Jste zde

F7PBBEBI - Etika v biomedicínském inženýrství

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBEBI ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Martina Dingová Šliková
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Vstupní požadavky předmětu: Znalosti z humanitních předmětů v rozsahu středoškolského studia (základy filozofie, historie, psychologie)

Výstupní znalosti, dovednosti, schopnosti a kompetence: Znalost základních pojmů a kontroverzních témat v teoretické i aplikované etice v biomedicíně, schopnost pomocí získaných znalostí kriticky uvažovat, diskutovat, podloženě argumentovat a obhajovat vlastní názory v oblasti eticky dilematických situací, rozvoj schopnosti práce s odbornou literaturou, podpora schopnosti empatie

Požadavky:

Zkouška je ústní, formou rozpravy na jedno z témat z uvedených přednáškových okruhů. Na základě doporučené literatury student v diskuzi prokáže znalost základních etických pojmů a schopnost orientovat se v dané konkrétní problematice. Zkoušející v průběhu zkoušky může položit doplňující otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách. Hodnocení probíhá dle klasifikačního diagramu (tzv. zkouškové zrcadlo) standardně užívaného na FBMI ČVUT v Praze.

Opatření proti snížení studijní neúspěšnosti: Možnost využití konzultačních hodin u garanta předmětu.

Osnova přednášek:

1.Etika jako filosofická disciplína, základní terminologie etiky, etický problém, dilema – řešení, přehled aktuálních etických kontroverzních témat v

biomedicíně – technologický rozvoj, alokace zdrojů, spravedlnost, transplantace, přístrojové náhrady, overtreatement atd. Historie a současnost

aplikované etiky v kontextu s bioetikou, lékařskou etikou

2.Vztah mezi etikou a právem. Deontologické etické kodexy a profese v BMI

3.Práva pacientů a jejich dodržování vzhledem k profesím v BMI

4. Ochrana citlivých údajů. Povinná mlčenlivost v profesi, prolomení. Výhrada svědomí. Ochrana dat při publikační činnosti, autorská práva

5.Problematika lidské reprodukce: asistovaná reprodukce, technologické možnosti, surogátní mateřství

6.Genotechnologie- klonování, kmenové buňky, embryonální výzkum, problém genetického testování, CRISPR Cas 9

7.Etická problematika transplantace orgánů, přístrojové náhrady, alokace zdrojů

8.Výzkum v biomedicíně a jeho regulace, zavádění nových technologií (umělé orgány, robotizace, IT) , etické komise

9.Enhancement v biomedicíně

10.Etické problémy v geriatrii, paliativní péče, invalidita, bezmocnost v souvislosti s kvalitou života a lidskou důstojností, problematika umírání a smrti, eutanázie, aistovaná sebevražda, koncept DNR, Institut: „Dříve vyslovené přání“, koncept: „Marná léčba“

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Přehled základních etických pojmů a teorií v kontextu problematiky aplikované etiky vzhledem k profesnímu zaměření, udržení a rozvoj humanitní vzdělanosti u technicky orientovaných studentů

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]KUŘE, Josef. Prospektivní bioetika: studie ke konceptu etiky biomedicínských technologií. Praha: Filosofia, 2020. ISBN 978-80-7007-645-3.

[2]BARTŮNĚK, Petr a Radek PTÁČEK, ed. Technologické pokroky v medicíně: v etických a psychologických souvislostech. Praha: Grada Publishing, 2019. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-271-1322-4.

Doporučená literatura:

[1]PTÁČEK, Radek a Petr BARTŮNĚK, ed. Kontroverze současné medicíny. Praha: Mladá fronta, 2016. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN

978-80-204-4360-1.

[2]Haškovcová, Helena. Lékařská etika. 4. vyd. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-807492204-6

[3]Šimek, Jiří: Lékařská etika. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5306-5

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram přednášek 2023/24 LS14.53 KB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Microsoft Office document icon Seznam témat KZ36 KB