Jste zde

17PBPZTX - Základy toxikologie

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPZTX Z,ZK 3 1P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2ZT
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Studijní předmět představuje toxikologie jako multidisciplinární vědní obor, který se zaměřuje na zkoumání negativního vlivu chemických sloučenin na živé organismy. Tento předmět seznamuje posluchače se základy toxikologie, které bude moci využít při řešení různých mimořádných událostí s pojených s únikem významných toxických látek. Na tento předmětu navazuje ve 2. ročníku předmět s názvem „Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní“, který seznámí studenty s možnými typy chemických havárií, jejich průběhem, ohrožením životního prostředí, života a zdraví obyvatelstva a zásadami jejich prevence a likvidace.

Obsahem předmětu bude vztah mezi chemickou látkou a její toxicitou, bezpečná práce s chemikáliemi, toxikokinetika, interakce toxických látek s organismem, klinické projevy intoxikace, možnosti kvantitativního stanovení a testování toxických účinků chemických látek. Ve speciální části je kladen důraz na jedy, které vedou k častým otravám a jedy nejnebezpečnější.

Požadavky:

Podmínky zápočtu: Pro udělení zápočtu je nutná 86% účast na cvičeních (možná jedna absence) a zpracování referátu na zadané téma, včetně její prezentace na cvičeních (prezentace 20 - 25 min. na zadané téma, prezentace zpracovaná v PowerPointu). Další podmínkou je úspěšné složení (více jak 50 % správných odpovědí) písemného testu s volenou odpovědí v polovině semestru.

Požadavky ke zkoušce: Splnění požadavků k zápočtu. Zkouška je ústní formou. Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek a jsou uvedené v metodické příručce. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet. Opravný termín zkoušky je s minimálně týdenním odstupem.

Osnova přednášek:

Úvod do toxikologie, vymezení předmětu, definice a základní toxikologické pojmy. Rozdělení a toxikologická klasifikace chemických látek.

Vztahy mezi chemickou strukturou látky a toxikologickým účinkem, faktory ovlivňující toxický účinek.

Toxikokinetika a biotransformace chemických látek v organismu.

Mechanismy toxického účinku chemických látek.

Klinické projevy intoxikace.

Obecné zásady terapie otrav.

Toxikologicky významné syntetické jedy.

Toxikologicky významné přírodní jedy (toxiny).

Osnova cvičení:

Toxicitní parametry a selektivní toxicita.

Metody experimentální toxikologie.

Adsorpce, distribuce, exkrece a biotransformace chemických látek.

Účinek chemických látek na gastrointestinální trakt, na kardiovaskulární systém, na dýchací systém, na játra a ledviny, na imunitní systém, na nervový systém, na krvetvorbu a krev, na tvorbu energie v buňce.

První pomoc při intoxikaci, nespecifická a specifická terapie.

Cíle studia:

Student získá teoretické znalosti o významných chemických látkách přírodního a syntetického charakteru s ohledem na možnost intoxikace člověka. Dále bude seznámen s chemickými a biologickými vlastnostmi jedovatých přírodních a syntetických chemických látek, o klinickém obraze intoxikace, poskytování první pomoci, o ochraně před nimi, o jejich odmořování, bezpečné likvidaci a o jejich vlivu na životní prostředí. Studenti budou schopni posoudit míru nebezpečí běžných toxických látek, navrhnout obecná a nezbytná bezpečnostní opatření při styku s nimi a podílet se na řešení mimořádných událostí spojených s použitím toxických látek nebo s jejich únikem do prostředí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

Patočka, J.: Úvod do obecné toxikologie. Praha: Manus, 2003. ISBN 80-86571-04-1.

Prokeš, J. a kol.: Základy toxikologie. Praha: Galén, 2005. ISBN 80-7262-301-X.

Horák, J., Linhart, I., Klusoň, P.: Úvod do toxikologie a ekologie pro chemiky. Praha: VŠCHT, 2004.: ISBN 80-7080-548-X.

Balíková, M.: Forenzní a klinická toxikologie. Galén: Praha, 2004. ISBN 80-7262-284-6.

Skřehot, P. a kol.: Prevence nehod a havárií. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. ISBN 978-80-86973-70-8.

Doplňují literatura

Patočka, J. a kol.: Vojenská toxikologie. Praha: Grada, 2004.

Pitschmann, V., Halánek, E., Kobliha, Z.: Boj ohněm, dýmem a jedy (Nejstarší historie použití chemických a zápalných látek v boji a vznik moderní chemické války). MS Line, 2001.

Heinz, L. a kol.: Farmakologie a toxikologie. Praha: Grada, 2004.

Pelclová, D. a kol.: Nejčastější otravy a jejich terapie. Praha: Galén, 2009.

Pelclová, D. a kol.: Nemoci z povolání a intoxikace. Praha: Karolinum, 2006.

Ševela, K. a kol.: Akutní intoxikace v intenzivní medicíně. Praha: Grada, 2002.

John H. Duffus, Howard G. J. Worth.: Fundamental toxikology. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2006.

server TOXICOLOGY (Prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.) - http://www.toxicology.cz/

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Přednášky: 
PřílohaVelikost
Office presentation icon Přírodní jedy20.15 MB
Office presentation icon Obecná toxikologie29.55 MB
Soubor Průmyslové toxické látky6.54 MB

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Otázky ke zkoušce220.56 KB
PDF icon Harmonogram ZS 2021/2022411.04 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon Opora - Základy toxikologie3.49 MB