Jste zde

17PBPOZR - Obecné základy řešení havarijních a krizových situací

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPOZR Z,ZK 4 1P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do obecné problematiky řešení havarijních a krizových situací a vštípit jim teoretické základy pro navazující předměty v oblasti havarijního a krizového plánování a řízení. Důraz bude položen na zvládnutí terminologie a správné pochopení pojmů v této oblasti. Součástí předmětu bude i objasnění pojmu právní síly zákonných norem a základní legislativa v této oblasti.

Požadavky:

Zápočet:

Zracování uceleného referátu a vystoupení s ním na semináři,

70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

aktivita na seminářích bude hodnocena a brána jako jeden z předpokladů udělení zápočtu. Bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

přezkoušení testem, požadavek 70% úspěšnosti

zkouška je tvořena písemnou částí v délce přibližně 60 minut o 20 otázkách z obsahu přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia a na ní navazující částí ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu a nebo v případě,že student chce získat lepší hodnocení

hodnocení testu: A - 20 otázek správne, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správne,

Osnova přednášek:

Úvod do problematiky, globální bezpečnostní hrozby,

Terminologie krizových situací,

Riziko, jeho faktory a fáze,

Riziko, jeho rozvoj, práce s rizikem,

Rozvoj nepříznivé události.

Vystoupení odborníka na krizové řízení.

Obecné zásady řešení mimořádných událostí (MU).

Prevence, represe, asanace,

Základní metody dosažení efektivity při řešení MU

Proces krizového plánování,

Rozhodovací proces při řešení krizových situací,

Bezpečnostní systém státu, úloha AČR,

Základní a související právní předpisy a normy v oblasti řešení MU.

Závěrečné shrnutí problematiky, podmínky zkoušky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti terminologie krizových situací,

Základní znalosti eliminace rizik, procesu krizového plánování,

Orientování se v problematice bezpečnostního systému státu.

Studijní materiály:

1]REKTORIK, J. A KOL. Krizovy management ve verejné správe : teorie a praxe. Praha : Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-83-1.

[2] Ing. Jarmil Valásek, Ph.D.,Ing. Frantisek Kovárík a kolektiv, Krizové rízení pri nevojenskych krizovych situacích ,modul C, generální reditelství HZS CR,Praha 2008,

[3]SENOVSKY, M., ADAMEC, V., HANUSKA, Z. Integrovany záchranny systém; Edice Sdruzení pozárního a bezpecnostního inzenyrství Spektrum; Ostrava 2007

[4]HORAK, R., KRC, M., ONDRUS, R., DANIELOVA, L. Pruvodce krizovym rízením pro verejnou správu; LINDE PRAHA: 2004;

[5]Ing. Kvetoslava SKALSKA, Dr. Ing. Zdenek HANUSKA ,Ing. Milan DUBSKY, INTEGROVANYZACHRANNY SYSTÉM A POZARNI OCHRANA, Modul I, GR HZS CR,Praha 2010,

[6]PROCHAZKOVA, D., RIHA, J. Krizové rízení; Praha: GR HZS CR, 2004;

[7]KRATOCHVILOVA, D. Ochrana obyvatelstva; Edice SPEKTRUM SPBI, 2005,

[8]Smejkal, V., Rais, K.: Rízení rizik. Grada Publishing, Praha, 2003

[9]Antusák, E., Kopecky, Z.: Uvod do teorie krizového managementu. VSE, Praha, 2003

[10]VANICEK, J. a kol. Právní úprava krizového rízení v CR. Eurolex Bohemia, 2006.

Doporucená literatura:

[1]Ustavní zákon c. 110/1998 Sb. o bezpecnosti Ceské republiky

[2]Zákon c. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a o zmene nekterych zákonu, ve znení pozdejsích predpisu. a navazující zákony, provádecí vyhlásky a narízení vlády

[3]Zákon c. 238/2000 Sb. o Hasicském záchranném sboru Ceské republiky a o zmene nekterych souvisejících zákonu, ve znení pozdejsích predpisu

[4]Zákon c. 59/2006 Sb., o prevenci závaznych havárií zpusobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi látkami a chemickymi prípravky, ve znení pozdejsích predpisu

[5]Vyhláska c. 328/2001 Sb., o nekterych podrobnostech zabezpecení integrovaného záchranného systému, ve znení pozdejsích predpisu

[6]Vyhláska c. 380/2002 Sb. k príprave a provádení úkolu ochrany obyvatelstva

[7]METODICKA POMUCKA MINISTERSTVA VNITRA, c. j.: PO - 1590/IZS - 2003 ze dne 30. cervna 2003,kterou se doporucují zásady pro jednotné rozlisování a vymezení preventivních, záchrannych, likvidacních a obnovovacích (asanacních) prací spojenych s predcházením, resením a odstranením následku mimorádnych událostí,

[8]Zákon c. 240/2000 Sb., o krizovém rízení a o zmene nekterych zákonu

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 
PřílohaVelikost
Soubor Harmonogram výuky 2021 - 202217.25 KB

Metodická příručka nebo studijní opora: