Jste zde

F7PBBLT - Laboratorní technika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBLT Z,ZK 4 2P+2L česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Biochemie (F7PBBBCH)
Fyzikální chemie (F7PBBFCH)
Přednášející:
Martina Turchichová (gar.)
Cvičící:
Martina Turchichová (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači se seznámí se základními metodami používanými v klinických laboratořích, s jejich principy, aplikacemi v biomedicíně a jejich technickými aspekty. V rámci laboratorních cvičení si studenti osvojí práci s laboratorním vybavením bioanalytických a klinických laboratoří, seznámí se se specifiky laboratorní analýzy biologického materiálu a správnými zásadami zpracování laboratorních dat.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních a laboratořích, absence musí být řádně omluveny a nahrazeny. Úspěšné zvládnutí vstupních testů do laboratoře (minimálně 60 % bodů) a absolvování všech laboratorních úloh. Odevzdání vypracovaných protokolů v řádném termínu. Nahrazovat je možno nejvýše dvě cvičení.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část testu je rozdělena na teoretickou (pokrývá rozsah přednášek) a praktickou část (pokrývá rozsah cvičení). Z obou částí testu je nutno získat minimálně 50 % bodového hodnocení. Po úspěšném absolvování testů následuje ústní přezkoušení. Pokud je jakákoliv část zkoušky hodnocena stupněm F, je i celá zkouška hodnocena tímto stupněm.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Principy metod v klinické laboratoři.

2.Optické metody.

3.Elektroanalytické metody.

4.Elektromigrační metody.

5.Genetické metody.

6.Imunochemické metody.

7.Membránové procesy.

8.Chromatografie.

9.Extrakce a precipitace. Centrifugace.

10.Hmotnostní spektrometrie.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

Laboratoře probíhají ve čtyřhodinových blocích jedenkrát za dva týdny.

1.Laboratorní řád, školení bezpečnosti. Zpracování dat v chemické analýze.

2.Spektrofotometrické stanovení koncentrace bílkovin.

3.Stanovení titračních křivek aminokyselin.

4.Agarosová elektroforéza DNA.

5.TLC léčiv. Hmotnostní spektrometrie.

Cíle studia:

Posluchači se seznámí se základními metodami používanými v klinických laboratořích, s jejich principy, aplikacemi v biomedicíně a jejich technickými aspekty. V rámci laboratorních cvičení si studenti osvojí práci s laboratorním vybavením bioanalytických a klinických laboratoří, seznámí se se specifiky laboratorní analýzy biologického materiálu a správnými zásadami zpracování laboratorních dat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003. ISBN 80-86369-07-2.

[2] KÁŠ, Jan, Milan KODÍČEK a Olga VALENTOVÁ. Laboratorní techniky biochemie. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-586-2.

Doporučená literatura:

[1]ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1025-6.

[2]KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-551-X.

[3]DRECHSLEROVÁ, Taťána, Tereza PLAČKOVÁ a Ilona BEČVÁŘOVÁ. Laboratorní technika. Plzeň: Západoceská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-261-0533-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: