Jste zde

F7PBFFPF - Fyziologie a patofyziologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFFPF Z,ZK 2 2P+2C česky
Přednášející:
Ksenia Sedova (gar.), Ivan Dylevský
Cvičící:
Ksenia Sedova (gar.), Martina Nedbalová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je porozumět základům fyziologie a patologické fyziologie, naučit se základní terminologii. Porozumět příčinám a mechanizmům rozvoje patologických procesů na úrovni buňky, jednotlivých orgánů a orgánových systémů. Po absolvování kurzu by student měl umět poznat příznaky narušených funkcí v orgánových systémech a diskutovat na téma poruch řízení a funkcí celého organizmu při jednotlivých chorobných stavech. Zvláštní důraz je kladen na fyziologii a patologickou fyziologii pohybového aparátu. Poruchy ostatních systémů jsou vztaženy zejména k pohybovému systému a jeho následným změnám.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžná kontrola znalostí (písemná, ústní) v průběhu semestru, zkouškový test.

Požadavky na studenta:

•pro získání zápočtu: alespoň 80% účast na praktických cvičeních; absence musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma nebo přezkoušením; úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením (minimální počet správných odpovědí u jednotlivých průběžných zkoušení je stanoven na 50 %);

•požadavky zkoušku: písemné prokázaní znalostí testem (30 otázek, 50% úspěšnost).

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Fyziologie buňky. Tělní tekutiny. Homeostáza.

2. týden Fyziologie svalu. Metabolismus svalové tkáně.

3. týden Motorické funkce nervové soustavy: reflexy a svalové receptory, centrální řízení motoriky.

4. týden Patofyziologie pohybového aparátu.

5. týden Adaptace a poškození. Akutní/chronický zánět.

6. týden Fyziologie a p patofyziologie endokrinní soustavy. Metabolické poruchy.

7. týden Fyziologie a patofyziologie srdce a krevního oběhu.

8. týden Fyziologie a patofyziologie ledvin a vývodných cest močových.

9. týden Fyziologie a patofyziologie trávicí soustavy.

10. týden Fyziologie a patofyziologie dýchací soustavy.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1. týden Fyziologie buňky. Tělní tekutiny. Homeostáza.

2. týden Fyziologie svalu. Metabolismus svalové tkáně.

3. týden Motorické funkce nervové soustavy: reflexy a svalové receptory, centrální řízení motoriky.

4. týden Patofyziologie pohybového aparátu.

5. týden Adaptace a poškození. Akutní/chronický zánět.

6. týden Fyziologie a p patofyziologie endokrinní soustavy. Metabolické poruchy.

7. týden Fyziologie a patofyziologie srdce a krevního oběhu.

8. týden Fyziologie a patofyziologie ledvin a vývodných cest močových.

9. týden Fyziologie a patofyziologie trávicí soustavy.

10. týden Fyziologie a patofyziologie dýchací soustavy. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je porozumět základům fyziologie a patologické fyziologie, naučit se základní terminologii. Porozumět příčinám a mechanizmům rozvoje patologických procesů na úrovni buňky, jednotlivých orgánů a orgánových systémů. Po absolvování kurzu by student měl umět poznat příznaky narušených funkcí v orgánových systémech a diskutovat na téma poruch řízení a funkcí celého organizmu při jednotlivých chorobných stavech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie. 3., přeprac. vydání. Praha: Galen, 2016, 484 s. ISBN 978-80-7492-238-1.

•ROKYTA, Richard a kol. Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi. 3., přeprac. vydání. Praha: Grada, 2015, 484 s. ISBN 978-80-247-4867-2.

•MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 222 s. ISBN 978-802-4739-182.

•VOKURKA, Martin. Patofyziologie pro nelékařské směry. Praha: Karolinum, 2014, 305 s. ISBN 978-80-246-2773-1.

Doporučená literatura:

•SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2006, 435 s. ISBN 80-247-0630-X.

•SILBERNAGL, Stefan a Florian LANG. Atlas patofyziologie. 2. vyd. Praha: Grada, 2012, 304 s. ISBN 978-80-247-3555-9.

•MYSLIVEČEK, Jaromír. Základy neurověd. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Triton, 2009, 390 s. ISBN 978-807-3870-881.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Cvičení: 
PřílohaVelikost
PDF icon Okruhy otázek k cvičení_LS2022151.04 KB

Ostatní: 

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram přednášek F7PBFFPF v LS AR 2021/2022 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B212/F7PBFFPF/lec

Harmonogram cvičení F7PBFFPF v LS AR 2021/2022 (Sedova) | https://harm.fbmi.cvut.cz/B212/F7PBFFPF/tut

Videa pro praktikum z fyziologie člověka: https://moodle-vyuka.cvut.cz

Slovník základního medicínského názvosloví: https://moodle-vyuka.cvut.cz/mod/glossary/view.php?id=176432