Jste zde

F7DCNPE1 - Nové poznatky v epidemiologii z pohledu globalizace a bioterorismu

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCNPE1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Pavla Bojarová
Přednášející:
Pavla Bojarová, Emil Pavlík
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět si klade za cíl rozšíření stávajících znalostí studentů v oblasti epidemiologie a epidemiologických pracovních metod se zřetelem ke globálnímu zpracování epidemiologických dat. V oblasti tzv. infekční epidemiologie bude výuka zaměřena i na problematiku cestovní medicíny s důrazem na možnost importu nákaz z endemických do panenských regionů a rizika s tím spojená. V oblasti prevence budou studenti seznámeni s novinkami v přípravě vakcín pro aktivní imunizaci, postexpoziční vakcinaci a pasivní imunizaci, jakož i s problematikou lékové profylaxe.

Dále budou studenti seznámeni s infekčními agens zneužitelnými pro ohrožení obyvatelstva, možnostmi a obtížností přípravy mikrobiálních populací, jejich transportu do místa potenciálního útoku a přenosu pro vyvolání nákazy v okamžiku útoku, jakož i s možnostmi ochrany a minimalizace následků takových útoků, a s problematikou bioterorismu jako takového. Pozornost bude věnována i možnému zneužití geneticky upravených mikroorganismů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti o biologických zbraních, znalosti budou ověřeny při vstupním semináři.

Osnova přednášek:

Zpracování epidemiologických dat.

Cestovní medicína – možnost importu nákaz z endemických regionů.

Příprava vakcín pro aktivní imunizaci, postexpoziční vakcinace, pasivní imunizace.

Infekční agens zneužitelná pro ohrožení obyvatelstva.

Bioterorismus.

Možné zneužití geneticky upravených mikroorganismů.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět si klade za cíl rozšíření stávajících znalostí studentů v oblasti epidemiologie a epidemiologických pracovních metod se zřetelem ke globálnímu zpracování epidemiologických dat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

TUČEK, Milan. Hygiena a epidemiologie. 2., doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. ISBN 978-80-246-3933-8.

PODSTATOVÁ, Hana. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-80-7262-597-0.

BERAN, Jiří a Jiří HAVLÍK. Lexikon očkování. Praha: Maxdorf, c2008. Jessenius. ISBN 978-80-7345-164-6.

www.bt.cdc.gov/bioterrorism/.

www.nlm.nih.gov/..../biodefenseandbioterrorism/.

Doporučená literatura:

Journal of Bioterrorism and Biodefense. ISSN 2157-2526.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: