Jste zde

17PBPPOK - Prevence a odhalování kriminality

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPPOK Z 2 1P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2POK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student je seznámen se základy trestního práva, policejního práva a kriminalistiky. Získává přehled o jednotlivých stádiích trestního řízení a o subjektech, které se jich účastní.

Požadavky:

Pro získání zápočtu je třeba:

- docházka na cvičení (Na cvičeních je akceptována 1 absence. Vyšší počet absencí je nutno řešit s garantem předmětu.)

- aktivní vystupování na cvičeních

- zpracování a včasné odevzdání seminární práce v rozsahu 4 - 5 stran (odpovídající předepsaným normám) v termínu stanoveném cvičícím, její přednesení a obhajoba formou prezentace

- složení zápočtového testu (Test obsahuje 20 otázek z látky probrané na přednáškách a cvičeních a ze studijní opory. Pro splnění testu je třeba odpovědět minimálně na 15 otázek správně.)

- zápočtový test může být doplněn i ústním přezkoušením, a to pouze na návrh vyučujícího nebo s jeho souhlasem.

Osnova přednášek:

1.Trestní právo a trestný čin, základy trestní odpovědnosti

2.Trestní řízení

3.Okolnosti vylučující protiprávnost

4.Skutková podstata trestného činu

5.Operativně pátrací činnost policie

6.Pojem druhy a účel trestu

7.Omezení osobní svobody v trestním řízení

8.Práva a povinnosti policistů dle zákona č. 273/2008 Sb.

9.Kriminalistika

10.Sbírání, zajišťování a vyhodnocování kriminalistických stop v praxi

11.Výslechové metody

12.Kriminologie a viktimologie

13.Prevence kriminality

14.Opakování

Osnova cvičení:

Opakování látky z přednášek, prezentace seminárních prací

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s trestním řízením a činností PČR na úseku prevence a odhalování kriminality.

Studijní materiály:

TEJMAR, Matěj. Studijní opora předmětu Prevence a odhalování kriminality. Kladno, 2014.

JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. 4. přepracované vydání, Praha: Leges, 2013. 1224 s. ISBN 978-80-8757-669-4

KRUPKA, Vladimír. Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: Trivis, 2012. 157 s. ISBN 978-80-87451-14-4

KRUPKA, Vladimír. Trestní právo hmotné: zvláštní část. 1. vyd. Praha: Trivis, 2012. 152 s. ISBN 978-80-87451-12-0

ZOUBKOVÁ, Ivana a Marcela MOULISOVÁ. Kriminologie a prevence kriminality. Praha: Trivis, 2004. ISBN 80-86795-05-5.

MUSIL Jan, KONRÁD Zdeněk, SUCHÁNEK Jaroslav. Kriminalistika, 2. Přepracované vydání, C.H. Beck, 2004, 583 s. ISBN: 8071798789

PROTIVINSKÝ, Miroslav, KLVAŇA, Karel. Základy kriminalistiky. 2. vydání, Praha : Trivis, 2007. 151 s. ISBN 978-80-86795-50-8

ŠKODA, J.; VAVERA, F.; ŠMERDA, R. Zákon o policii s komentářem. 2. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-447-3.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
PDF icon Studijní opora předmětu706.1 KB
PDF icon Harmonogram výuky ZS 2022/2023315.34 KB