Jste zde

F7PBBHE - Hygiena a epidemiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBHE ZK 1 1P česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Anatomie a fyziologie II. (F7PBBAF2)
Přednášející:
Lucie Lidická
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vstupní požadavky předmětu: středoškolské znalosti biologie

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: znalost základních pracovních metod preventivní medicíny, základních legislativních norem

Posluchač je podrobně seznámen s metodami práce oborů používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Požadavky:

Zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů. Klasifikovaný zápočet: formou testu s volenou odpovědí. V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

1. Základy podpory a ochrany veřejného zdraví, včetně prevence nozokomiálních nákaz, monitoring zdraví a životního prostředí, biologický monitoring, indikátory zdraví a zdravého životního prostředí, enviromentální zdraví –péče o životní prostředí.

2. Hygiena rukou. Hygiena odpadů, možnosti likvidace a potenciální zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče.

3. Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, prach, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, teplota, tlak, ionizující záření .

4. Mikroklima, větrání, elektromagnetické pole, ionizující záření.

5. Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení, stavební a technické požadavky, materiály.

6. Hygiena pracovního prostředí, rizikové faktory a hygienické limity pro pracovní prostředí (chemické, biologické, fyzikální faktory), nejčastější škodliviny v pracovním procesu a jejich vliv na zdraví, možnosti ochrany a prevence, optimalizace pracovních podmínek a pracovního prostředí.

7. Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, preventivní lékařské prohlídky, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, ochranné pomůcky a prostředky.

8. Definice oboru epidemiologie, terminologie, epidemiologické metody práce a jejich využití. Základní charakteristiky epidemického procesu, epidemiologická opatření, definice a cíle epidemiologické surveillance. Zásady hygienicko-protiepidemického režimu, dezinfekce, sterilizace, principy péče o zdravotnické prostředky.

9. Infekční epidemiologie . Akutní respirační a průjmová onemocnění (virového i bakteriálního původu).

10. Virové hepatitidy, HIV/AIDS a nově se objevující infekce (ptačí chřipka, SARS).

11. Nozokomiální infekce, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, možnosti prevence, rezistence na antibiotika, principy imunizace – očkovací kalendář.

12. Principy neinfekční epidemiologie (epidemiologie zhoubných novotvarů, nemocí kardio- a cerebrovaskulárních, závislostí, úrazů)

13. Epidemiologie životního prostředí (faktory životního prostředí a jejich vliv na zdraví..

14 . Bioterorizmus – nákazy jako bojové biologické prostředky, možnosti zneužití teroristy a ochrana proti nim.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Posluchač je podrobně seznámen s metodami práce oborů používaných v epidemiologii přenosných nemocí, tak i v epidemiologii životního prostředí, onemocnění neinfekčního původu a v řešení řady priorit ochrany veřejného zdraví.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] NAVRÁTIL L. a kolektiv: Vnitřní Lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, 2. přepracované a doplněné vydání, Kapitola 14 - Přenosné nákazy, jimi vyvolávaná onemocnění, jejich prevence a léčba str. 414 -493, Grada Publishing 2017 ISBN 978-80-271-0210-5

[2] TUČEK, M., SLÁMOVÁ, A. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2136-4.

[3] MELICHERČÍKOVÁ, V. Sterilizace a dezinfekce. Druhé, doplněné a přepracované vydání. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-139-1.

Doporučená literatura:

[1] GÖPFERTOVÁ, D., PAZDIORA, P., DÁŇOVÁ, J. Epidemiologie (obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí). Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1232-1.

[2] GÖPFERTOVÁ, D. Kontrolní otázky epidemiologie. Praha: Triton, 2001. ISBN 80-7254-155-2.

Platné právní předpisy vyšlé ve sbírce zákonů ČR.

[3] MAĎAR, Rastislav, Renata PODSTATOVÁ a Jarmila ŘEHOŘOVÁ. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1673-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram výuky LS 2021/2022323.92 KB