Jste zde

F7PBFFPE - Fyzioterapie v pediatrii

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFFPE Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Andrea Hašková (gar.)
Cvičící:
Andrea Hašková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vztah mezi fyzioterapií v dětském věku a ostatními obory medicíny, specifika práce s dětským pacientem a komunikace s rodinou. Seznámení se základními vyšetřovacími a terapeutickými prostredky ucelené rehabilitace v pediatrii s důrazem právě na možnosti fyzioterapie. Seznámení se s rehabilitačními postupy u vybraných pediatrických diagnóz. Psychomotorický vývoj dítěte, jako elementární znalost pro práci s dětským pacientem. Rehabilitaci dětí můžeme dělit na přechodnou (následná péče bezprostředně navazující na léčení) a rehabilitaci permanentní, která se týká dětí s dlouhodobým nebo trvalým zdravotním handicapem.

Ergoterapie v dětském věku jako složka léčebné rehabilitace.

Požadavky:

První podmínkou k úspěšnému splnění zápočtu je 100% účast na praktické části výuky, která je s tímto předmětem spojena, druhou částí je úspěšné absolvování průběžného ověření získaných znalostí a prokázání praktických dovedností.

Studenti, kteří získají zápočet postoupí následně k vlastní zkoušce, kterou budou konat v řádném či prvním opravném termínu zkouškovým testem. K jeho splnění je nutné získat 75%. Test bude mít 20 - 30 otázek. Druhý opravný termín se koná formou ústního zkoušky.

O možnosti náhrady, z vážných důvodů, budou studenti informováni na první přednášce.

Konat zápočet a zkoušku může pouze student, který úspěšně složil zkoušku z předmětu Pediatrie.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1.Vztah pediatrie, rehab.lékařství a fyzioterapie. Nastínění prenatálního vývoje, zvláštnosti dětského věku, odebírání anamnézy u dětských pacientů, vyšetření a hodnoty TK,TF a dechu. Vyšetření pohybového systému. Rodič jako specifický prvek, komunikace s rodiči. Rehabilitace primární a sekundární. Fyzikální terapie a balneologie u dětí. Časné zahájení terapie. Komprehenzní rehabilitace.

Ergoterapie, hipoterapie a zooterapie dětských pacientů. Etika práce s dítětem, dětská bolest.

2. Psychomotorický vývoj dítěte-posturální aktivita, posturální reaktivita a primitivní reflexologie. Péče o nedonošené, extrémně nedonošené a nezralé novorozence. Vysvětlení pojmů nedonošený, extrémně nedonošený, nezralý novorozenec.

3. Fyziotrerapeutické postupy a metodiky využívající se v pediatrii (metoda reflexní lokomoce dle Vojty, Bobath koncept,OFS dle Castillia Moralese, vývojová kineziologie jako vyš.metoda, reflexologie nohy, taping, polohování, aktivní terapie v závěsu, Klappovo lezení, míčková facilitace, kontaktní dýchání, relaxační polohy u novorozenců a kojenců, atd.)

4. Fyzioterapie v dětské neurologii (DMO,CKP, sy.Gullien-Barre, Syringomyelie, Arthrogryposis multiplex, nervosvalová onemocnění, poranění a poškození mozku a páteře. Aplikace vhodných terapeutických metod.

5. Fyzioterapie u nejčastějších genetických vad se kterými se setkáváme (M.Down, Prader-Willi sy., Angelmanův sy, sy. Smith-Magenis, Sotosův sy., Apartův sy. a Rettův sy.)

6. Fyzioterapie v dětské ortopedii (VVV a získané vady končetin)

7. Fyzioterapie v dětské ortopedii (VVV a získané vady páteře a hrudníku)

8. Metody a postupy u akutního i chronického onemocnění respiračního systému (astma bronchiale, CF, akutní a chronická bronchitis

9.Vrozená a získaná onemocnění srdce, smyslové vady a jejich vztah k rozvoji pohybu. Časná diagnostika. Možnosti fyzioterapie u popálenin.

10. Fyzioterapeutické postupy u dětí s poruchou autistického spektra. Fyzioterapie v dětské psychiatrii.

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.Vyšetření dítěte 0-15měsíců (Alberta infant motor scale), terapie

2.Náplň ergoterapie jako nedílné součásti ucelené rehabilitační péče.

3.Quest test jako vyšetřovací i terapeutická metoda

4.Vyšetření visualního a vestibulárního systému.

5.Specifická vyšetření u svalových myopatií.

6.Vyšetření antetorze tibie, anteverze krčku femuru, plochá noha. Terapie.

7.PEC

8.Možnosti terapeutické intervence u respiračních onemocnění.

9.Terapie a vyšetření skolióz

10.OFS

Cíle studia:

Získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•LEBL Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 2., přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007, 248 s. ISBN 978-80-246-1321-5.

•KRAUS, Josef. Dětská mozková obrna, 1. vyd. Praha: Grada 2004, 348 s. ISBN 80-247-1018-8.

•KUČERA Miroslav, Pavel, KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. Dítě, sport a zdraví. 1. vyd. Praha: Galén 2011, 190 s. ISBN 978-807-2627-127.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.

Další možnosti využití literatury budou zmíněny na přednáškách.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2022/2023521.93 KB