Jste zde

F7DCMBAR1 - Molekulární, buněčná a aplikovaná radiobiologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCMBAR1 ZK 10P+5S česky
Garant předmětu:
Zuzana Šinkorová
Přednášející:
Zuzana Šinkorová
Cvičící:
Zuzana Šinkorová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na mechanismy přímého a nepřímého účinku ionizujícího záření v živém organizmu pomocí studia změn na molekulární a buněčné úrovni. Na molekulární úrovni bude prezentován systém reparace jednořetězcových a dvouřetězcových zlomů DNA, metody jejich rozpoznání a kvantifikace a regulaci buněčného cyklu po poškození ionizujícím zářením. Bude prezentována důležitost proteinu p53, jeho funkci v souvislosti

s poškozením buňky pomocí ionizujícího záření, stabilizaci a aktivaci po poškození. Na buněčné úrovni bude studijní předmět zaměřen na objasnění buněčné smrti mechanizmy apoptózy (vnější i vnitřní cesta indukce, pre- a postmitotická apoptóza), autofágie a nekrózy. Studenti budou seznámeni s mechanizmem fyziologického stárnutí buněk. Předmět bude diskutovat i otázku existence dávkového prahu pro různé typy onkologických onemocnění z hlediska stochastických účinků ionizujícího záření.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti o buňce, ionizujícím záření a mechanismu působení ionizujícího záření na živou tkáň na molekulární a buněčné úrovni.

Osnova přednášek:

Interakce ionizujícího záření na buněčné úrovni.

Proteinové dráhy zahrnuté v procesu reparace zlomů DNA po ozáření.

Mechanizmy buněčné smrti.

Stochastické účinky ionizujícího záření.

Molekulárně-genetické metody monitorující poškození DNA.

Osnova cvičení:

Současné trendy v detekci buněčných změn po ozáření.

Vliv ionizujícího záření na buněčný cyklus a proteinové dráhy na buněčné úrovni.

Aplikovaná radiobiologie.

Využití molekulárně biologických metod v současné biodozimetrii.

Posluchač bude rovněž seznámen se základními vědecko-výzkumnými směry v dané oblasti.

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na mechanismy přímého a nepřímého účinku ionizujícího záření v živém organizmu pomocí studia změn na molekulární a buněčné úrovni.

Studijní materiály:

Povinná literatura

ŘEZÁČOVÁ, Martina a Jiřina VÁVROVÁ. Molekulární mechanismy účinku ionizujícího záření. Hradec Králové: Nucleus HK, 2011. ISBN 978-80-87009-82-6.

VÁVROVÁ, Jiřina a Stanislav FILIP. Radiosenzitivita hematopoetického systému. Praha: Galén, 2003. Alma mater. ISBN 80-726-22-00-5.

SLOVÁČEK, Ladislav, Stanislav FILIP a Dagmar ŠVECOVÁ. Vybrané kasuistiky z klinické a radiační onkologie pro bakalářské studium ošetřovatelství. Hradec Králové: Garamon, 2009. ISBN 978-80-86472-39-3.

Radiation biology: a handbook for teachers and students. IAEA, VIENNA, 2010. ISSN 1018–5518.

Doporučená literatura:

NAVRÁTIL, Leoš a Jozef ROSINA. Medicínská biofyzika. 2., zcela přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-0209-9.

HAVRÁNKOVÁ, Renata, ed. Klinická radiobiologie. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-247-4098-0.

STEEL, G. Gordon. Basic Clinical Radiobiology. London: Hodder Arnold, 2002. ISBN 978-0-340-80783-5.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: