Jste zde

F7PBBAF2 - Anatomie a fyziologie II.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBAF2 Z,ZK 4 2P+1C+1L česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBBAF2 je, že student úspěšně absolvoval F7PBBAF1 nebo získal zápočet a nevyčerpal všechny zkouškové termíny předmětu F7PBBAF1. Předmět F7PBBAF2 lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu F7PBBAF1

Úspěšná klasifikace předmětu F7PBBAF2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBBELF

Úspěšná klasifikace předmětu F7PBBAF2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBBZP

Úspěšná klasifikace předmětu F7PBBAF2 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu F7PBBHE

Úspěšné absolvování předmětu F7PBBAF2 je podmínkou pro zápis na předmět F7PBBTA.

Garant předmětu:
Ksenia Sedova
Přednášející:
Ksenia Sedova
Cvičící:
David Novotný, Jan Páleník
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Obsahové zaměření anatomie: Anatomie studuje stavbu lidského těla. Anatomie utváří makroskopický obraz o složení lidského těla z jednotlivých tkání. Spolu s lékařskou terminologií je anatomie považována za úvodní obor teoretických lékařských předmětů. Anatomie obecná podává obecný přehled o názvu a popisu orgánů, anatomie speciální popisuje stavbu jednotlivých orgánů, anatomie topografická studuje vzájemnou polohu anatomických útvarů v jednotlivých oddílech těla.

Obsahové zaměření fyziologie: Výuka je zaměřena na homeostatické mechanismy a regulační systémy od úrovně buněčné do úrovně systémové Fyziologické regulace hormonální, nervové, imunitní a regulace řízené vyšší nervovou činností jsou obzvlášť vhodným námětem pro bioinženýrství. Zvládnutí fyziologie na odpovídající úrovni předpokládá základní znalosti anatomie, stejně jako biochemie, biofyziky a genetiky.

Požadavky:

Opatření proti snížení studijní neúspěšnosti:

Setrvalá, průběžná ústní i písemná zkoušení studentů během cvičení.

Zápočet podle průběžné práce během semestru (hodnotí cvičící)

Zkouška má písemnou a ústní část; písemná část je povinná pro možnost složit zkoušku ústně, hodnotí se výkon studenta při ústní zkoušce

Osnova přednášek:

1. Oběhový systém. Stavba srdce. Řídící mechanismy oběhového systému, mechanismy řízení srdeční činnosti (minutový srdeční výdej, řízení srdeční frekvence, řízení tepového objemu). Doporučené experimentální úlohy: Analýza srdce pomocí EKG

2. Oběhový systém. Stavba cév. Hemodynamika krevního oběhu (krev, viskozita krve, faktory ovlivňující viskositu krve), arteriální tlak a jeho řízení. Praktikum (Vernier). Doporučené experimentální úlohy: Tepová frekvence a tělesná námaha; Reakce tepové frekvence na zpětnou vazbu baroreceptorů; Krevní tlak a tělesná námaha

3. Mízní soustava. Stavba. Princip fungování. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu, tvorba mízy. Transport mízy.

4. Vylučovací systém. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce. Pohlavní rozdíly ve stavbě vylučovacího systému. Definitivní moč a její charakteristiky.

5. Pohlavní systém. Pohlavní diferenciace. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus.

6. Nervový systém. Organizace a funkce CNS. Vnitřní prostředí CNS (hematoencefalická bariéra, mozkomíšní mok, jeho tvorba, transport a funkce). Neuroglie. Motorický nervový systém. Spinální mícha (stavba, reflexy).

7. Nervový systém. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, rexlexy). Fyziologie řízení pohybu.

8. Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, vnímání pohybu a polohy. Zrak, sluch, chuť, čich. Bolest. Autonomní nervový systém. Mozkový kmen, hypotalamus. Periferní oddíly: sympatikus a parasympatikus.

9. Kůže a kožní orgány. Žlázy s vnitřní sekrecí. Stavba a funkce jednotlivých žláz s vnitřní sekrecí. Obecné mechanismy humorální regulace.

10. Výběrové téma.

Osnova cvičení:

1. Oběhový systém I. Stavba srdce. Elektrická a mechanická funkce srdce.

2. Oběhový systém II. Stavba cév. Systémová hemodynamika. Regulace AT.

3. Oběhový systém III. Experimentální úlohy: Analýza srdce pomocí EKG. Tepová frekvence a tělesná námaha. Reakce tepové frekvence na zpětnou vazbu baroreceptorů. Krevní tlak a tělesná námaha.

4. Mikrocirkulace a výměna látek mezi krevním řečištěm a tkáněmi organismu. Mízní soustava. Stavba. Princip fungování.

5. Krev. Fyzikální a chemické vlastnosti krve. Erytrocyty. Leukocyty. Trombocyty.

6. Imunitní systém. Nespecifická a specifika imunita. Antigen. Protilátka.

7. Vylučovací systém I. Stavba. Anatomie ledvin, renální cirkulace, inervace ledvin. Vývodné cesty močové: jejich stavba a funkce.

8. Vylučovací systém II. Základní procesy tvorby moči (glomerulární filtrace, tubulární procesy). Definitivní moč a její charakteristiky.

9. Pohlavní systém. Pohlavní diferenciace. Stavba pohlavního systému muže. Stavba pohlavního systému ženy. Tvorba pohlavních buněk, produkce pohlavních hormonů (a jejich funkce). Ovariální cyklus. Menstruační cyklus.

10. Endokrinní systém. Endokrinní žlázy a difuzní endokrinní systém. Hormon, mechanizmy účinku.

11. Nervový systém I. Organizace a funkce CNS. Hřbetní mícha a mozek.

12. Nervový systém II. Motorický systém. Mozkový kmen (stavba, reflexy). Mozeček (stavba, reflexy). Bazální ganglia (stavba, reflexy). Mozková kůra (stavba, reflexy). Fyziologie řízení pohybu.

13. Senzorický nervový systém. Receptory. Kožní čití, zrak, sluch, chuť, čich.

14. Výběrové téma.

Cíle studia:

Cíle anatomie: Všeobecné cíle výuky - postavení základů pro vývoj biomedicínského myšlení, přehledné znalosti o morfologii člověka, které jsou předpokladem pro pochopení funkčních souvislostí. Získání základních znalostí systematické a topografické anatomie orgánů a orgánových systémů.

Cíle fyziologie: Cílem je vštípit posluchačům poznatky o základních fyziologických funkcích buněk, orgánů a orgánových systémů člověka a jejich vzájemných interakcích.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie člověka. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05249-5.

[2]DAUBER, Wolfgang. Feneisův obrazový slovník anatomie: obsahuje na 8000 odborných anatomických pojmů a na 800 vyobrazení. Vyd. 3. české. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1456-1.

[3]MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3918-2.

[4]DYLEVSKÝ, Ivan. Dětský pohybový systém. Olomouc: Poznání, 2012. ISBN 978-80-87419-18-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Praktikum z fyziologie člověka1.27 MB

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram přednášek F7PBBAF2 v LS AR 2022/2023 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B222/F7PBBAF2/lec

Harmonogram cvičení F7PBBAF2 v LS AR 2022/2023 | https://harm.fbmi.cvut.cz/B222/F7PBBAF2/tut

Slovník základního medicínského názvosloví (Kurz Anatomie a fyziologie II pro BMT): https://moodle-vyuka.cvut.cz

Videa pro praktikum z fyziologie člověka (Kurz Anatomie a fyziologie II pro BMT): https://moodle-vyuka.cvut.cz