Jste zde

F7DCMK1 - Medicína katastrof

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCMK1 ZK 15P česky
Garant předmětu:
Filip Burget
Přednášející:
Jan Bříza, Filip Burget, Kobi Peleg
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti medicíny katastrof, významným medicínským oborem, jehož význam spočívá zejména v kvalitní prevenci a připravenosti všech složek zdravotnického systému na řešení krizových situací a mimořádných událostí. To platí zejména při současné globalizaci světa, nekontrolovatelného přesunu obyvatelstva z jednotlivých kontinentů na jiné a následného možného ohrožení původního obyvatelstva jak po stránce zdravotnické, tak po stránce ekonomické, civilizační i spirituální. Nezbytná je proto připravenost zdravotnických zařízení, a to nejen po stránce teoretické administrativní, ale i praktické zdravotnického personálu na všech stupních řízení.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenty: základy znalostí z epidemiologie významných infekcí včetně rizik bioterorismu, poskytování první pomoci a třídění postižených metodou START, základní znalosti účinků ionizujícího záření na organismus.

Osnova přednášek:

Organizace zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví v standardní klidové situaci na úrovni státu, kraje, obce, zdravotnického zařízení, včetně mezinárodní spolupráce.

Zásady organizace zdravotnictví a ochrany veřejného zdraví za krizových situací na úrovni státu, kraje, zdravotnického zařízení, krizového ohniska.

Úkoly, kompetence a součinnost ústředních úřadů, krajských úřadů, městských a obecních orgánů, Policie ČR, Armády ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a dalších organizací (ČČK, ČMMJ atd.) při zajišťování zdravotnických služeb a specializovaných zdravotnických a veterinárních zásahů na úrovni státu, kraje, obce a ohniska včetně mezinárodní spolupráce.

Problematika připravenosti zdravotnických zařízení na řešení krizových situací.

Survelliance možných příčin zdravotnických krizových stavů včetně mezinárodní spolupráce (monitorování epidemiologické situace, sledování ohnisek nákazy, kontrola ovzduší, potravin a zdrojů pitné vody).

Základy teorie a praxe řízení zdravotnických zařízení různého typu s důrazem na problematiku krizové připravenosti. Systémy řízení kvality ve zdravotnických zařízeních.

Zvláštnosti řešení vědecko-výzkumných projektů ve zdravotnickém prostředí.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubení znalostí v oblasti medicíny katastrof, významným medicínským oborem, jehož význam spočívá zejména v kvalitní prevenci a připravenosti všech složek zdravotnického systému na řešení krizových situací a mimořádných událostí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén. 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice: komentovaný oficiální překlad. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0629-6.

HLAVÁČKOVÁ, Dana. Krizová připravenost zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. ISBN 978-80-7013-452-8.

ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Zdeněk HANUŠKA. Integrovaný záchranný systém. 2. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-007-4.

Doporučená literatura:

Platné zákony na poli krizových stavů, ochrany veřejného zdraví, veterinární péče, IZS a kompetencí orgánů státní správy zejména:

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: