Jste zde

F7PBFOPAR3 - Odborná praxe na ambulantním rehabilitačním oddělení III.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFOPAR3 Z 12 240XH česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Monika Donevová
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Získané způsobilosti:

Po absolvování předmětu je student schopen:

•samostatné práce s pacientem pod odborným dohledem v oblasti ambulantní rehabilitace;

•provedení komplexního kineziologického rozboru a návrh terapie ambulantních pacientů;

•aplikace základních fyzioterapeutických postupů u všech diagnóz;

•využití speciálních fyzioterapeutických postupů, pomůcek a přístrojové techniky ve fyzioterapii;

•aplikace procedur v oblasti fyzikálních léčebných metod;

•práce se zdravotnickou dokumentací, vykazování výkonů a kódů zdravotním pojišťovnám.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•potvrzení absolvování odborné praxe v deníku odborné praxe studentů oboru fyzioterapie v plném rozsahu požadovaných hodin (240 hodin);

•slovní hodnocení vedoucího fyzioterapeuta, zapsané v deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta:

•100% účast na praxi;

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v provozu ambulantního pracoviště;

•hodnocení je souhrnem znalostí, přístupu k pacientovi i k ostatnímu zdravotnickému personálu, komunikace, práce v týmu.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Zaměření odborné praxe:

•stanovení cvičební jednotky podle diagnózy a stavu pacienta, rozbor klinických diagnóz;

•samostatné vedení terapie po supervizi;

•prohloubení znalostí v jednotlivých metodikách LTV (pomůcky, organizace cvičení);

•praxe na úseku vodoléčby a elektroléčby;

•kompenzační pomůcky a jejich využití;

•využití moderních terapeutických přístupů s využitím přístrojů (oblast robotické rehabilitace);

•dětský pacient, léčebné metodiky v psychosociální oblasti.

Cíle studia:

Cílem odborných praxí na ambulantním rehabilitačním oddělení je aplikace získaných základních praktických dovedností fyzioterapeuta v provozu ambulantního pracoviště. Student je zařazen do ambulantního provozu zdravotnického zařízení, kde pracuje pod dohledem vedoucího fyzioterapeuta, který ho rovněž hodnotí. Při hodnocení posluchače je kladen důraz na samostatnou práci pod odborným vedením. Skladba fyzioterapeutických diagnóz závisí na typu pracoviště, kde probíhá odborná praxe, vždy by měla poskytnout průřez základních fyzioterapeutických diagnóz.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti studentů musí odpovídat úrovni plně vzdělaných fyzioterapeutů (v rozsahu základních fyzioterapeutických vědomostí).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.

•HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014, 163 s. ISBN 978-80-01-05517-5.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010, 135 s. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 325 s. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přepracované vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003, 411 s. ISBN 80-866-4504-5.

•NAVRÁTIL, Leoš et al. Nové pohledy na neinvazivní laser. Praha: Grada Publishing, 2015, 172 s. ISBN 978-80-247-1651-0.

•PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007, 352 s. ISBN 978-80-247-1135-5.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009, 218 s. ISBN 978-80-247-2899-5.

•SALABOVÁ, Ludmila, Simona HÁJKOVÁ a Irena NOVOTNÁ. Mobilizační techniky v oblasti páteře. V Praze: České vysoké učení technické, 2017, 114 s. ISBN 978-80-01-06061-2.

•SLOUKA, David. Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi. Plzeň: Euroverlag, 2015, 141 s. ISBN 978-80-7177-968-1.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•JANDA, Vladimír a Dagmar PAVLŮ. Goniometrie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993, 108 s. ISBN 80-701-3160-8.

•KITTEL, Anita. Myofunkční terapie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 111 s. ISBN 80-716-9619-6.

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006, 173 s. ISBN 80-725-4730-5.

•LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015, 112 s. ISBN 978-80-247-4836-8.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Odborná praxe 3. ročník 2023/2024901.45 KB