Jste zde

F7PBBCHM - Chemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBCHM Z,ZK 4 2P+1C+1L česky
Vztahy:
Úspěšné absolvování předmětu F7PBBCHM je podmínkou pro zápis na předmět F7PBBFCH.
Úspěšné absolvování předmětu F7PBBCHM je podmínkou pro zápis na předmět F7PBBBCH.
Garant předmětu:
Miriam Hošková
Přednášející:
Miriam Hošková, Martina Turchichová
Cvičící:
Danuše Andrisová, Miriam Hošková, Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Během laboratorního cvičení si studenti osvojí základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na přípravu a analýzu látek a materiálů. Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřená na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

Povinná účast na laboratořích, absence musí být řádně omluveny a nahrazeny. Nahrazovat je možno nejvýše jednu úlohu.

Úspěšné zvládnutí zápočtových písemných prací (v součtu ze dvou testů minimálně 50 % z celkového počtu bodů) nebo úspěšné zvládnutí opravného souhrnného testu.

Úspěšné zvládnutí vstupních testů do laboratoří (minimálně 60 % bodů) a absolvování všech laboratorních úloh.

Odevzdání vypracovaných protokolů v požadované kvalitě v řádném termínu.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena dvěma testy (první z obecné a anorganické chemie, druhý z organické chemie). Po úspěšném napsání obou testů následuje ústní přezkoušení. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části zkoušky ustoupeno. Je-li výsledek kterékoliv části zkoušky hodnocen stupněm F (hodnocení dle platné klasifikační stupnice), je i celkový výsledek zkoušky F.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

Stavba atomu.

Chemická vazba a nevazebné interakce.

Periodická soustava prvků.

Termodynamika a kinetika chemických reakcí.

Teorie kyselin a zásad, pH.

Základy elektrochemie.

Úvod do organické chemie.

Izomerie a alkany.

Nenasycené uhlovodíky.

Halogenové deriváty uhlovodíků.

Dusíkaté deriváty.

Kyslíkaté deriváty.

Karboxylové kyseliny a jejich deriváty.

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Chemické výpočty

2. Chemické výpočty

3. Chemické výpočty

4. Chemické výpočty

5. Chemické výpočty

6. Zápočtový test I z chemických výpočtů a názvosloví

7. Laboratorní řád, školení bezpečnosti . Techniky pipetování a přípravy roztoků

8. Příprava izomorfních krystalů rušenou krystalizací

9. Příprava a standardizace odměrných roztoků

10. Volumetrické stanovení obsahu účinné látky v léčivu metodou zpětné titrace

11. Syntéza organické sloučeniny

12. Náhrady lab. úloh

13. Zápočtový test II

14. Závěrečné laboratoře, zápočet

Cíle studia:

Posluchači se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Během laboratorního cvičení si studenti osvojí základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na přípravu a analýzu látek a materiálů. Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřená na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]POLÁK, Rudolf a Rudolf ZAHRADNÍK. Obecná chemie: stručný úvod. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 224 s. ISBN 80-200-0794-6.

[2]PACÁK, Josef. Jak porozumět organické chemii. Vyd. 3. V Praze: Karolinum, 2010. 301 s. ISBN 978-80-246-1837-1.

[3]FLEMR, Vratislav a Eva HOLEČKOVÁ. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. Vyd. 4., přeprac. a oprav. Praha: VŠCHT, 2008. 224 s. ISBN 978-80-7080-435-3.

Doporučená literatura:

[1]KLIKORKA, Jiří. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Praha: SNTL, 1989. 592 s.

[2]LEVY, Joel. Chemie bez (m)učení: od molekul k prvkům: chemie v každodenním životě : fascinující sloučeniny a reakce. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4126-0.

[3]DRECHSLEROVÁ, Taťána, Tereza PLAČKOVÁ a Ilona BEČVÁŘOVÁ. Laboratorní technika. Plzeň: Západoceská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-261-0533-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: