestru či v dostatečném předstihu. Z každého protokolu a kontrolních otázek musí student obdržet minimálně 50 % možných bodů. Pokud je protokol hodnocen méně než 50 %, je zapotřebí jej přepracovat.

3. Úspěšné absolvování zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek. Pro udělení zápočtu musí mít student 50 % správných odpovědí. Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru a má splněny požadavky č. 1 a č. 2.

Zkouška: První termín zkoušky je písemnou formou (35 testových otázek). Při testu nesmí student konzultovat s ostatními studenty ani používat literaturu, internet, mobilní telefon či jiné zdroje obsahující problematiku zkoušky. Pokud poruší některou z podmínek zkoušky, bude ze zkoušky vyloučen a výsledek zkoušky bude hodnocen stupněm „F“. Okruhy otázek jsou uvedené v metodické příručce.

Bodové hodnocení testů:

35 otázek (50 % = 17,5 bodů, to znamená, že pokud student dosáhne 17 bodu, je pod hranicí 50 %)

35 - 33 bodů .. A

32 - 30 bodů .. B

29 - 27 bodů .. C

26 - 23 bodů .. D

22 - 18 bodů .. E

17 a méně bodů .. F

Opravné termíny jsou formou ústní zkoušky s minimálně týdenním odstupem. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet.

Přednášející přednáší obvykle v lichých týdnech ve čtvrtek, pokud mu pracovní povinnosti neumožní přednášet v lichý týden, přednáší následující sudý týden. O případných změnách budou studenti včas informováni.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.–2. týden Vliv fyzikálních faktorů na lidský organizmus (využití odstředivé síly ve zdravotnictví, přetížení a beztížný stav, biofyzikální aspekty kosmických letů, působení vnějšího tlaku na organizmus, vliv podtlaku na organizmus, vliv přetlaku na organizmus).

3.–4. týden Biofyzika buňky (klidový a akční membránový potenciál, fyzikální základy dýchání, krevní oběh a krevní tlak – fyzikální základy).

5.–6. týden Biofyzikální aspekty regulace teploty, využití tepla a chladu (regulace teploty lidského těla, měření teploty, infračervené záření, koupele, lokálně používané tepelné procedury, chlad, využití chladu v medicíně /kryoterapie/, mrazící komora).

7.–8. týden Elektrický proud (obecná charakteristika, pasivní elektrické vlastnosti tkání, účinky elektrického proudu, využití elektrického proudu v medicíně, stejnosměrný proud, střídavý proud o nízké frekvenci, střídavý proud středních frekvencí (několik kHz), vysokofrekvenční proud a elektromagnetické vlnění, úrazy elektrickým proudem, zasažení bleskem, aktivní elektrické vlastnosti vzrušivých tkání, elektroklima).

9.–10. týden Optické záření, oko (optické záření, viditelné světlo, teorie barevného vnímání, fyziologické a psychologické účinky barev, zrakové iluze, zdravé oko, vady oka a korekce vad).

11.–12. týden Vlastnosti zvuku, ultrazvuk, fyzikální podstata, biologické účinky, sonografie, infrazvuk.

13.–14. týden Ionizující záření (charakteristika ionizujícího záření, jednotky v radioaktivitě, druhy radioaktivní přeměny, rentgenové záření, kosmické záření, tomografická scintigrafie, magnetická rezonance, základy radioterapie.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

Dýchání.

Krevní oběh.

Teplo.

Tlak.

Síla.

Zvuk.

Elektřina.

Magnetizmus.

Ionizující záření.

Optika.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podání základních informací o podstatě jednotlivých fyzikálních procesů a vlivu fyzikálních sil na organizmus.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2. zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2019, 432 s., ISBN 978-80-271-0209-9.

•ROSINA, Jozef, Hana KOLÁŘOVÁ a Jiří STANEK. Biofyzika pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 230 s. ISBN 80-247-1383-7.

Doporučená literatura:

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 200 s. ISBN 978-80-247-2899-5.

•VYSKOTOVÁ, Jana. Fyzikální terapie a balneologie 1. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 85 s. ISBN 978-80-7368-834-9.

•VYSKOTOVÁ, Jana. Fyzikální terapie a balneologie 2. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, 92 s. ISBN 978-80-7464-047-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: