Jste zde

17PBPPPP - Předlékařská pomoc a péče

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situací a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN.

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou první pomoc.

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPPPP Z,ZK 4 1P+1C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2PPP
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět podává stručný přehled o hlavních zásadách a postupech poskytování neodkladné první pomoci se zvláštním zřetelem na postupy při selhání základních životních funkcí a stavy bezprostředně ohrožující život. Do náplně předmětu jsou zahrnuty i situace hromadného výskytu postižených při krizových situací a mimořádných událostech, včetně fenoménu CBRN.

Po úspěšném absolvování předmětu by student měl být schopen samostatně diagnostikovat selhání základních životních funkcí, rozpoznat stavy bezprostředního ohrožení života, provádět základní neodkladnou resuscitaci a poskytnout neodkladnou první pomoc.

Požadavky:

Zápočet:

- 90% účast na cvičeních (dlouhodobá absence je řešena individuálně s garantem předmětu)

- vypracování seminární práce

- prokázání praktických dovedností osvojených během praktického nácviku ve cvičeních

Zkouška:

- podmínkou absolvování zkoušky je úspěšné složení zápočtu

- písemný Multiple choice test (forma a,b,c,d, e) - min. úspěšnost 70% správných odpovědí

- rozsah testu - odpřednášená témata a povinná literatura

- 2. opravný termín ústní formou

Upozornění: interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně 7 denní.

Osnova přednášek:

1. Základní neodkladná resuscitace - základní životní funkce, jejich poruchy; přivolání odborné pomoci, komunikace s operačním střediskem; postup po příjezdu odborné pomoci.

2. Základní neodkladná resuscitace - neodkladná resuscitace dětí; využití automatizovaná externí defibrilaci

3. Šok - rozdělení šokových stavů, protišoková opatření

4. První pomoc u termických traumatech, poranění elektrickým proudem, chemická traumata

5. Krvácení (arteriální, žilní, vlásečnicové; vnější, vnitřní), zástava krvácení

6. První pomoc při vybraných neúrazových urgentních stavů

7. Postup při větším počtu raněných, CBRN, transportní techniky

Poznámka - pořadí přednášek se může změnit, posluchači budou včas informováni o změně

Osnova cvičení:

1. Základní neodkladná resuscitace dospělého - vyšetření postiženého v bezvědomí, kontrola životních funkcí, průchodnost dýchacích cest, sledování stavu postiženého, záznam informací

2. Základní neodkladná resuscitace dítěte; použití AED při KPR a externí defibrilace

3. Základy obvazové techniky, neodkladná první pomoc při krvácení

4. První pomoc u poranění pohybového aparátu - podvrtnutí, vykloubení, zlomeniny (otevřené a zavřené), fixace, manipulace s postiženým, improvizovaný transport

5. Modelové situace: náhlé netraumatické poruchy vědomí (vazovagální kolaps, arytmie, naléhavé stavy při cukrovce hypo-, hyperglykémie, křečové stavy - epilepsie, febrilní křeče; intoxikace)

6. Měření základních fyziologických funkcí; farmaka používaná v domácí péči;

7. Zápočet

V rámci cvičení se bude provádět:

- kontrola znalostí z dosud přednesené látky (ústně nebo písemně),

- referáty k dané problematice,

- praktický nácvik přednášených postupů a dovedností.

Pořadí praktických cvičení se může změnit, Posluchači budou včas informováni o změně.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura

1. KELNAROVÁ J., et al. První pomoc I pro studenty zdravotnických oborů. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 100 s. ISBN 978-80-247-4199-4

2. PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. 2., doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-247-5556-4.

3. Doporučené postupy pro KPR 2015: CPR guidelines 2015 (czech v.) http://rescuer.cz/files/UM-mimoradne-2015_final_preview.pdf

4. MÁLEK, J., A. DVOŘÁK a A KOL. První pomoc. 1. vyd. Praha: 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. Dostupné z: http://www.lf3.cuni.cz/cs/pracoviste/anesteziologie/vyuka/studijni-materialy/prvni-pomoc/

Doporučená literatura:

1. KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc II: pro studenty zdravotnických oborů. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. Sestra (Grada). 180s. ISBN 978-80-247-4200-7.

2. LEJSEK, Jan a kol. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 271s. ISBN 978-80-246-2090-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Harmonogram přednášek 2022/202395.28 KB