Jste zde

F7PBFVKO2 - Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFVKO2 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Leoš Navrátil (gar.), Tomáš Heřman
Cvičící:
Leoš Navrátil (gar.), Milada Luisa Šedivcová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Zvláštní pozornost je věnována zejména změnám kardiovaskulárního a respiračního systému, poruchám vnitřního prostředí, hydratace a nutrice, poruchám termoregulace a změnám psychiky. Zvláštní problematiku představují otázky osamělého, týraného a zneužívaného seniora a nové trendy ve zdravotní a sociální péči o staré občany. Možnosti přínosu rehabilitace v rámci rekonvalescence těchto onemocnění. Předmět přibližuje základní profil a přínos fyzioterapie i v dalších klinických oborech.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně s p. as.Mgr. Luisou Šedivcovou.. Další podmínkou je prezentace zpracována v Power Pointu,závěrečný opakovací test,ke splnění zápočtu je nutná 65% úspěšnost.

Známka ze zápočtu je dána průnikem hodnocení práce posluchače na cvičeních, prezentace a z průběžné kontroly znalosti. Hodnocení známkou F jedné z těchto součástí je důvodem neudělení zápočtu.

Požadavky na studenta: u zkoušky budou vyžadovány znalosti z předmětů Vybrané klinické obory, vnitřní lékařství a geriatrie I a II.

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet

Zkouška probíhá ústní formou nebo online na platformě MS Teams (tato forma bude, s ohledem na časovou zátěž studentů upřednostněna). Posluchači si vygeneruje číslo jedné otázky, odpovídá bez přípravy. Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení (viz zkouškové zrcadlo).

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Základy endokrinologie (formy onemocnění endokrinních orgánů, klinické projevy, diagnostické metody, možnosti léčby, prevence).

2. týden Nefrologie (diagnostika a léčba onemocnění ledvin a vylučovacího systému, dialýza, indikace, technika, transplantace ledvin).

3. týden Hematologie (choroby červených a bílých krvinek, hematologické malignity, regulace hemostázy, poruchy srážení krve, poruchy funkce destiček, základy transfuziologie, krevní skupiny).

4. týden Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu I (onemocnění trávicí trubice – projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence).

5. týden Vybrané onemocnění gastrointestinálního traktu II (onemocnění jater, žlučníku, pankreatu – projevy, první pomoc, diagnostika, terapie, rekonvalescence).

6. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané v otorhinolaryngologii, přehled přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost. Fyzioterapeutické postupy po rekonstrukčních operacích v oblasti pharyngu a při postižení hlasivek.

7. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané v oftalmologii, přehled přístrojové techniky, indikace k použití, diagnostická a terapeutická výtěžnost. Možnosti fyzioterapie v oftalmologii.

8. týden Diagnostické a terapeutické postupy využívané ve stomatologii se zaměřením na důsledky postižení čelistního kloubu a na úrazy obličejových kostí včetně fyzioterapeutických postupů při rekonvalescenci. Paréza nervus facialis.

9. týden Základy onkologie a paliativní medicíny. Charakteristika onemocnění, projevy, vliv onemocnění na psychický a fyzický stav nemocného Podíl fyzioterapeuta na léčbě a psychické motivaci pacienta.

10. týden Onemocnění na podkladě fyzikálních příčin (hypetermie, hypertermie, poškození elektrickým proudem, utonutí, účinky atmosferického tlaku, stav beztíže, nemoc z ozáření).

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. týden Fyziologické mechanizmy uplatňující se v rehabilitaci u gerontologických pacientů.

2. týden Adaptace na tělesnou zátěž u gerontologických pacientů.

3. týden Zvláštnosti fyzioterapeutických přístupů v gerontologii.

4. týden Geriatrická křehkost a tzv. geriatrické syndromy.

5. týden Zásady výběru pohybových aktivit ve stáří.

6. týden Fyzioterapeutické postupy u sclerosis multiplex a Alzheimerovy demence.

7. týden Neuropsychologické přístupy u geriatrických pacientů.

8. týden Fyzioterapeutické postupy u CMP.

9. týden Rehabilitační péče v chirurgii – metodický postup po hrudních a břišních operacích.

10. téma Opakování probraných témat – příprava ke zkoušce.

Cíle studia:

Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický oborový komplex, který seznamuje studenty s involučními změnami v organizmu a s tím souvisejícími zvláštnostmi péče o zdraví ve vyšším věku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KLEVETOVÁ Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 2., zcela přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 224 s. ISBN 978-80-271-0102-3.

•KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Praha: Grada, 2012, 512 s. ISBN 978-80-247-2977-0.

•MAZÁNEK Jiří a kolektiv. Zubní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2014, 616 s. ISBN 978-80-247-3534-4

•NAVRÁTIL, Leoš a kolektiv. Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2017, 560 s. ISBN 978-80-271-0210-5.

•STEFFEN, Hans-Michael. Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství. 1. české vyd. Překlad Petr Sedláček. Praha: Grada, 2010, 391 s. ISBN 978-802-4727-806.

•TÁBORSKÝ Miloš a kolektiv. Interní propedeutika. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá Fronta, 2017, 448 s. ISBN 978-80-204-4645-9.

Doporučená literatura:

•ČEŠKA Richard a kolektiv. Interna. Praha: TRITON, 2016, 870 s. ISBN 978-80-7387-895-5.

•HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně: praktická příručka pro lékaře a studenty. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 450 s. ISBN 978-802-4726-120.

•HOLCZEROVÁ Vladimíra a Dagmar DVOŘÁČKOVÁ. Volnočasové aktivity pro seniory. Praha: Grada, 2013, 100 s. ISBN 978-80-247-4697-5.

•VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 448 s. ISBN 978-802-4737-423.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek LS 2021/2022352.94 KB

Cvičení: 

Dodatečné studijní materiály pro KFS: 

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
Image icon Zkouškové zrcadlo41.59 KB
PDF icon Otázky ke zkoušce408.93 KB