Jste zde

F7PBBEBI - Etika v biomedicínském inženýrství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBEBI ZK 2 2P česky
Přednášející:
Martina Dingová Šliková (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vstupní požadavky předmětu: Znalosti z humanitních předmětů v rozsahu středoškolského studia (základy filozofie, historie, psychologie)

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Znalost základních pojmů a kontroverzních témat v teoretické i aplikované etice, schopnost pomocí získaných znalostí kriticky uvažovat, diskutovat, podloženě argumentovat a obhajovat vlastní názory v oblasti eticky dilematických situací, rozvoj schopnosti práce s odbornou literaturou, podpora schopnosti empatie

Požadavky:

Zkouška je ústní, formou rozpravy na jedno z témat z uvedených přednáškových okruhů. Na základě doporučené literatury student v diskuzi prokáže znalost základních etických pojmů a schopnost orientovat se v dané konkrétní problematice. Zkoušející v průběhu zkoušky může položit doplňující otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách. Hodnocení probíhá dle klasifikačního diagramu (tzv. zkouškové zrcadlo) standardně užívaného na FBMI ČVUT v Praze. Mezi řádným a opravným zkouškovým termínem je doporučen minimálně sedmidenní interval.

Opatření proti snížení studijní neúspěšnosti: Možnost využití konzultačních hodin u garanta předmětu.

Osnova přednášek:

1.Etika jako filosofická disciplína, základní terminologie etiky

Historie a současnost aplikované etiky v kontextu s bioetikou, lékařskou etikou

2.Vztah mezi etikou a právem

Deontologické etické kodexy a profese v BMI

3.Práva pacientů a jejich dodržování vzhledem k profesím v BMI

4.Etické problémy v geriatrii, paliativní péče, invalidita, bezmocnost v souvislosti s kvalitou života a lidskou důstojností

5.Problematika eutanázie

6.Problematika lidské reprodukce

7.Genotechnologie- klonování, kmenové buňky, embryonální výzkum, problém genetického testování

8.Etická problematika transplantace orgánů

9.Výzkum v medicíně a jeho regulace, zavádění nových technologií (umělé orgány, robotizace, IT)

10.Současná kontroverzní témata v etice (alternativní medicína, alokace zdrojů ve zdravotnictví, očkování)

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Přehled základních etických pojmů a teorií v kontextu problematiky aplikované etiky vzhledem k profesnímu zaměření, udržení a rozvoj humanitní vzdělanosti u technicky orientovaných studentů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]Haškovcová, Helena. Lékařská etika. 4. vyd. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-807492204-6

[2]Šimek, Jiří: Lékařská etika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5306-5

Doporučená literatura:

[1]Ptáček, Radek.; Bartůněk, Petr et al. Etika a komunikace v medicíně. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3976-2

[2]HAŠKOVCOVÁ, Helena. Informovaný souhlas: proč a jak?. Praha: Galén, c2007. ISBN 978-80-7262-497-3.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: