Jste zde

F7PBBAF1 - Anatomie a fyziologie I.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBBAF1 Z,ZK 4 2P+1C+1L česky
Přednášející:
Jan Páleník, Radek Matlach (gar.), David Novotný
Cvičící:
Jan Páleník, David Novotný, Ksenia Sedova
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě morfologie a funkce jednotlivých systémů. Seminární výuka je úzce vázána na témata přednášek a propojena s praktickými cvičeními. Je zaměřena výrazně problémově a využívá aktivačních metodik ke zvýšení motivace studentů. Samozřejmostí je využití moderních multimediálních programů (např. ADAM a další). Po stránce teoretické i praktické bude hlavní důraz kladen na morfologii a funkci životně důležitých orgánů a systémů.

Požadavky:

Opatření proti snížení studijní neúspěšnosti: setrvalá, průběžná ústní i písemná zkoušení studentů během cvičení.

Prezence na 80 % praktických cvičení. Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazeny s jinou paralelkou probírající stejné téma (případně dle dohody s vyučujícím). Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena s jinou paralelkou (případně dle dohody s vyučujícím). Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na daném cvičení umožněna a bude se muset zúčastnit cvičení s jinou paralelkou dle domluvy s vyučujícím.

Udělení zápočtu: hodnocení průběžné práce během semestru (hodnotí cvičící).

Zkouška je ústní formou.

Osnova přednášek:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostra páteře. Komplex páteř - pánev. Kostra hrudníku.

4. Lebka.

5. Kostra končetin.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

8. Svalové skupiny - svaly zad, hlavy a krku,

9. Svalové skupiny - svaly hrudníku, břicha, svaly dna pánevního.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Výběrové téma

Osnova cvičení:

1. Cytomorfologie, funkční morfologie tkání. Roviny a směry.

2. Obecná stavba kosti a kloubu. Růst a regenerace kostní tkáně.

3. Kostní spojení. Typy, charakteristika. Kloub, stavba a funkce.

4. Kostra páteře. Kostra hrudníku. Lebka.

5. Kostra končetin.

6. Sval, stavba, inervace, řízení kontrakce, regenerace.

7. Akční potenciál. Nervosvalový přenos.

8. Svalové skupiny - svaly PK a DK.

9. Svalové skupiny - svaly zad, břicha, hlavy, krku, svaly dna pánevního.

10. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy I.

11. Morfologie a fyziologie trávicí soustavy II.

12. Morfologie dýchacích cest. Stavba plic.

13. Fyziologie dýchání. Mechanika dýchání.

14. Konzultace, zápočet.

Cíle studia:

Anatomie - získat přehled o struktuře a složení lidského těla. Fyziologie - pochopení fungování živé hmoty na základě popisu živé buňky a výměnu chemických látek, energie a informací s prostředím.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]DYLEVSKÝ, Ivan. Základy funkční anatomie člověka. V Praze: ČVUT, 2013. ISBN 978-80-01-05249-5.

[2]DAUBER, Wolfgang. Feneisův obrazový slovník anatomie: obsahuje na 8000 odborných anatomických pojmů a na 800 vyobrazení. Vyd. 3. české. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1456-1.

[3]MOUREK, Jindřich. Fyziologie: učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3918-2.

[4]DYLEVSKÝ, Ivan. Dětský pohybový systém. Olomouc: Poznání, 2012. ISBN 978-80-87419-18-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Praktikum z fyziologie člověka1.27 MB

Ostatní - odkaz: 

Harmonogram cvičení F7PBBAF1 v ZS 2021/2022: https://harm.fbmi.cvut.cz/B211/F7PBBAF1/tut//

Slovník základního medicínského názvosloví (Kurz Anatomie a fyziologie I pro BMT): https://moodle-vyuka.cvut.cz

Videa pro praktikum z fyziologie člověka (Kurz Anatomie a fyziologie I pro BMT): https://moodle-vyuka.cvut.cz