Jste zde

F7PBBMAT - Marketing zdravotnické techniky

Sdělení č. 1 (15.01.2024)

Termíny přednášek v LS2324 od 16:00 v m.č. KL:B-330 jsou následující: 22.2.2024, 29.2.2024, 7.3.2024, 28.3.2024, 4.4.2024,18.4.2024 a 25.4.2024. Viz harmonogram níže.

 

 

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBMAT KZ 2 2P česky
Garant předmětu:
Tomáš Kolář
Přednášející:
Tomáš Kolář
Cvičící:
Tomáš Kolář
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je předat praktické základy marketingu jako ekonomicko-manažerské disciplíny, která je mnohdy hlavním

východiskem pro úspěšnou pozici daného výrobku na trhu. Úloha řízení marketingu na trhu zdravotnické techniky, role

marketingu ve společnosti a firmách, základy strategického plánování. Informační systém, analýza prostředí, průzkum

spotřebitelských a organizačních trhů, analýza konkurence. Měření a předpovědi trhů, identifikace segmentů trhu, cílové

trhy, vývoj pozice na trhu. Marketingový mix. Vývoj, testování, uvedení nových produktů na trh, cenová strategie, vývoj

a řízení marketingových kanálů, návrh promočních strategií, management obchodních sil. Strategie a specifika prodeje

investičních celků a spotřebního zboží. Vzhledem k rozsahu předmětu bude v rámci přednášek zahrnuta i diskuse a rozbor

konkrétních výrobků.

Vstupní požadavky předmětu:

Optimální by byla znalost oblasti zdravotnictví (viz povinný předmět Management a administrativa ve zdravotnictví

v ZS 1.r.) a dále významných druhů zdravotnické techniky (viz volitelný předmět Úvod do biomedicínského inženýrství v ZS 1.r.). Není to však kritický požadavek.

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence:

- student je schopen aplikovat základní poznatky z marketingu pro uvedení daného produktu na trh, - student je schopen pracovat a komunikovat v týmu,

- student je schopen zpracovat případovou studii z oblasti marketingu.

Požadavky:

Podmínky pro absolvování předmětu:

A. Podmínkou pro absolvování předmětu je úspěšné vypracování případové studie a splnění testu.

B. Případová studie je zadána a zpracována v průběhu semestru, test probíhá ve zkouškovém období po absolvování předmětu.

C. Případovou studii zpracovávají studenti v týmu, hodnotí se výsledek celého týmu.

D. Za zpracování případové studie lze získat maximálně 20 bodů, pro úspěšné hodnocení v rámci předmětu je nutné hodnocení alespoň 10 bodů.

E. V testu lze získat maximálně 40 bodů, pro úspěšné absolvování testu je nutné získat alespoň 20 bodů.

F. Test obsahuje celkem 20 otázek hodnocených bodově 2 body. Klasifikovaný zápočet, tj. celkové hodnocení z předmětu:

-hodnocení testu je jedním z faktorů celkového hodnocení předmětu,

-výsledná známka vzniká z aritmetického součtu bodů zahodnocení práce v semestru (případová studie) a z hodnocení testu.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek (7 týdnů po 4 hodinách):

1,2 Marketing a základní pojmy. Zdravotnictví v ČR a ve světě. Fungování zdravotnických zařízení a institucí. Trh se zdravotnickou technikou a technologiemi

3,4 Vnitřní prostředí. Fungování firem a korporací. Funkce firmy, management firem. Role marketingu ve firmě

5,6 Vnější prostředí. Makroprostředí. Konkurence. Strategie boje s konkurencí

7,8 Produkt zdravotnické techniky. Role produktového managementu, 4P. Cena a cenotvorba. Vývoj nových produktů, target groups, customer needs

9,10 Uvedení produktu na trh. Marketing exportu. Marketingové kampaně. Podpora životního cyklu. Národní a mezinárodní legislativa zdravotnických prostředků

11,12 Digitalizace zdravotnictví, telemedicína. Nové vs prověřené technologie. Makrotrendy ve zdravotnictví a péči

13,14 Služby navázané na zdravotnické prostředky. Servis zdravotnických prostředků, total cost of ownership. Renting zdravotnických prostředků, total bed management

Osnova cvičení:
Cíle studia:

V rámci předmětu je kladen důraz na:

- týmovou práci,

- aktuální informace ze zdravotnictví,

- konzultace k semestrálním projektům (případové studie) v rámci předmětu po skupinách.

V předmětu si studenti vyzkouší týmovou práci, která je vždy směřována přímo k poskytovatelům zdravotní nebo sociální péče nebo do prostředí firem podnikajících ve zdravotnictví.

Výuka 7 týdnů po 4 hodinách během prvních 10 týdnů semestru dle harmonogramu výuky.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, 2003. Expert (Grada). ISBN 80-247-0513-3.

[2] KOTLER, Philip. Marketing management: 14. vydání. Grada, 2013. ISBN 978-80-247-8570-7.

Doporučená literatura:

[1] ZLÁMAL, Jaroslav. Marketing ve zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských

zdravotnických oborů v Brně, 2006. ISBN 80-7013-441-0.

[2] STRNAD, Pavel a Jaroslava DĚDKOVÁ. Strategický marketing. Vydání 4. Liberec: Technická univerzita v Liberci,

2009. ISBN 978-80-7372-450-4.

[3] JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: [strategie a trendy]. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8.

[4] EXNER, L. a kol.: Strategický marketing zdravotnických zařízení. Praha: Professional Publishing, 2005. ISBN 80-

8641-973-8.

[5] BECCHETTI, Claudio a Alessandro NERI. Medical instrument design and development: from requirements to

market placements. Chichester: John Wiley, 2013. ISBN 978-1-119-95240-4.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: