Jste zde

F7PBFLTV - Léčebná tělesná výchova

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFLTV KZ 1 2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Jinochová (gar.), Anna Kieslingová, Filip Nový, Zuzana Valentová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Náplní výuky jsou základní diagnostické a terapeutické postupy aplikované fyzioterapeutem, pedagogický proces v léčebné a zdravotní tělesné výchově, metodické postupy ovlivňující morfologickofunkční odchylky u různých druhů oslabení. Důraz je zde kladen na praktické provedení zvolených cvičebních jednotek a postupů, s ohledem na věk a diagnózu pacientů.

Požadavky:

Klasifikovaný zápočet: 100% účast na praktické výuce (80 % při doložení lékařské zprávy), průběžné praktické a teoretické přezkoušení, seminární práce - zpracování LTV jednotky, závěrečná praktická zkouška

Student nesmí být v průběhu semestru hodnocen klasifikačním stupněm F. V takovém případě nebude student připuštěn k závěrečné praktické zkoušce.

Konečné hodnocení - podmínkou k udělení klasifikovaného zápočtu je splnění všech dílčích, výše uvedených požadavků v průběhu semestru. Výsledné hodnocení je dáno součtem bodů z dílčích úkolů a ohodnoceno na klasifikační škále A-F

Osnova přednášek:

není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. Pohyb, rozdělení pohybu, prevence TEN

2. Polohování, polohy VNZ, VNB, polohovací pomůcky

3. Pasivní pohyby HK

4. Pasivní pohyby DK

5. Kondiční cvičení individuální a skupinové, zásady a správné provedení

6. Manipulace s pacientem, otáčení na bok, nácvik sedu a stoje, vertikalizace

7. Chůze s ortopedickými pomůckami, úprava pomůcky dle stavu pacienta, typy chůze

8. Základy respirační fyzioterapie, dechová gymnastika a její rozdělení

9. Míčková facilitace, míčkování, ošetření jizev, zásady

10. Souhrnné opakování praktických znalostí z předchozích cvičení

Cíle studia:

Cílem výuky je seznámení se základními diagnostickými a terapeutickými postupy aplikované fyzioterapeutem, pedagogický proces v léčebné a zdravotní tělesné výchově, metodické postupy ovlivňující morfologickofunkční odchylky u různých druhů oslabení.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HALADOVÁ, Eva. Léčebná tělesná výchova: cvičení. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007, 134 s. ISBN 978-80-7013-460-3.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

•OPAVSKÝ, Jaroslav. Neurologické vyšetření v rehabilitaci pro fyzioterapeuty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003, 91 s. ISBN 80-244-0625-X.

•PAVLŮ, Dagmar. Speciální fyzioterapeutické koncepty a metody 1: koncepty a metody spočívající převážně na neurofyziologické bázi. 2. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003, 239 s. ISBN 80-720-4312-9.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2006, 375 s. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•DYLEVSKÝ Ivan. Dětský pohybový systém. Praha: PALESTRA, 2011, 152 s. ISBN 978-80-87419-18-2.

•HROMÁDKOVÁ, Jana. Fyzioterapie. Praha: HaH, 1999, 428 s. ISBN 80-86022-45-5.

•CHALOUPKA, Richard. Vybrané kapitoly z LTV ve spondylochirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003, 186 s. ISBN 978-80-7013-375-0.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: