Jste zde

F7PBFNEU - Neurologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFNEU Z,ZK 2 2P+1C česky
Přednášející:
Tomáš Nedělka (gar.)
Cvičící:
Tomáš Nedělka (gar.), Petra Fialová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka zaměřena na základní poznatky o příčinách, diagnostice, symptomatologii, terapii a prevenci u neurologických onemocnění se zvláštním zaměřením na možnosti všech forem rehabilitační léčby. Znalost podstaty jednotlivých pomocných vyšetření a aplikace jejich zejména na pohybovou terapii.

Praktická cvičení: anamnéza, základy neurologického vyšetření, demonstrace jednotlivých diagnóz/pacientů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: závěrečná zkouška je formou písemného testu s 30 otázkami.

Požadavky na studenta: podmínkou zápočtu je vypracování seminární práce na vybrané neurologické onemocnění ve vztahu k fyzioterapii.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Neurologické vyšetřování, neurologická terminologie, neurologické syndromy, lokalizace poruch. Cévní onemocnění CNS. Nádory CNS.

2. týden Vertebrogenní onemocnění. Traumatická postižení nervového systému (NS).

3. týden Postižení periferních nervů. Autoimunní onemocnění NS.

4. týden Zánětlivá onemocnění a degenerativní onemocnění NS.

5. týden Postižení míchy. Záchvatovitá onemocnění.

6. týden Fyzioterapeutické postupy u CMP.

7. týden Fyzioterapeutické postupy u postižení periferního neuronu.

8. týden Fyzioterapeutické postupy u postižení mozečku.

9. týden Fyzioterapeutické postupy u lézí BG a jiných poruch extrapyramidových systémů.

10. týden Fyzioterapeutické postupy u RS a vertebrogenních onemocnění.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Základní neurologická vyšetření. Vyšetření poruch svalového tonu, vyšetření reflexů – demonstrace na klinickém pracovišti.

2. týden Vyšetření čití.

3. týden Vyšetření pacientů po CMP fyzioterapeutem – demonstrace na klinickém pracovišti.

4. týden Vyšetření pacientů s mozkovými nádory fyzioterapeutem – demonstrace na klinickém pracovišti.

5. týden Vyšetření poruch mozečkových funkcí, poruch vestibulárního aparátu fyzioterapeutem – demonstrace na klinickém pracovišti.

6. týden Vyšetření pacientů s lézí extrapyramidových systémů fyzioterapeutem.

7. týden Patofyziologie chůze – vyšetření + demonstrace.

8. týden Bolest a měření bolesti.

9. týden Základy EMG – praktická demonstrace, základy EEG – praktická demonstrace, nácvik.

10. týden Práce s dítětem z pohledu neurologa.

Cíle studia:

Cílem předmětu je vštípit studentům znalost podstaty jednotlivých pomocných vyšetření a aplikace jejich zejména na pohybovou terapii.

Studijní materiály:

•AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie. 7. vyd. Praha: Galén, 2011, 351 s. ISBN 978-80-7262-707-3.

•OPAVSKÝ, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 91 s. ISBN 80-244-0625-X.

•TYRLÍKOVÁ, Ivana a Martin BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. 2. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012, 305 s. ISBN 978-807-0135-402.

•VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie: příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. 1. vyd. Praha: Triton, 2012, 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1.

Doporučená literatura:

•FULLER, Geraint. Neurologické vyšetření snadno a rychle. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008, 253 s. ISBN 978-802-4719-146.

•MYSLIVEČEK, Jaromír. Základy neurověd. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2009, 390 s. ISBN 978-807-3870-881.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: