Jste zde

F7PBBMAZ - Management a administrativa ve zdravotnictví

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBMAZ KZ 1 1P česky
Přednášející:
Jiří Černý (gar.)
Cvičící:
Jiří Černý (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Získat znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání ve studovaném oboru

Požadavky:

Písemný klasifikovaný zápočet - test

Osnova přednášek:

1. Teorie managementu, pojem management, manažerské role a funkce, specifika managementu ve zdravotnictví

2. Manažer - dovednosti, vlastnosti, předpoklady pro výkon funkce, odpovědnost

3. Zdravotní politika, zdravotnické instituce v ČR,

4. Zdravotnické systémy ve světě a v ČR. Zdravotní pojištění. Financování zdravotnictví, ekonomické aspekty zdravotních služeb

5. Pracovníci ve zdravotnictví, personální řízení, druhy pracovníků ve zdravotnictví, , motivace, týmová práce, odměňování ve zdravotnictví, komunikace, dobrovolnictví. Pracovně právní odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví

6. Řízení lidských zdrojů, personální management, trh práce, personální strategie a plánování

7. Pacient a jeho práva, zdravotnický pracovník a jeho práva. Legislativa a etické kodexy. Etický kodex ČLK, Kodex pracovníků nelékařských oborů, lidská práva a práva pacientů (Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti). Lege artis. Právní spory ve zdravotnictví - nejčastější příčiny, druhy sporů, možnost obrany. Ochrana osobních údajů a sdělování informací

8. Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Zdravotnická legislativa

9. Kvalita zdravotní péče a možnosti jejího měření, systémy řízení kvality). Akreditace zdravotnických zařízení a její význam. Standardizace. Management kvality zdravotní péče - inovační manažerský proces.

10. Administrativa zdravotnických zařízení, informační technologie ve zdravotnictví (administrativa mezi zdravotnickými zařízeními, zdravotnické zařízení - pojišťovna, interní administrativa zdravotnického zařízení. Zdravotnická dokumentace - přístup, práva pacientů ve vztahu ke zdravotnické dokumentaci, uchovávání zdravotnické dokumentace, elektronická dokumentace

11. Plánování ve zdravotnictví, marketing, konkurence. Význam informací pro práci managementu. Ekonomika zdravotnického zařízení.

12. Rozhodování v činnosti manažera zdravotnického zařízení.

13. Etika v řízení zdravotnictví, alokace zdrojů, manažerská etika a kultura.

14. Management rizik. Time management. Management změny. Stres, syndrom vyhoření, mobbing.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Získat znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání ve studovaném oboru

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] GLADKIJ, J. a kol.: Management ve zdravotnictví. Computer Press Brno, 2003. 392 s. ISBN : 9788072269969

[2] PUTNOVÁ, A., SEKNIČKA, P.: Etické řízení ve firmě. Grada, 2011. 166 s. ISBN: 978-80-247-1621-3

[3] KARLOF, B., LOVINGSON F. H: Management od A do Z. Computer Press Brno, 2006. 309 s. ISBN : 80-251-1000-X

[4] Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice: překlad 3. vydání. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2436-2.

[5] BARR, J., DOWDING, L.: Leadership in Health Care. Sage Publications Ltd., London, 2008. 304 s., ISBN 978-1-4462-0762-8

[6] Zákoník práce v platném znění

[7] Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) v platném znění

Doporučená literatura:

[1] ARMSTRONG, M.: Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Grada, 2012. ISBN: 978-80-247-8632-2.

[2] KALA, Miroslav a Roman KUBÍNEK. Nemocnice, aneb, Rukověť zvídavého pacienta. Olomouc: Rubico, 2000. Knížka pro každého. ISBN 80-85839-47-4.

[3] Zákon o zdravotnické záchranné službě v platném znění

[4] Vyhláška o zdravotnické dokumentaci v platném znění

Studijní pomůcky: -

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: