Jste zde

F7PBBLT - Laboratorní technika

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBLT Z,ZK 4 2P+2L česky
Vztahy:
Předmět F7PBBLT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBFCH
Předmět F7PBBLT lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBBCH
Garant předmětu:
Martina Turchichová
Přednášející:
Martina Turchichová
Cvičící:
Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači se seznámí se základními metodami používanými v klinických laboratořích, s jejich principy, aplikacemi v biomedicíně a jejich technickými aspekty. V rámci laboratorních cvičení si studenti osvojí práci s laboratorním vybavením bioanalytických a klinických laboratoří, seznámí se se specifiky laboratorní analýzy biologického materiálu a správnými zásadami zpracování laboratorních dat.

Požadavky:

Požadavky k získání zápočtu:

Povinná účast na cvičeních a laboratořích, absence musí být řádně omluveny a nahrazeny. Úspěšné zvládnutí vstupních testů do laboratoře (minimálně 50 % bodů) a absolvování všech laboratorních úloh. Odevzdání vypracovaných protokolů na daném cvičení. Pokud student podruhé nenapíše vstupní test na 50 % , musí cvičení nahradit v jiném čase, až dostuduje chybějí znalosti.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška má písemnou a ústní část., které pokrývají rozsah přednášek tak cvičení. Po úspěšném absolvování testu následuje ústní zkouška. Pokud je jakákoliv část zkoušky hodnocena stupněm F, je i celá zkouška hodnocena tímto stupněm.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1.Principy metod v klinicko-biochemické laboratoři.

2.Optické metody I.

3.Optické metody II.

4.Elektroanalytické metody.

5.Biosenzory a elektromigrační metody.

6.Genetické metody.

7.Imunochemické metody. POCT. Automatizace v klinické laboratoři.

8.Membránové procesy. Extrakce a precipitace. Centrifugace.

9.Chromatografie.

10.Hmotnostní spektrometrie.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

Laboratoře probíhají ve čtyřhodinových blocích jedenkrát za dva týdny.

1.Laboratorní řád, školení bezpečnosti. Pipetování. Simulace stanovení protilátek proti viru HIV metodou ELISA.

2.Stanovení titračních křivek aminokyselin. Stanovení plynů. Výroba argentchloridové elektrody. Ukázka dalších elektrod.

3.Agarosová elektroforéza DNA - stanovení paternity. Zpracování gelů v programu ImageJ. Gelová chromatografie.

4.Výroba plamenového fotometru. Fluorescence. Princip absorpčního fotometru. Ukázka hmotnostního spektrometru.

5.Exkurze do klinicko-biochemické laboratoře.

Cíle studia:

Posluchači se seznámí se základními metodami používanými v klinických laboratořích, s jejich principy, aplikacemi v biomedicíně a jejich technickými aspekty. V rámci laboratorních cvičení si studenti osvojí práci s laboratorním vybavením bioanalytických a klinických laboratoří, seznámí se se specifiky laboratorní analýzy biologického materiálu a správnými zásadami zpracování laboratorních dat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KLOUDA, Pavel. Moderní analytické metody. 2., upr. a dopl. vyd. Ostrava: Pavel Klouda, 2003. ISBN 80-86369-07-2.

[2] KÁŠ, Jan, Milan KODÍČEK a Olga VALENTOVÁ. Laboratorní techniky biochemie. Praha: VŠCHT, 2005. ISBN 80-7080-586-2.

Doporučená literatura:

[1]ŠTERN, Petr. Obecná a klinická biochemie: pro bakalářské obory studia. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1025-6.

[2]KODÍČEK, Milan. Biochemické pojmy: výkladový slovník. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-551-X.

[3]DRECHSLEROVÁ, Taťána, Tereza PLAČKOVÁ a Ilona BEČVÁŘOVÁ. Laboratorní technika. Plzeň: Západoceská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-261-0533-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: