Jste zde

F7PBBOIZ - Ochrana před účinky ionizujícího záření

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBOIZ ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
František Podzimek
Přednášející:
František Podzimek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ionizujícím zářením a dozimetrie jak obecně, ale i na specializovaném zdravotnickém pracovišti. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, operační veličiny k monitorování pracovního a okolního prostředí, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů.

Zvláštní pozornost je pak věnována kontrole ozáření pracovníků, obyvatel a pacientů. Jsou uvedeny příslušné dávkové limity a jejich interpretace z hlediska příslušných legislativních požadavků.

Vstupní požadavky předmětu:

Stavba hmoty, základní typy jaderných přeměn. Vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

Veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně. Principy a cíle radiační ochrany. Základní principy ochrany před vnějším IZ a ochrany před vnitřní kontaminací. Systém limitování dávek, ionizující záření v legislativě České republiky a EU. Použití ZIZ ve zdravotnictví.

Požadavky:

Průběžná kontrola pomocí E-learningový kurzu

Hodnocení testu se započítává do výsledné známky.

Ústní zkouška

Ústní zkouška - tři otázky ze zadaných tematických okruhů.

Osnova přednášek:

1. Původ elementárních částic, standardní částicový model, bosony a fermiony, ionizující a neionizující záření. Stavba atomu. základní modely jádra, hmotnost jádra, stabilita atomových jader, vazebná energie. Periodická soustava prvku.

2. Radioaktivita, příčiny radioaktivity, jednotlivé typy radioaktivních přeměn. Popis radioaktivní přeměny, jaderné reakce.

3. Interakce ionizujícího záření s hmotou. Lehké a těžké nabité částice, záření elektromagnetické, neutronové záření.

4. Principy detekce ionizujícího záření. Detekce založená na primárních účincích - detekce založená na ionizaci v plynné fázi, v pevné fázi, na excitaci v pevné a kapalné fázi, na jaderných reakcích. Detekce založená na sekundárních účincích - fotografické metody detekce, chemické metody detekce, kalorimetrické metody detekce, dozimetrie pevnou fází, bublinkové a mlžné komory, osobní dozimetry.

5. Biologické účinky ionizujícího záření. Základní mechanizmus biologického účinku ionizujícího záření, stochastické a nestochastické účinky, Radiosenzitivita a radiorezistence. DNA a ionizující záření.

6. Dozimetrie ionizujícího záření. Soustava dozimetrických veličin a jednotek, veličiny a jednotky charakterizující zdroje ionizujícího záření, pole záření v látkovém prostředí, působení ionizujícího záření na látku, veličiny a jednotky používané v ochraně před ionizujícím zářením.

7. Principy a cíle radiační ochrany, Základy ochrany před ionizujícím zářením, ochrana před vnějším IZ, ochrana před vnitřní kontaminací.

8. Využití ionizujícího záření v lékařství. Radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína,

9. Využití ionizujícího záření v průmyslu, průmyslové využití ionizujícího záření, defektoskopie, datování pomocí radioaktivity, ozařování potravin, sterilizace, aktivační analýza.

10. Ionizující záření v životním prostředí. Radiační zátěž člověka z přírodních a umělých zdrojů,

11. Radiační nehody na pracovištích se zdroji IZ. Radiační nehody mimo pracoviště se zdroji IZ.

12. Systém limitování dávek. Monitorování pracovišť, Osobní monitorování, Monitorování výpustí a okolí pracoviště, Havarijní monitorování.

13. Radioaktivní odpad, Radiační monitorovací sít, legislativa.

14. Zneužití ionizujícího záření - jaderné zbraně, radioaktivní spad, radiobiologický terorismus

Osnova cvičení:

Moodle ČVUT - B232 - F7PBBOIZ - Ochrana před účinky ionizujícího záření

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice ochrany před ionizujícím zářením a dozimetrie jak obecně, ale i na specializovaném zdravotnickém pracovišti. Přehledně jsou shrnuty vlastnosti základních typů ionizující záření, zdroje ionizujícího záření, interakce záření gama s látkou, interakce nabitých částic s látkou, průchod svazku fotonů a elektronů látkou, veličiny a jednotky používané v dozimetrii a radiační ochraně, operační veličiny k monitorování pracovního a okolního prostředí, měření dávek, vnitřní kontaminace, stínění jednoduchých zdrojů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Podzimek,F. : Radiologická fyzika. Aplikace ionizujícího záření, 2021, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-06829-8

[2] Podzimek,F. : Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2021, 2. vydání, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-06900-4

[3] Podzimek,F. : Radiologická fyzika. Fyzika ionizujícího záření, 2013, 2015, 2017, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-87727-05-8,

[4] Podzimek,F.,: Radiologická fyzika. Příklady a otázky, 2012, tištěná verze, ČVUT Praha, ISBN 978-80-01-05093-4

[5] Kolektiv autorů (Editor: V. Klener): Principy a praxe radiační ochrany, SÚJB, Praha, 2000

Doporučená literatura:

[1] Attix F.H., Introduction to radiological physics and radiation dosimetry, John Wiley, 2004

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Metodická příručka nebo studijní opora: