Jste zde

F7PBFORT - Ortopedie a traumatologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFORT Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Radek Bartoška (gar.), Jiří Záhorka
Cvičící:
Lucia Vrábelová, Radek Bartoška (gar.), Jiří Záhorka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení se základy ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Bude podán komplexní přehled prevence, diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu s aplikací nejmodernějších trendů v ortopedické operativě s důrazem na následnou rehabilitaci. Studentům bude poskytnut komplexní přehled traumatologie pohybového aparátu s následnou terapií konzervativní a operační návaznost moderních postupů na následnou rehabilitaci a zařazení pacienta do společnosti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočtový test, ústní zkouška.

Požadavky na studenta: 100 % účast na stážích.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Význam kondičního cvičení v ortopedii, fyzioterapie v časném pooperačním období.

2. týden Typy protetických pomůcek a jejich použití v praxi.

3. týden Nácvik chůze.

4. týden Totální endoprotéza kyčelního kloubu.

5. týden Totální endoprotéza kolenního kloubu.

6. týden Operační výkony na ramenním kloubu.

7. týden Fraktury horního konce femuru, cervikokapitální endoprotézy, osteosyntézy, Enderovo hřebování atd.

8. týden Poranění kolenního kloubu, konzervativní a operativní léčba, poškození kolenních vazů.

9. týden Vrozené vady kyčelního kloubu.

10. týden Traumatologie měkkých tkání.

11. týden Sportovní úrazy.

12. týden Úrazy břišní a hrudní dutiny.

13. týden Traumatologie hlavy.

14. týden Traumatologie osového systému.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SPILKA, Jiří, Miroslav ZEMAN et al. Chirurgie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: 1. LF UK, 168 s. ISBN 978-80-260-3421-6. Dostupná z: https://el.lf1.cuni.cz/chirurgie-pro-bakalare/.

•GALLO, Jiří. Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult: ortopedie a traumatologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 211 s. ISBN 978-802-4424-866.

•ŠNAJDAUF, Jiří a Richard ŠKÁBA. Dětská traumatologie. Praha: Galén, 2004, 395 s. ISBN 80-246-1084-1.

•VIŠŇA, Petr a Jiří HOCH. Traumatologie dospělých. Praha: Maxdorf, 2004, 156 s. ISBN 80-7345-034-8.

Doporučená literatura:

•LOHNERT, Jozef. Základy traumatológie. 1. vyd. Nitra: Polygrafia Dominant, 2007, 358 s. ISBN 978-80-969451-6-0.

•HART, Radek. Loketní kloub: ortopedie a traumatologie. 2. vyd. Praha: Maxdorf, 2012, 560 s. ISBN 978-807-3451-950.

•MOSTER, René a Zdeňka MOSTEROVÁ. Sportovní traumatologie. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 106 s. ISBN 978-802-1043-121.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: