Jste zde

17PBRITR - Informační technologie

Historie výpočetní techniky, základní struktura počítače (procesor, paměť, sběrnice, periferní zařízení). Desktop, server, notebook, pocket PC. Motherboard - blokové schéma, Northbridge a Southbridge, popis sběrnic a rozhraní (ISA, PCI, PCI Express, IDE, ATA, SCSI), komunikace procesoru a pamětí, BIOS, autotest. Vstupní a výstupní zařízení - diskové a disketové jednotky, struktura ukládání dat, zavádění systému. CD a DVD, zobrazovací zařízení, klávesnice, myš, zvuková karta, univerzální vstupně-výstupní porty, síťové karty, modemy, UPS, tiskárny, skenery, multimediální zařízení a doplňky, velkokapacitní paměťové jednotky. Paměťové karty a čtečky, Rozhraní PCMCIA, CF a Secure Digital. Pojem „operační systém“ (OS), jeho význam a určení, typy OS. Instrukční soubor, typy instrukcí, způsoby adresování. Assembler a vyšší programovací jazyky. Překlad a interpretace. Správa paměti v OS. Výkonové a funkční testy PC. Pocket PC - mobilní platforma pro snímání, vyhodnocování i přenos dat. Bezdrátové komunikační protokoly a rozhraní - IrDA, Bluetooth, WiFi, GSM/GPRS. Počítačové sítě - historie, LAN a WAN, klíčová slova. Vrstvový referenční model OSI. Základní technické prostředky LAN (Ethernet a jeho praktická realizace). Internet - historie, myšlenka, základní klíčová slova, prohlížeče, používané standardy a jazyky. Úvod do architektury TCP/IP. Protokoly a adresování, propojování lokálních sítí, brány a směrovače, principy směrování v Internetu. Pojem „server“, architektura klient-server, nejčastěji používané protokoly síťové architektury TCP/IP: HTTP, FTP, TELNET, DHCP. Telemedicína (telematika pro zdravotnictví) - definice WHO, obsah - vlastní telemedicína, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBRITR KZ 3 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Předmět seznámí posluchače s problematikou informačních technologií používaných v radiologii. Velký prostor bude věnován problematice PACSu, elektronické archivaci obrazové dokumentace, formátu DICOM, NISu, internetové ko-munikaci mezi jednotlivými subjekty, propojení jednotlivých zobrazovacích modalit. Posluchači získají základní znalosti o nejrozšířenějších uživatelských prostředích v radiologii, o softwarových možnostech úpravy, o zpracování a rekon-strukcích obrazu, o tvorbě 3D modelů a o nejnovějších IT trendech v oboru.

Požadavky:

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu:

- vypracování kvalitní min. dvou až třístránkové semestrální práce (2-3 strany čistého textu + další strany s obrázky) na vlastní téma dohodnuté s přednášejícím (zajímavá témata - novinky - chlazení PC zkapalněným plynem, Windows 10, vybavení a využití výpočetní techniky u vozidel rychlé záchranné služby, atp.) s vyznačením citovaných textů a odkazů na použité zdroje (obrázky i části textů je možné jako citace kopírovat, musí být uveden konkrétní odkaz, odkud byl který zdroj použit)

- zaslání této práce mailem na hana@fbmi.cvut.cz nejpozději do 10.1.2021, práci je možné a vhodné zasílat průběžně během semestru

- po zaslání práce Vám bude potvrzeno, že je práce v pořádku, či je potřeba něco dopracovat

- úspěšné zvládnutí testu, který bude obsahovat jednak jednoduché příklady a jednak otázky s možností volby odpovědi z nabízených možností (vždy pouze jedna z nabízených odpovědí je správná). Bude se jednat o maximálně 50 otázek z okruhů uvedených v sylabu, které pokrývají látku probranou na přednáškách. Doba zpracování - 2 hodiny. Podle výsledku testu bude nabídnuta studentovi klasifikace. Pokud nebude student s hodnocením souhlasit a bude usilovat o hodnocení lepší, je možné ústní dozkoušení.

- v případě odevzdání kvalitní semestrální práce může být test prominut a student klasifikován pouze na základě odevzdané semestrální práce

- výhodou účast studenta při výuce (pozn.: docházka na přednášky)

Osnova přednášek:

Přednášky:

Informační technologie v radiologii -přehled

Formát DICOM

PACS

send, receive, query

NIS a worklist

e-PACS, komunikace mezi subjekty

elektronická úprava a archivace obrazu

postprocesing, raw data a 3D zobrazení

seznámení s user interface jednotlivých modalit

souhrn, test

Osnova cvičení:

Neurčena

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Zvárová, J.: Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví. Praha, Karolinum 2003

Doporučená literatura

Kasal, P., Svačina, Š. a kol.: Lékařská informatika. Praha, Karolinum 1998 (není novější vydání)

Nemocniční informační systémy ve výuce informatiky na lékařských fakultách : 15.-16. června 2000, Chudobín u Olomouce : sborník. ISBN 80-238-5688-X. Praha, Stapro 2000

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
PDF icon 1. přednáška17.33 MB
PDF icon 2. přednáška8.87 MB
PDF icon 3. přednáška13.76 MB
PDF icon 4. přednáška10.33 MB
PDF icon 5. přednáška12.18 MB
PDF icon 6. přednáška14.83 MB
PDF icon 7. přednáška6.92 MB