Jste zde

F7PBFA2 - Anatomie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBFA2 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Maja Špiritovič
Cvičící:
Jaroslav Hák, Dita Hamouzová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie se základy histologie.

Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu.

Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů.

Možnost využití moderních multimediálních programů (např. ADAM a další).

Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Požadavky:

Podmínky zápočtu – letní semestr

Uzavření letního semestru a úspěšné absolvování zápočtu.

Absence

Prezence na 80 %.

Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazena dle dohody s vyučujícím.

Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena dle dohody s vyučujícím.

Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na výuce umožněna nadále. Takový stav se bude následně řešit dle domluvy s garantem předmětu a vyučujícím.

Nebude umožněna účast na cvičení/přednášce, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny. Takový stav se bude brát jako absence a následně se bude řešit dle domluvy s vyučujícím a ostatními studenty.

Průběžná kontrola znalostí

Úspěšné absolvování všech průběžných kontrol znalostí ověřovaných písemným nebo ústním zkoušením.

Zápočet

Úspěšné absolvování závěrečného zápočtového testu, který obsahuje 20 otázek.

Pro udělení zápočtu musí mít student 60 % správných odpovědí.

Závěrečný zápočtový test je doplněn ústním zkoušením při získání počtu bodů v rozmezí 45–59 %.

Závěrečný zápočtový test se píše pouze jednou bez možnosti opravy.

Závěrečný zápočtový test nepíše student, který se aktivně podílel na výuce v průběhu semestru a má splněny ostatní zmíněné požadavky.

* Pokud nebude možné vykonat test kontaktním způsobem, proběhne test distančně v MS Teams nebo Moodle. Ústní dozkoušení proběhne v MS Teams.

Podmínky zkoušky – letní semestr

Splněná zkouška z ANATOMIE I v zimním semestru.

Splněný zápočet za letní semestr z praktických cvičení.

Zkouška probíhá ústní formou.

Student se přihlásí na zkouškový termín.

Student se připraven dostaví na zkoušku.

Nedostaví-li se student ke zkoušce, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů.

Student odpovídá na předem vylosované otázky z témat probíraných v letním semestru (víz osnova přednášek ANATOMIE II nebo Otázky – ANATOMIE II).

Student bude mít zhruba 15 minut na přípravu odpovědí.

Examinátor však může v rámci tématu dle vylosované otázky chtít, aby student identifikoval anatomické struktury na modelech nebo snímcích či schématech. Vodítkem pro průběh zkoušky jsou vylosované otázky.

Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení.

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští.

Při hodnocení zkoušky examinátor se bude řídit klasifikační stupnici, která je součástí Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT 

A (1) = 100-90 %;

B (1-) = 89-80 %;

C (2) = 79-70 %;

D (2-) = 69-60 %;

E (3) = 59-50 %;

F (neprospěl) = 49 a méně %.

Terminy zkoušky

1.termín po splnění zápočtů

2.termín

3.termín (komise – pouze na konci září)

* Pokud nebude možné vykonat zkoušku kontaktním způsobem, proběhne test distanční formou.

* Distanční způsob zkoušení je určen pouze pro studenty, kteří se nemohou dostavit ze zdravotních důvodů nebo z důvodů daných epidemiologickou situací nebo jiných mimořádných důvodů. Je to způsob mimořádný.

Osnova přednášek:

8.Dýchací systém.

9.Trávicí systém.

10.Látkové a energetické složení potravy.

11.Oběhový systém.

12.Imunita – základní pojmy.

13.Vylučovací ustrojí.

14.Mužsky a žensky pohlavní systém.

15.Řízení činnosti organizmu. Humorální řízení.

16.Nervové řízení organizmu. Nervoví systém.

16.1.Obecné principy stavby nervového systému.

16.2.Stavba periferních nervů a synapse.

16.3.Receptory – smyslové organy (oko, ucho).

16.4.Mícha a míšní nervy.

16.5.Mozkový kmen, mozeček a hlavový nervy.

16.6.Mezimozek a řízení autonomních funkcí.

16.7.Mozkové hemisféry.

16.8.Komorovy systém a mozkové obaly.

16.9.Mozkové a míšní dráhy – řízení motoriky.

17.Kožní ustrojí.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení

1.Dýchací systém.

2.Trávicí systém.

3.Látkové a energetické složení potravy.

4.Oběhový systém.

5.Imunita – základní pojmy.

6.Vylučovací ustrojí.

7.Mužsky a žensky pohlavní systém.

8.Řízení činnosti organizmu. Humorální řízení.

9.Nervové řízení organizmu. Nervoví systém.

9.1.Obecné principy stavby nervového systému.

9.2.Stavba periferních nervů a synapse.

9.3.Receptory – smyslové organy (oko, ucho).

9.4.Mícha a míšní nervy.

9.5.Mozkový kmen, mozeček a hlavový nervy.

9.6.Mezimozek a řízení autonomních funkcí.

9.7.Mozkové hemisféry.

9.8.Komorovy systém a mozkové obaly.

9.9.Mozkové a míšní dráhy – řízení motoriky.

10.Kožní ustrojí.

Cíle studia:

V letním semestru je předmět zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie se základy histologie. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Důraz je kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Studijní materiály:

Povinná literatura

DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Grada Publishing as, 2009.

DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. Grada Publishing as, 2007.

RICHARD, Rokyta, et al. Fyziologie a patologická fyziologie: pro klinickou praxi. Grada Publishing as, 2015.

ROKYTA, Richard. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. ISV, 2008.

ROKYTA, Richard. Dana MAREŠOVÁ a Zuzana TURKOVÁ, 2016. Somatologie: učebnice, 7.

ČIHÁK, Radomír, et al. Anatomie. Grada, 2002.

Doporučená literatura

OTOMAR, Kittnar, et al. Lékařská fyziologie: 2., přepracované a doplněné vydání. Grada Publishing, as, 2020.

SILBENAGL, S.; DESPOPOULOS, A. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. 2004.

LANGMEIER, Miloš. Základy lékařské fyziologie. Grada, 2009.

Studijní pomůcky (Laboratoř anatomie, Laboratoř fyziologie)

Umělé anatomické modely (kosti, soustavy, orgány, svaly apod.), plastinovaná lidská těla a vybrané lidské orgány, speciální SW nástroje – ADAM, Vernier.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2022/2023405.11 KB