Jste zde

F7PBFPP - První pomoc

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFPP KZ 1 1P+1C česky
Přednášející:
Pavel Böhm (gar.)
Cvičící:
Pavel Böhm (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět První pomoc je koncipován jako výuka jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. Teoretický základ se skládá z obecných zásad první pomoci a dále zahrnuje stavy bezprostředně ohrožující život, např. náhlá zástava oběhu, krvácení bezvědomí, šokové stavy. A dále stavy potencionálně ohrožující život, jako jsou mdloba, křečové stavy, akutní otravy, zlomeniny a jiná závažná poranění (poranění hlavy, poranění hrudníku, pneumotorax, abdominální poranění), cizí tělesa a poranění tělních kloubů, náhlé stavy postihující oko, náhlé psychické poruchy, neočekávaný porod a další. Na teoretický základ navazují praktická cvičení, která studenty připravují na praktický úkon, který má za úkol vyloučit či minimalizovat následky na postiženém.

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situacích a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních;

•první část hodnocení je tvořena úspěšným zvládnutím modelové situace (bezpečný přístup k postiženému, zjištění jeho stavu postiženého a správné vyřešení zdravotního stavu v aplikacích první pomoci laikem) – 1/3 známky;

•druhá část hodnocení je tvořena absolvováním písemného testu typu Multiple Choice (min. úspěšnost 70 % správných odpovědí) – 2/3 známky.

Požadavky na studenta: 90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Základní životní funkce a jejich poruchy. Základní přístup k postiženému. Kardiopulmonální resuscitace – dospělý.

2. týden Kardiopulmonální resuscitace – děti.

3. týden První pomoc u šoku a šokových stavů.

4. týden Krvácení. Zástava krvácení.

5. týden První pomoc u termických traumat, poranění elektrickým proudem, chemických traumat.

6. týden Zlomeniny dlouhých kostí, distorze, luxace. Imobilizace – dlahy, obvazy.

7. týden Neúrazové urgentní stavy a poskytování první pomoci.

8. týden Členovci a první pomoc. Přírodní jedy. Návykové látky.

9. týden Činnost zdravotníka na místě nehody. Zdravotní péče při mimořádných událostech a krizových situacích.

10. týden Evakuace, evakuační zavazadlo.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.–2. týden Kardiopulmonální resuscitace dospělého vč. použití AED.

3.–4. týden Kardiopulmonální resuscitace dítěte. Polohování

5.–6. týden Obvazové techniky a prostředky.

7.–8. týden Zástava masívního krvácení.

9.–10. týden Zápočet.

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou laickou první pomoc.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HALADOVÁ, Eva. Léčebná tělesná výchova: cvičení. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007, 134 s. ISBN 978-80-7013-460-3.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•OPAVSKÝ, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 91 s. ISBN 80-244-0625-X.

•PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 239 s. ISBN 80-720-4312-9.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•DYLEVSKÝ Ivan. Dětský pohybový systém. Praha: PALESTRA, 2011, 152 s. ISBN 978-80-87419-18-2.

•HROMÁDKOVÁ, Jana. Fyzioterapie. Praha: HaH, 1999, 428 s. ISBN 80-86022-45-5.

•CHALOUPKA, Richard. Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003, 186 s. ISBN 978-80-7013-375-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon Kompletní přednášky - První pomoc23.61 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky 2020/2021114 KB