Jste zde

17PMSSDP2A - Seminář k diplomové práci 2

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMSSDP2A Z 2 1S česky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Seminář k diplomové práci 1 (17PMSSDP1A)
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KMSSDP2A
Přednášející:
Cvičící:
Vladimír Rogalewicz (gar.), Gleb Donin, Ondřej Gajdoš
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Předmět je koncipován jako příprava studentů na závěrečné práce FBMI ČVUT, které prokážou samostatné analytické a tvůrčí schopnosti studenta a také jeho znalosti z předcházejících fází studia.

Seminář k diplomové práci 2 navazuje na výstupy z předmětů Seminář k diplomové práci 1 a Ročníkový projekt. Cílem semináře je naučit studenty zpracovat výsledky a diskuzi a dovést tak diplomovou práci ke zdárnému konci. Náplní semináře jsou prezentace postupu, zpracování a průběžných výsledků diplomové práce studentů a jejich průběžná kontrola a diskuze. Student je taktéž připravován na závěrečnou obhajobu své diplomové práce.

Požadavky:

Podmínky k zápočtu:

1. Účast na 80 % seminářů

2. Splnění požadavků 1. prezentace

- Prezentace bude obsahovat: současný stav DP, řešené problémy, průběžné výsledky, harmonogram práce

- Hodnocen bude celkový stav DP

3. Splnění požadavků 2. prezentace

- Prezentace bude obsahovat: cíle, metody, výsledky, diskuzi k výsledkům a možný další rozvoj práce

- Prezentace by měla odpovídat finální prezentaci k obhajobě

- Hodnocen bude projev a splnění cílů práce

3. Odevzdat diplomovou práci na sekretariát KBT (do 14. 5. 2020 do 15 hod. vytištěnou a svázanou DP, do 12 hod. elektronicky v PROJECTS)

Osnova přednášek:

Seminář je koncipován prezentačně, jeho náplní jsou prezentace studentů a prezentace oponentských posudků.

Detailní harmonogram pro daný rok je k dispozici níže.

Osnova cvičení:

Seminář je koncipován prezentačně, jeho náplní jsou prezentace studentů a prezentace oponentských posudků.

Detailní harmonogram pro daný rok je k dispozici níže.

Cíle studia:

Hlavním cílem semináře je zajistit systematickou podporu při práci na zpracování a prezentaci výsledků, závěru a diskuze v rámci práce na DP studenta. V druhé polovině seminářů je za aktivní účasti vedoucích diplomových prací student připravován na obhajobu DP formou prezentace.

Studijní materiály:

Práce s odbornými publikacemi: dialog.cvut.cz

Jak psát vysokoškolské diplomové práce: http://knihovna.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/

Jak citovat: http://knihovna.cvut.cz//administrace/upload_dir/files/70f00a2409c73aad9cec6856072c74c5cfa1ed8e.pdf

Pomoc při psaní DP: https://tatulda.cz/

[1] SGALL, P.; PANEVOVÁ, J.: Jak psát a jak nepsat česky. (1. vydání). Karolinum 2005.

[2] UMBERTO ECO (Překlad Seidl, I.): Jak napsat diplomovou práci. (1. vydání) Votobia 1997.

[3] GREENHALGH, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha, Grada 2003

[4] ŠANDEROVÁ, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. SLON 2007, ISBN 80-86429-40-7.

[5] KOEGEL, T., J.: Špičková prezentace; Computer Press; ISBN: 978-80-251-2008-8

[6] HIEROLD E.: Rétorika a prezentace, 7.aktualizované vydání; Grada; ISBN: 978-80-247-2423-2.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: