Jste zde

F7PBFKOMP - Komunikace s pacientem

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFKOMP Z 1 2S česky
Přednášející:
Maja Špiritovič (gar.)
Cvičící:
Maja Špiritovič (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Umět komunikovat je klič dobrého vztahu. Zvlášť vztahu mezi terapeutem a pacientem.

Předmět „Komunikace s pacientem“ se zabývá vztahem mezi terapeutem a pacientem, jeho povahou, hodnotou, kterou mu pacienti a terapeuti přikládají, a faktory, které vznik dobrého vztahu ovlivňují.

Předmět neopomíjí biopsychosociální a spirituální stránku každého jedince, a provází studenta základy psychosomatiky.

Požadavky:

Aktivní účast na přednáškách.

Seminární práce v rámci skupiny na zadané téma a její prezentace v rámci výuky.

Povolená je pouze jedna absence. Při vyšší absenci ze závažných důvodů (nutno doložit omluvenkou od lékaře) je možné náhradní řešení, které určí vyučující.

Úspěšné absolvování zápočtového testu.

Osnova přednášek:

Přednášky budou zaměřené především na psychologii ve zdravotnictví a na komunikaci mezi terapeutem a pacientem, dále na zvláštnosti vztahu s pacienty dětskými, seniory, pacienty s určitým hendikepem a pacienty úzkostnými a agresivními.

Student se seznámí se základním přehledem o významu slov biopsychosociální a spirituální model, empatie, syndrom vyhoření a dalších psychologických proměnných, které by v kontextu fyzioterapeutické péče mohly působit na podstatu vztahu mezi pacientem a terapeutem.

V dnešní době velké procento pacientů navštěvujících fyzioterapeutickou ordinaci jsou psychosomatického původu, proto se student seznámí rovněž se základy psychosomatiky.

Osnova cvičení:

V rámci přednášek budou probíhat různá praktická cvičení ve smyslu supervize, neboli nácvik komunikace s pacientem, atd.

Dobrý vztah pacienta a fyzioterapeuta je pro kvalitní fyzioterapeutickou péči velice důležitý a na výsledky terapeutického procesu má velký vliv.

Cíle studia:

Cílem předmětu je zmapovat, co pro pacienty a fyzioterapeuty vzájemný vztah znamená, popsat důležité aspekty a činitele, které na něj mohou mít vliv.

Cílem předmětu je také poukázat na charakteristiku terapeutického vztahu a jeho asymetrii vyplývající na jedné straně z autority a moci terapeuta a na straně druhé z určité závislosti klienta. Tato moc a závislost nesmí být terapeutem zneužita. Pokud se tak stane, jedná se o provinění vůči etickým pravidlům v rámci terapeutického vztahu.

Proto je cílem předmětu naučit studenta vymezit hranice mezi sebou (terapeutem) a klientem, jež určují kompetence a udržují autonomii obou osob a tak chránit své duševní a fyzické zdraví, a zároveň dodržovat obecné principy etiky z pohledu terapeutického vztahu.

Studijní materiály:

Povinná literatura

EVA, Zacharová. Komunikace v ošetřovatelské praxi. Grada Publishing as, 2016.

RADEK, Ptáček, et al. Etika a komunikace v medicíně. Grada Publishing as, 2011.

JANÁČKOVÁ, Laura; WEISS, Petr. Komunikace ve zdravotnické péči. Portál, 2008.

TRESS, Wolfgang; KRUSSE, Johannes; OTT, Jürgen. Základní psychosomatická péče. Portál, 2008.

Doporučená literatura

ILONA, Plevová; REGINA, Slowik. Komunikace s dětským pacientem. Grada Publishing as, 2010.

POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. Grada Publishing as, 2010.

BURDA, Patrik. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2022/2023323.9 KB