Jste zde

F7PBBSBP - Seminář k bakalářské práci

Sdělení č. 1

Veškerá zadání povinných úkolů jsou k dispozici v LMS Moodle zde.

Sdělení č. 2

Důležité odkazy ve vztahu k vypracování BP a průběhu SZZ pro AR 2023/2024

Níže uvedené odkazy na www stránky jsou primárně vztaženy k MENU záložka STUDENT a dále Bakalářské a diplomové práce a Státní závěrečné zkoušky. V uvedených bodech níže jsou pak přímé odkazy na dané texty.

Obecně platí všechny termíny v rámci akademického roku a tudíž i časový plán akademického roku uvedený na www stránce zde. Klíčové termíny z hlediska BP a SZZ jsou pak uvedeny i na níže uvedených odkazech.

Možnost podat žádost o přesun či zrušení termínu SZZ je pouze do 16. 4. 2024! Viz odkazy níže.

1. Veškeré pokyny a náležitosti ohledně formálních pokynů, příloh a odevzdávání BP v systému PROJECTS jsou uvedeny na www stránce zde.

2. Veškeré pokyny ohledně průběhu SZZ jsou uvedeny na www stránce zde.

3. Platné tematické okruhy k SZZ jsou uvedeny na www stránce zde pod názvem studijního programu Biomedicínská technika.

4. Šablona a pokyny pro vytváření BP jsou uvedeny na této www stránce zcela na konci.

5. Pokud budete psát BP v angličtině, musíte mít zadání v anglickém jazyce a NEbudete v BP vkládat název, abstrakt a ani klíčová slova v českém jazyce, šablona je pak k dispozici na této www stránce zcela dole. V PROJECTS lze vyplnit položky název, abstrakt a klíčová slova pouze v angličtině a to obě položky, tj. jak pro češtinu, tak i pro angličtinu. Z hlediska názvů kapitol, které budou uvedeny v AJ lze využít názvy ze šablony z předmětů F7ABBBP a F7ABBSBP. PDF soubor níže je třeba otevírat PDF readerem a nikoli PDF pluginem v prohlížeči. Pak byste neviděli vnořený soubor DOC, který je tou vlastní šablonou.

6. Nový metodický pokyn ve vztahu k UI a etické principy (viz zde)

7. Rozpis studentů ke komisím bude zveřejněn po odevzdání BP na www stránce zde a to zcela na konci.

Sdělení č. 3

Odkaz na online služby Adobe z hlediska převodu různých typů souborů do PDF a úprava PDF souborů zde.

Sdělení č. 4

Pro lepší pochopení významu a struktury diskuze lze využít dokumentů 1, 2 a 3

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBSBP Z 1 1C česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBBSBP je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBBMVP

Garant předmětu:
Jiří Hozman
Přednášející:
Cvičící:
Jiří Hozman
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cíl/cíle:

Cílem předmětu je akcentace realizovaných výstupů z projektů, řešených ve 4., 5. a 6. semestru bakalářského studijního

programu Biomedicínská technika. Zároveň je cílem předmětu příprava studentů na obhajobu bakalářské práce před státní komisí.

Vstupní požadavky předmětu:

zápisová prerekvizita F7PBBMVP

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Studenti se plně orientují v požadavcích na náležitosti odborných zpráv a sdělení, ovládají orientaci v odborné literatuře

k danému tématu, aplikují metody vědecko-výzkumné práce na konkrétní zadání. Prezentují svá navržená řešení a

dosažené výsledky, jsou schopni výsledky interpretovat.

Požadavky:

Požadavky na udělení zápočtu:

Povinná účast na všech seminářích, omluvy jsou možné pouze ze závažných důvodů.

Dvě prezentace, tj. na začátku semestru (identifikace, cíle, harmonogram, očekávané výstupy) a na konci semestru (předběžná prezentace k obhajově). Obě prezentace budou odevzdány v LMS Moodle a to jako soubor s prezentací a jednak jako PDF soubor.

Zápočet je udělen za odevzdání obou prezentací a napravě případných nedostatků.

Zápis zápočtu do systému KOS zapisuje garant předmětu F7PBBSBP.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

Přednášky nejsou v rámci tohoto předmětu rozvrhovány

Osnova cvičení:

Osnova seminářů:

1. Kompletní informace o požadavcích na BP a o průběhu SZZ, zdroje, MP o využívání UI, podpisy zadání BP, požadavky zápočtu, LMS Moodle

2. Detailní popis struktury bakalářské práce a formální požadavky, šablona, ukázky vybraných BP, nejčastější chyby

3. Příprava a prezentace vybraných souhrnů odevzdaných (cíle, harmonogram, očekávané výsledky)

4. Požadavky na prezentaci k obhajobě BP

5. Prezentace k obhajobě BP

Cíle studia:

Cíl/cíle:

Cílem předmětu je akcentace realizovaných výstupů z projektů, řešených ve 4., 5. a 6. semestru bakalářského studijního

programu Biomedicínská technika. Zároveň je cílem předmětu příprava studentů na obhajobu bakalářské práce před státní komisí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] LIŠKA, Václav. Jak správně psát diplomovou práci. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02368-0.

[2] MURRAY, Rowena. How to write a thesis. 3rd ed. Maidenhead: Open University Press, 2011. Open UP study skills.

ISBN 9780335244294.

Doporučená literatura:

[1] BEDŘICHOVÁ, Jana a Stanislav HORNÝ. Počítačová typografie a sazba. Praha: Oeconomica, 2013. ISBN 978-

80-245-1946-3.

[2] OLŠÁK, Petr. TEX pro pragmatiky: TEX - plainTEX - CSplain - OPmac. Brno: CSTUG, 2016. ISBN 978-80-

901950-1-1.

[3] ŠIROKÝ, Jan. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges, 2019. Praktik (Leges). ISBN 978-80-7502-340-7.

[4] MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. 3. vyd. Martin: Osveta, c2013. ISBN

978-80-8063-392-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: