Jste zde

F7DCTX1 - Toxikologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCTX1 ZK 15P česky
Garant předmětu:
Vladimír Pitschmann
Přednášející:
Zdeněk Hon, Vladimír Pitschmann
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje toxikologii jako multidisciplinární vědu, která se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Tento předmět seznamuje posluchače se základy toxikologie, které bude moci využít při řešení různých mimořádných událostí spojených s únikem významných toxických látek. Obsahem předmětu bude vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, bezpečná práce s chemikáliemi, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám, a jedy nejnebezpečnější, včetně bojových chemických látek.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti chemie a biologie člověka.

Osnova přednášek:

Úvod do toxikologie, vymezení předmětu, definice a základní toxikologické pojmy. Rozdělení a toxikologická klasifikace chemických látek.

Metody experimentální toxikologie.

Vztahy mezi chemickou strukturou látky a toxikologickým účinkem, faktory ovlivňující toxický účinek.

Toxikokinetika a biotransformace chemických látek v organismu.

Mechanismy toxického účinku chemických látek.

Klinické projevy intoxikace.

Obecné zásady terapie otrav.

Průmyslové toxické látky a bojové chemické látky.

Klíčové úkoly toxikologie v ochraně obyvatelstva.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Studijní předmět představuje toxikologii jako multidisciplinární vědu, která se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Tento předmět seznamuje posluchače se základy toxikologie, které bude moci využít při řešení různých mimořádných událostí spojených s únikem významných toxických látek. Obsahem předmětu bude vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, bezpečná práce s chemikáliemi, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám, a jedy nejnebezpečnější, včetně bojových chemických látek.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

PATOČKA, Jiří. Úvod do obecné toxikologie. Praha: Manus, 2003. ISBN 80-86571-04-1.

PROKEŠ, Jaroslav. Základy toxikologie: obecná toxikologie a ekotoxikologie. Praha: Galén, c2005. ISBN 80-7262-301-x.

HORÁK, Josef, Igor LINHART a Petr KLUSOŇ. Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2004. ISBN 80-7080-548-x.

BALÍKOVÁ, Marie. Forenzní a klinická toxikologie: laboratorní toxikologická vyšetření. Praha: Galén, 2004. ISBN 80-7262-284-6.

SKŘEHOT, Petr. Prevence nehod a havárií. [Česko]: PINK PIG, 2009. ISBN 978-80-86973-70-8.

GUPTA, C. Ramesh. Handbook of Toxicology of Chemical Warfare Agents. 2nd Ed. Amsterdam: Elsevier, 2015. ISBN 978-0-12-800159-2.

Doporučená literatura:

PATOČKA, Jiří. Vojenská toxikologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0608-3.

PITSCHMANN, Vladimír. Chemická válka ve věku atomu a DNA: kapitoly z dějin chemických, toxinových a zápalných zbraní: období od roku 1945 do roku 2015. Praha: Naše vojsko, 2016. ISBN 978-80-206-1632-6.

HEINZ, Lüllmann. Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada, 2004. ISBN 978-80-247-0836-1.

PELCLOVÁ, Daniela. Nejčastější otravy a jejich terapie. 2., dopl. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-726-2603-8.

PELCLOVÁ, Daniela. Nemoci z povolání a intoxikace. 3., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2597-3.

ŠEVELA, Kamil a Pavel ŠEVČÍK. Akutní intoxikace a léková poškození v intenzivní medicíně. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3146-9.

DUFFUS, H. Joh a Howard WORTH. Fundamental toxicology. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2006. ISBN 978-0-85404-614-30.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: