Jste zde

F7PBBSPR1 - Semestrální projekt I.

Termín odevzdání přehledu současného stavu je stanoven na 10. 4. 2024 - zaslání výhradně emailem na adresu petr.kudrna@fbmi.cvut.cz 

 

Termín semestrálního projektu je stanoven na 7. 7. 2024 do 12 hod. Odevzdává se PDF soubor (případně ZIP s přílohami) do databáze PROJECTS. 

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBSPR1 KZ 1 1C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBBSPR1 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBBMVP
Garant předmětu:
Petr Kudrna
Přednášející:
Cvičící:
Petr Kudrna, Marek Piorecký
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Téma semestrálního projektu (SPR1) musí být z oblasti biomedicínského inženýrství a musí mít vztah ke stejnojmennému studijnímu oboru Biomedicínský technik. Témata jsou pro příslušný akademický rok přístupná v databázi projects.fbmi.cvut.cz

Pozn.: Nelze realizovat ekonomicko-manažerská témata, témata založená převážně na tvorbě rešerše, čisté programování, témata čistě z oblasti biologie apod. Vždy musí být součástí práce aplikace v souladu se zaměřením oboru. V tématu musí být vždy souvislost s technikou (lékařské přístroje, případně náplně práce Biomedicínského technika v klinické praxi)!

Zadání, která nebudou spadat do výše uvedených oblastí nebudou schválena.

Požadavky:

Téma semestrálního projektu (SPR1) musí být z oblasti biomedicínského inženýrství a musí mít vztah ke studijnímu programu. Témata jsou pro příslušný akademický rok přístupná v databázi projects.fbmi.cvut.cz

Pozn.: Nelze realizovat ekonomicko-manažerská témata, témata založená převážně na tvorbě rešerše, čisté programování, témata čistě z oblasti biologie apod. Vždy musí být součástí práce aplikace v souladu se zaměřením oboru. V tématu musí být vždy souvislost s technikou (lékařské přístroje, případně náplně práce Biomedicínského technika v klinické praxi)!

Zadání, která nebudou spadat do výše uvedených oblastí nebudou schválena.

Požadavky na udělení klasifikovaného zápočtu:

Povinná účast na všech seminářích, omluvy jsou možné pouze ze závažných důvodů.

Celkem realizované 2 prezentace (Prezentace č. 1: Identifikované cíle práce, aktuální stav řešení projektu; Prezentace č. 2: Závěrečná prezentace k Semestrálnímu projektu)

Odevzdaný text - přehled současného stavu řešeného projektu (tématu)

Odevzdaný text semestrálního projektu dle metodiky pro BP: odevzdání tištěné verze (na sekretariát katedry) a elektronické verze do systému PROJECTS.

Hodnocení klasifikovaného zápočtu se skládá z těchto částí:

- 50 % posudek vedoucího

- 50 % závěrečná zpráva (posouzená vedoucím předmětu nebo garantem, či jeho zástupcem)

Zápis hodnocení (klasifikovaný zápočet) do systému KOS zapisuje garant předmětu F7PBBSPR1, nebo jím určený zástupce, na základě výše uvedené metodiky hodnocení.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Úvodní seminář, výběr tématu projektu

2.Identifikace cílů projektu, literární rešerše problematiky

3.Informační zdroje a práce s nimi

4.SW nástroje pro podporu výzkumné a vývojové činnosti

5.Studentské prezentace: Identifikované cíle práce, aktuální stav řešení projektu

6.Obsahové náležitosti odborných textů, rozbor šablony pro semestrální projekt

7.Studentské prezentace: Závěrečná prezentace Semestrálního projektu

Cíle studia:

Cílem předmětu je metodické zahájení zapojení studentů do vědecko-výzkumné, nebo vývojové činnosti v oblasti působení Biomedicínských techniků a zahájení soustavné činnosti na tématu projektu, který bude směřovat k závěrečné bakalářské práci (BP).

Zároveň je cílem předmětu seznámit studenty s obecnými požadavky na vypracování projektu, resp. požadavky na vypracování závěrečné práce, včetně schopnosti obhajovat navrhované řešení a dosažené výsledky. V rámci seminářů jsou nacvičovány komunikační, resp. prezentační dovednosti, jsou demonstrována a aplikována typografická pravidla atd.

Studenti pracují na zvoleném tématu pod dohledem vedoucího semestrálního projektu a výsledky prezentují a diskutují v rámci semináře s nezávislou osobou (vyučující předmětu F7PBBSPR1).

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02368-0.

[2]MURRAY, Rowena. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills. ISBN 9780335244294.

Doporučená literatura:

[1]BEDŘICHOVÁ, Jana a Stanislav HORNÝ. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-80-245-1946-3.

[2]OLŠÁK, Petr. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN 978-80-901950-1-1.

[3]ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-340-7.

[4]MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN 978-80-8063-392-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: