Jste zde

F7PBBBOZP - BOZP a normy v elektrotechnice

Školení BOZP pro práci s lasery bude realizováno 24. 10. 2022 od 12:00 v C-4.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBBOZP Z 1 1P česky
Přednášející:
Petr Kudrna (gar.), Jan Remsa
Cvičící:
Petr Kudrna (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci; úloha biomedicínského technika v klinické praxi; vlivy určující rizika; pacientské prostředí; zdravotnická izolovaná soustava; úraz elektrickým proudem; typy rozvodných soustav; třídy ochran; elektrické revize; právní úpravy a normy; práce s lasery

Požadavky:

Požadavek 1: Úspěšné absolvování písemného testu z par. 5 Vyhl. č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů (15 otázek s odpovědí typu a/b/c, vždy pouze jedna odpověď správná, úspěšné absolvování 13 bodů z 15 možných).

P2. Úspěšné absolvování písemného testu z problematiky BOZP s lasery podle ČSN EN 60825. (15 otázek s odpovědí typu a/b/c, vždy pouze jedna odpověď správná, úspěšné absolvování 13 bodů ze 15 možných).

Při neúspěšném pokusu na jeden či oba z výše uvedených testů nebude zápočet udělen.

Osnova přednášek:

1. BOZP obecně. BOZP na FBMI ČVUT. Specifika povolání Biomedicínského technika a specifika prostředí zdravotnických zařízení.

2. Činitele určující nebezpečí úrazu elektrickým proudem, symbolika a označování v elektrotechnice - barvy, geometrický tvar, nápisy, příklady tabulek, grafické značky, označování vodičů písmeny a barevné značení vodičů v elektrotechnice.

3. Rozvodné soustavy, střídavá jmenovitá napětí podle ČSN, specifika ve zdravotnických zařízeních.

4. Maximální hodnoty dovoleného proudu, ochrana elektrických obvodů proti zkratu a přetížení. Projekce výukových videoprogramů (práce na elektrických zařízeních).

5. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů - třídy ochran, pravidelné kontroly a revize elektrických spotřebičů (včetně zdravotnických prostředků) a elektrického ručního nářadí, důležité normy. Projekce výukových videoprogramů (kontroly a revize elektrického ručního nářadí).

6. Vazba právních a elektrotechnických předpisů, rizika a příčiny úrazů v

elektrotechnice, odborná způsobilost v elektrotechnice - Vyhl. č. 50/1978 Sb, oprávněnost osob dle stupně elektrotechnické kvalifikace, příkaz B, první pomoc při úrazu elektrickým proudem. Projekce výukových videoprogramů (neodkladná resuscitace, AED).

7. BOZP a zásady první pomoci při práci s lasery.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je podat studentům přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a souvisejících normách v elektrotechnice v návaznosti na ochranu pacienta, nebo zdravotnického personálu, před úrazem elektrickým proudem. Součástí předmětu je také proškolení a přezkoušení formou testu z problematiky vybraných paragrafů Vyhl. 50/1978 Sb. a normy ČSN EN 60825 – BOZP při práci s lasery.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]CIPRA, Mirko, Michal KŘÍŽ a Vladimír KŮLA. Elektrotechnická kvalifikace. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04813-9.

[2]KRATOCHVÍL, Oldřich, Pavel CÍCHA a Petr MATUŠÍK. Úvod do elektrotechniky a elektroniky. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2017. ISBN 978-80-7314-390-9.

[3]Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Editor Petr BARTŮNĚK, editor Dana JURÁSKOVÁ, editor Jana HECZKOVÁ, editor Daniel NALOS. Praha: Grada Publishing, 2016. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-4343-1. (kap. 1.5.7 Zdravotnické přístroje – elektrické rozvody – barevné zásduvky)

Doporučená literatura:

[1]HOZMAN, Jiří, Josef CHALOUPKA a Petr MARŠÁLEK. Praktika z biomedicínské a klinické techniky. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-04031-7.

[2]VEJROSTA, Vladimír. Konstrukce zdravotnických elektrických přístrojů: aplikace požadavků mezinárodních a evropských norem. Praha: Česká společnost pro zdravotnickou techniku, 2001. ISBN 80-02-01460-X.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: