Jste zde

F7PBFSPR - Sociální a pracovní rehabilitace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFSPR ZK 3 2P česky
Přednášející:
Petra Sládková (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět představuje rehabilitaci je klinický obor, ne jako léčení bolestí zad, ale jako dlouhodobý interprofesní individuálně zaměřený a koordinovaný celospolečenský proces.

Předmět se dále zabývá sociálními a pracovními aspekty rehabilitace, zdůrazňuje význam objektivního funkčního hodnocení a roli fyzioterapeuta v rehabilitačním týmu.

Předmět poskytuje stručný a přehledný obraz sociální i pracovní rehabilitace, včetně systému sociálního zabezpečení z pohledu rehabilitace a fyzioterapie.

Požadavky:

Zápočet:

80 % účast, 15 otázkový test v rozsahu látky probírané na přednáškách.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zápočet.

Zkouška probíhá ústní formou. Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek.

upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně sedmidenní.

Osnova přednášek:

1.téma Organizace ucelené rehabilitace, terminologie v rehabilitaci, složky a prostředky rehabilitace, rehabilitační plán, interprofesní rehabilitační tým

2.téma Funkční hodnocení v rehabilitaci, vybrané nástroje, MKF, WHODAS 2.0

3.téma Sociální rehabilitace, definice, sociální pracovník, formy a typy sociálních služeb, organizace sociálních služeb

4.téma Předpracovní rehabilitace, definice, organizace, role fyzioterapeuta

5.téma Pracovní rehabilitace, definice, její prostředky a cíle, posuzování zdravotní způsobilosti, rekvalifikace, osoby se zdravotním postižením, možnosti pracovního začlenění, pracovní činnosti

6.téma Základní sociálně právní předpisy, systém sociálního zabezpečení v ČR, 3 základní pilíře-systém sociálního pojištění, systém státní sociální podpory, systém státní sociální pomoci, praktické příklady. Lékařská posudková služby, role posudkového lékaře, posudkové aspekty onemocnění pohybového aparátu, disabilita

7.téma Dávkový systém nemocenského pojištění, nemocenské, praktické příklady

8.téma Dávkový systém důchodového pojištění, DNZS, invalidita, kapitola XIII-postižení svalové a kosterní soustavy, kazuistiky

9.téma Nepojistné systémy, příspěvek na péči, sociální šetření, kazuistiky

10.téma Nepojistné systémy, průkaz osoby se zdravotním postižením, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, kazuistiky

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní problematikou v oblasti sociální, předpracovní i pracovní rehabilitace.

Studenti získají bazální znalosti o fungování systému sociálního zabezpečení v ČR. Budou schopni edukovat pacienty, kam se obrátit o radu a pomoc při žádosti o invalidní důchod, příspěvek na péči, průkaz osoby se zdravotním postižením i příspěvku na zvláštní pomůcku.

Studenti se seznámí se základními principy funkčního hodnocení pomocí aplikace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví ve fyzioterapeutickém funkčním hodnocení.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

[1] SLÁDKOVÁ, Petra: Sociální a pracovní rehabilitace. Karolinum, Praha 2021-v tisku

[2] PFEIFFER, Jan: Koordinovaná rehabilitace. Jihočeská univerzita, České Budějovice 2014.

[3] KOLÁŘ, Pavel, MÁČEK, Miloš a kol.: Základy klinické rehabilitace, Galén, Praha 2015.

Literatura doporučená:

[1] HOROZENSKÁ, Martina, DVOŘÁČKOVÁ, Dagmar: Sociální péče o seniory, Grada, Praha 2013.

[2] ČELEDOVÁ, Libuše, ČEVELA, Rostislav, BOSÁK, Miroslav: Posudková činnost v ordinaci praktického lékaře: Manuál pro praxi v oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti, Grada, Praha 2015.

[3] WHO: Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví. 2. přeložené a doplněné vydání, ÚZIS (online), https://www.uzis.cz/res/f/008317/mkf-cz-002.pdf, Praha 2020.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: