Jste zde

F7DCKR1 - Klinická radiobiologie a biodozimetrie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCKR1 ZK 10P česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Renata Havránková, Leoš Navrátil
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je objasnit mechanismy účinků ionizujícího záření se savčím organismem, distribuci radioaktivních látek v organismu a způsoby a vyhodnocení radiačního poškození orgánů a poskytnout přehled rizik kontaminace ve zdravotnictví a při jiných činnostech v průmyslu. Významnou část předmětu bude tvořit biodozimetrická problematika, protože odhad rizika indukce karcinomů fyzikálními a chemickými látkami je založen na spolehlivé dozimetrii. V mnoha případech nemůže být přesně stanovena expoziční úroveň, protože vhodná metoda detekce není dostupná. Distribuce toxické látky v lidském organizmu není často přesně známa a zpětné stanovení recentní expozice je problematické. Kvantifikace biologických markerů v různých tkaních se jeví alternativou fyzikální a chemické dozimetrie. Tento předmět se bude zabývat množstvím ukazatelů: modifikace kritických biomolekul jako např. DNA a proteinů manifestovaných po poškození a indikátory individuální nádorové senzitivity. Pozornost bude věnována i radiační ochraně a zákonným předpisům a nařízením. Jedna přednáška je zaměřena na neionizující formy záření, zejména laser, jeho interakci s tkání, na jeho biologické účinky a současné možnosti využití v medicíně.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška formou obhajoby písemné seminární práce na zadané téma.

Požadavky na studenta: základní znalosti o ionizujícím a neionizujícím záření, mechanismu jejich účinku na organismus a možnosti detekce.

Osnova přednášek:

Ionizující záření, jeho formy, interakce s tkání, fyzikální a chemická dozimetrie.

Akutní nemoc z ozáření, laboratorní a klinická diagnostika, léčba, trvalé formy poškození organismu.

Biodozimetrie.

Radiační ochrana, právní předpisy spojené s ochranou obyvatelstva.

Laser, biologické účinky, využití v medicíně.

Osnova cvičení:

nejsou

Cíle studia:

Cílem předmětu je objasnit mechanismy kontaminace a interakce radioaktivních látek se savčím organizmem, distribuci těchto látek v organizmech a způsoby a vyhodnocení radiačního poškození orgánů a poskytnout přehled rizik kontaminace ve zdravotnictví a při jiných činnostech v průmyslu.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HAVRÁNKOVÁ, Renata, ed. Klinická radiobiologie. Praha: Grada Publishing, 2020. ISBN 978-80-247-4098-0.

LÉONARD, A., RUEFF, J., GERBER, G. B. a E. D. LÉONARD. Usefulness and limits of biological dosimetry based on cytogenetic methods. Radiation Protection Dosimetry. 2005, 115(1-4):448-454. ISSN 0144-8420.

MATOUŠEK, Jiří, Jan ÖSTERREICHER a Petr LINHART. CBRN: jaderné zbraně a radiologické materiály. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-029-6.

NAVRÁTIL, Leoš. Nové pohledy na neinvazivní laser. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-1651-0.

MATOUŠEK, Jiří, Iason URBAN a Petr LINHART. CBRN: detekce a monitorování, fyzická ochrana, dekontaminace. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-048-7.

PEJCHAL, J., ÖSTERREICHER, J., ZÁRYBNICKÁ, L., ŠINKOROVÁ, Z., TICHÝ, A. a J. VÁVROVÁ. Biodozimetrické postupy. Vojenské zdravotnické listy, 2010, 74(2): 64-70. ISSN 0372-7025.

STEEL, G. Gordon. Basic Clinical Radiobiology. London: Hodder Arnold, 2002. ISBN 978-0-340-80783-5.

ŠINKOROVÁ, Zuzana a Leoš NAVRÁTIL. Biomedicínská detekce ionizujícího záření: organizace zdravotnické péče po zevní kontaminaci radionuklidy. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2014. ISBN 978-80-01-05626-4.

BIODOSIMETRY. Available methods and role on dose assessment and prognosis. Dostupné z: http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/eprmedt/Day_2/Day_2-8.pps.

Doporučená literatura:

ILJIN, A. A. a kol. Radiacionnyje poraženija čelovjeka. Moskva: IzdAT, 2001. ISBN 5-86656-114-X.

HALL, J. Eric. Radiobiology for the Radiologist. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000. ISBN 0-7817-2649-2.

Základy biodozimetrie. Multimediální výukový materiál Radiobiologie. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně. Dostupné z: http://fbmi.sirdik.org/.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: