Jste zde

17PBTDAS - Datové sítě

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTDAS Z,ZK 4 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

V předmětu se praktickým způsobem studenti seznámí s vybranými aspekty používaných technologii datových sítí. Probrány budou drátové i bezdrátové technologie pro různé rozsahy sítě (PAN, LAN, MAN, WAN). Pro sítě rozsahu Pan budou probrány technologie pevných rozhraní (USB, FireWire, RS232) a bezdrátové technologie krátkého dosahu jako Bluetooth a NFC. V rozsahu sítě Lan se studenti seznámí zejména technologií Ethernetu a WiFi a jejími omezeními. Studenti se také seznámí s technologiemi GSM sítí a fyzickou realizaci sítí WAN. Vlastnosti dostupných technologií si studenti ověří praktickou realizací.

Požadavky:

Studenti se přihlásí do kurzu Datové sítě (17PBTDAS) na webu skolicka.fbmi.cvut.cz

Zápočet:

Pro získání zápočtu je nutná účast na cvičeních. Jedna absence je možná po předchozí omluvě cvičícímu. Pro další, nebo další absence je nutné doložit důvod nepřítomnosti a vypracovat samostatnou práci o rozsahu minimálně 7 stran na téma, na které student chyběl.

Druhou podmínkou pro získání zápočtu je prezentace na vyučujícím schválené téma, které se bude týkat vybrané technologie pro datovou síť. Rozsah prezentace je 7-10 minut. Minimální rozsah prezentace je 10 snímků. Student si zvolí téma své prezentace, do 3. lekce.

Zkouška:

Absolvování písemného testu, s otázkami s výběrem z více možných odpovědí. Celkem 50 otázek, správná odpověď 1 bod, žádná odpověď znamená 0 bodů, špatná odpověď znamená nula bodů. Minimum 25 bodů, maximum 50 bodů. Hodnocení testu je dle tabulky ECTS uvedené ve SZŘ ČVUT (článek 11). Celkový čas vyhrazený na test je 30 minut.

https://www.cvut.cz/sites/default/files/content/7e72349e-3ea5-4693-9853-5147f1238481/cs/20180718-studijni-a-zkusebni-rad-pro-studenty-cvut.pdf

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod do problematiky, historie bezdrátové komunikace.

2. ISO/OSI - model, rozdělení sítí podle rozsahu.

3. Lokální pevná rozhraní: USB, FireWire, RS232, sběrnice pro měřicí aplikace

4. Bezdrátové sítě BAN/PAN, ZigBee, NFC, RFID

5. Bluetooth

6. LAN a Ethernet

7. WiFi. 802.XX. Jednotlivé systémy a jejich aplikace a vlastnosti v závislosti na prostředí

8. WAN a MAN sítě a jejich implementace

9. Exkurze CESNET (PASNET)

10. IoT, technologie: NB-Iot, LORA.

11. GSM, koncept buňkové sítě, provedení stanic. Datové přenosy v GSM

12. GSM - architektura systémů a podsystémů.

13. Studentské prezentace

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenta s praktickými realizace datového přenosu pomocí datových sítí. Student by měl získat dostatečnou orientaci v používaných technologiích datových sítí, aby měl jasnou představu o jejich vlastnostech a omezeních. Na základě získaných znalostí by měl být student schopen zvolit řešení a uvědomit si i limitace, které z tohoto řešení plynou. Student by tak měl dostat dobrý základ k dalšímu hlubšímu studiu v oblasti datových sítí.

Studijní materiály:

[1] KUROSE, James F. a Keith W. ROSS. Počítačové sítě. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2014. 622 s. ISBN 978-80-251-3825-0.

[2] Horák, Jaroslav a Milan Keršláger. Počítačové sítě pro začínající správce. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 327 s. ISBN 978-80-251-2073-6.

[3] Burda, Jiří. Zemské Mobilní Rádiové Sítě a Přenos Dat 1. vyd. Praha: Wirelesscom, 2000.

[4] Murthy, C. S. R., Manoj, B. S. ''Ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols''. Prentice Hall PTR, 2004. ISBN 013147023X. Pahlavan, K., Krishnamurthy, P. ''Principles of Wireless Networks: A Unified Approach''. Prentice Hall PTR, 2001. ISBN 0130930032

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: