Jste zde

17PBPPKS - Psychologie v krizových situacích

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPPKS KZ 2 2S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2PKS
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technikami a metodami pomáhajícími jedinci vyrovnat se a čelit stresu, konfliktům a krizovým situacím. Umožní mu lepší sebepoznání a poznání druhých, schopnost empatie, kongruence a akceptace. Nedílnou součástí je praktický nácvik jednotlivých technik, práce ve skupině a závěrečné „inquiry“ integrující získané poznatky a prožitky do smysluplného celku.

Požadavky:

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je podmínkou:

1. absolvování všech seminářů a to formou aktivního zapojení do dění,

2. prezentování zpracované seminární práce formou powerpointové prezentace,

3. úspěšné absolvování zápočtového testu.

Student je povinen zpracovat a prezentovat powerpointovou prezentaci na téma předmětu nebo osobních zájmů v rámci poskytování posttraumatické péče nebo psychosociální intervenční péče členům a příslušníkům IZS.

Otázky v zápočtovém testu budou plně kolidovat s výukou realizovanou v průběhu semestru.

Studenti můžou k přípravě na zápočtový test rovněž využít studijní oporu, která je dostupná na webových stránkách předmětu.

Závěrečná známka (KZ) bude vycházet z následujícího hodnocení:

1. body za prezentaci seminární práce (maximum 5 bodů)

2. hodnocení zápočtového testu ( maximum 30 bodů a hodnocení vychází z ECTS)

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. týden: Vliv zátěže na psychiku jedince.

2. týden: Psychologická první pomoc, psychosociální pomoc. Demobilizace, defusing, debriefing a systém posttraumatické péče u členů IZS. Syndrom vyhoření.

3. týden: Krizová intervence. Empatie a prosociální chování jako významné psychologické proměnné v pomáhající profesi.

4. týden: Davové a hromadné chování, panika vyvolaná katastrofickými událostmi. Modelové situace na zvládání davové psychózy a paniky. Krizová intervence.

5. týden: Extrémismus. Využití antikonflitního týmu při zvládání MU. Nácvik krizové komunikace.

6. týden: Prezentace studentů - 1 část.

7. týden: Krizová komunikace. Interkulturní komunikace a přístup k jedincům pocházejícím z jiného sociokulturního prostředí. Přístup k migrantům.

8. týden: Osobnost pachatele trestních činů. Nácvik přístupu k obětem násilných trestních činů. Důsledky trestních činů na oběť. Systém pomoci obětí násilných činů. Stockholmský syndrom.

9. týden: Sebevražedné jednání. Psychologické dopady u vybraných krizových situací. Nácvik přístupu k psychicky narušenému jedinci a sebevrahovi.

10. týden: Duchovní témata a krize. Psychospirituální krize. Vliv náboženství na vznik MU

11. týden: Specifický přístup k psychicky narušenému dítěti. Dítě a krize.

12. týden: Využití psycho her na rozvoj prosociálního a empatického přístupu u členů jednotek IZS.

13. týden: Specifický přístup k obětem MU s větším počtem raněných a usmrcených. Poradenství pro pozůstalé.

14. týden: Prezentace powerpointových prezentací studentů - 2 část. Závěrečné opakování. Konzultace otázek ke zkoušce.

Cíle studia:

S využitím znalostí z ostatních teoretických, bezpečnostních a odborných předmětů studenti studijního programu: budou znát základní problémy psychologických přístupů a postupů příslušníků IZS v době mimořádných událostí; budou mít vědomosti o specifikách jednotlivých krizových událostí a postupech jejich optimálního řešení z pohledu psychiky zachraňovaných i zachránců; získají dovednosti v sebereflexní rovině, typologii a zvládacích technikách svízelných životních situací, ke specifikům jednotlivých typů osobností; budou prakticky vybaveni pro zvládání negativních dopadů pro jejich vlastní život; budou schopni uplatnit své dovednosti ve funkcích středního článku krizového řízení.

Studijní materiály:

Ralbovská, R: Studijní opora.

RALBOVSKÁ, R. Psychologické aspekty mimořádných událostí. In: ŠÍN, R. a kol. Medicína katastrof. Praha: Galén. 2017, 351 s. ISBN 978-80-749-2295-4.

HUMPL, L., PROKOP, M., J., TOBIÁŠOVÁ, A. První psychická pomoc ve zdravotnictví. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. ISBN 978-80-7013-562-4.

ŠPATENKOVÁ, N. a kol. Krizová intervence pro praxi. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2624-3.

VÁGNEROVÁ, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0696-5.

VYMĚTAL, Š. Krizová komunikace: a komunikace rizika. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2510-9.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení: