Jste zde

F7PBBPSL - Psychologie

16.9.2021 - důležité aktuální sdělení:

Na základě podmínek pro udělení klasifikovaného zápočtu je třeba si vybrat téma vaší prezentace v rámci předmětu F7PBBPSL (viz odkaz ZDE ). Na každé téma se může přihlásit max. 1 student/ka. Termín pro přihlášení je stanoven do Pá 7.10.2022 24:00 hodin. Kdo se nepřihlásí, tak mu bude téma určeno odpovědnou vyučující, tj. paní Mgr. Martinou Kusákovou. Dále již pak budete postupovat podle podmínek pro získání kl. zápočtu.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
garant studijního programu Biomedicínská technika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBPSL KZ 2 1P+1C česky
Přednášející:
Martina Kusáková (gar.)
Cvičící:
Martina Kusáková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Tato disciplína ve formě přednáška - cvičení seznamuje studenty se základy psychologie poskytuje jim elementární komunikativní průpravu, orientovanou na profesní komunikaci. Těžiště výuky spočívá ve zlepšení sociálních dovedností, prohloubení sebepoznání, uvědomění si odezvy vlastního působení na druhé lidi. Studenti mají zvládnout elementární teorii profesionální komunikace a především si osvojit základní komunikativní dovednosti, které budou prohlubovány v rámci odborných praxí.

Požadavky:

Na konci semestru je vypsán termín pro zápočtový test a skupinovou prezentaci.

Osnova přednášek:

1. Vývoj, metodologie a metody psychologie. Moderní psychologie, její koncepce a teorie. Psychická činnost, psychické procesy a jejich poruchy. Psychické stavy.

2. Psychologický výklad osobnosti. Vlastnosti osobnosti. Výkonová charakteristika a motivace. Životní cíle, jistoty a hodnoty.

3. Sociální psychologie: základní pojmy. Sociální interakce, sociální postoje a role, sociální percepce.

4. Komunikace jako nástroj pro dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi. Výraz osobního projevu, verbální a neverbální komunikace. Rétorika - základní vyjadřovací a komunikativní dovednosti.

5. Marketingová komunikace, nástroje marketingové komunikace. Public relations. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Publicita a propagace. Význam a druhy reklamy, reklamní kodex, reklamní média, hodnocení účinnosti reklamy.

6. Psychická zátěž a její důsledky, nezdolnost osobnosti. Náročné životní situace, maladaptivní reakce, duševní hygiena.

7. Rodina a funkce rodiny. Pracovní skupina a její vliv na spokojenost pracovníka. Syndrom vyhoření.

Osnova cvičení:

1. Psychoterapie jako jedna z metod léčby. Transakční analýza - jak si lidé hrají. Humanistická psychologie.

2. Podněcování kreativity, dominance, submise, zkouška pozornosti, myšlení, prostorová orientace. Motivace jedince,přání, očekávání, žebříček hodnot.

3. Pojetí mužské a ženské role. Působení na druhé lidi.

4. Základy neuropsychologie. Mozek a jeho funkce.

5. Rozhovor, typy rozhovorů, otázky v rozhovoru. Vedení rozhovoru s nemocným /s handicapovaným klientem.

6. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Hodnocení účinnosti reklamy.

7. Konflikty a jejich řešení. Prevence syndromu vyhoření, relaxace. Balintovské skupiny.

Cíle studia:

Předmět studenty seznámí s psychologií jako samostatným vědním oborem, důraz bude kladen zejména na využití psychologie v praxi. Popíše jeho témata, nástroje a limity. Koncipován je prakticky, nikoliv teoreticky, zaměřen na rozvinutí komunikačních dovedností při styku s klientem a pacientem. Důraz bude kladen na rozvoj schopnosti myslet

kriticky, v souvislostech.

Studijní materiály:

[1] Rodryčová, D. Jak prezentovat firmu. Praha: Grada, 2002.

[2] Říčan, P.: Psychologie, Portál 2005

[3] Hayesová, N., Štěpaníková, I. Základy sociální psychologie. 2. vyd. Praha: Portál, 2000.

[4] Beran,J.: Základy komunikace s nemocným, Karolinum, 2000.

[5] De Vito,J.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001.

[6] Peltová, N.: Umění komunikace. Praha: Advent-Orion, 2001.

[7]Vybíral,Z.: Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000

[8] Venglářová, M., Mahrová,G.: Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2006

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: