Jste zde

F7PBBCHM - Chemie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBCHM Z,ZK 4 2P+1C+1L česky
Přednášející:
Iveta Horáčková, Miriam Hošková (gar.)
Cvičící:
Iveta Horáčková, Miriam Hošková (gar.), Petr Oeser, Martina Turchichová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Posluchači se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Během laboratorního cvičení si studenti osvojí základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na přípravu a analýzu látek a materiálů. Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřená na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

Povinná účast na cvičeních a laboratořích, absence musí být řádně omluveny a nahrazeny. Nahrazovat je možno nejvýše jednu úlohu.

Úspěšné zvládnutí zápočtových písemných prací (v součtu ze dvou testů minimálně 50 % z celkového počtu bodů).

Úspěšné zvládnutí vstupních testů do laboratoří (minimálně 60 % bodů) a absolvování všech laboratorních úloh.

Odevzdání vypracovaných protokolů v požadované kvalitě v řádném termínu.

Průběh a hodnocení zkoušky:

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena dvěma testy (první z obecné a anorganické chemie, druhý z organické chemie). Po úspěšném napsání obou testů následuje ústní přezkoušení. V případě, že výsledky písemné části jsou dostačující pro klasifikaci, může být od ústní části zkoušky ustoupeno. Je-li výsledek kterékoliv části zkoušky hodnocen stupněm F (hodnocení dle platné klasifikační stupnice), je i celkový výsledek zkoušky F.

Osnova přednášek:

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia chemie, základní pojmy, základy analytické chemie

2. Stavba hmoty, klasifikace látek (chemické látky a směsi), struktura atomu (jádro, elektronový obal)

3. Periodický systém, periodická tabulka, periodický zákon, trendy v periodické tabulce

4. Chemická vazba, nevazebné interakce, chemický děj, klasifikace chemických reakcí

5. Základy chemické termodynamiky, základy reakční kinetiky

6. Voda a vodné roztoky, kyseliny a báze, acidobazické rovnováhy, hydrolýza

7. Základy elektrochemie

8. Kovalentní látky, molekulové látky, iontové látky

9. Kovy

10. Úvod do organické chemie

11. Názvosloví organické chemie

12. Organické látky, uhlovodíky

13. Organické látky, deriváty uhlovodíků

14. Organické látky, deriváty uhlovodíků

Osnova cvičení:

Osnova cvičení:

1. Chemické výpočty

2. Chemické výpočty

3. Chemické výpočty

4. Chemické výpočty

5. Zápočtový test I z chemických výpočtů a názvosloví

6. Laboratorní řád, školení bezpečnosti a úvod do práce v laboratoři chemie

7. Techniky pipetování a přípravy roztoků

8. Příprava izomorfních krystalů rušenou krystalizací

9. Příprava a standardizace odměrných roztoků

10. Volumetrické stanovení obsahu účinné látky v léčivu metodou zpětné titrace

11. Kinetická studie chemické reakce

12. Syntéza organické sloučeniny

13. Zápočtový test II

14. Zápočet

Cíle studia:

Posluchači se seznámí se základními oblastmi aplikované chemie v biomedicínském inženýrství a technice. Během laboratorního cvičení si studenti osvojí základní laboratorní techniky používané v chemických laboratořích zaměřených především na přípravu a analýzu látek a materiálů. Laboratorním cvičením předchází cvičení zaměřená na praktické výpočty pro laboratorní praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]POLÁK, Rudolf a Rudolf ZAHRADNÍK. Obecná chemie: stručný úvod. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 224 s. ISBN 80-200-0794-6.

[2]PACÁK, Josef. Jak porozumět organické chemii. Vyd. 3. V Praze: Karolinum, 2010. 301 s. ISBN 978-80-246-1837-1.

[3]FLEMR, Vratislav a Eva HOLEČKOVÁ. Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii. Vyd. 4., přeprac. a oprav. Praha: VŠCHT, 2008. 224 s. ISBN 978-80-7080-435-3.

Doporučená literatura:

[1]KLIKORKA, Jiří. Obecná a anorganická chemie. 2. vyd. Praha: SNTL, 1989. 592 s.

[2]LEVY, Joel. Chemie bez (m)učení: od molekul k prvkům: chemie v každodenním životě : fascinující sloučeniny a reakce. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4126-0.

[3]DRECHSLEROVÁ, Taťána, Tereza PLAČKOVÁ a Ilona BEČVÁŘOVÁ. Laboratorní technika. Plzeň: Západoceská univerzita v Plzni, 2015. ISBN 978-80-261-0533-6.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: