Jste zde

17PBPMVP - Metodologie výzkumné práce

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPMVP Z 2 1P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2MVP
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Uvedení do problematiky základů vědecké práce, její význam pro společnost, vývoj vědy v České republice od XIX. století dosud. Seznámení se s principy vědecké práce, vysvětlení základních pojmů, s grantovou politikou, úkoly grantových agentur, způsobem prezentace a s propagací výsledků. Vědecká práce v rámci Evropské unie. Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, organizace práce vědecké knihovny. Zvládnutí prezentace a zpracování literární rešerše.

Požadavky:

Zápočet

- docházka na cvičení (je akceptována 1 absence);

- aktivní zapojení do diskuze v průběhu cvičení;

- prezentace formou power-pointu o rozsahu 10 minut na téma zvolené posluchačem.

Hodnocena bude formální část projevu a samotné prezentace či způsob zpracování.

Osnova přednášek:

1. přednáška - Zásady psaní závěrečných prací v programu ochrana obyvatelstva. Jak přednášet.

2. přednáška - Odborná publikace (vysvětlení rozdílů mezi různými formami písemného sdělení, rozdíl mezi studijním textem, učebnicí a monografií, grafická a jazyková úprava, vyhledavače odborné literatury, impact faktor)

3. přednáška Informační zdroje v síti ČVUT. Rešeršní strategie, odborné databáze, služby Ústřední knihovny ČVUT.

4. přednáška - Citování, citační manažéry.

5. přednáška - Grantová politika, úkoly grantových agentur.

Pořadí přednášek se může změnit.

Je doporučena účast na přednáškách, protože v rámci nich zazní řada údajů nezbytných k úspěšnému zpracování závěrečné práce a k její obhajobě v rámci státní závěrečné zkoušky.

Osnova cvičení:

Postup při zpracovávání podkladů pro bakalářskou práci

Práce s literárními a internetovými informačními zdroji, zadání témat pro seminární přednášky

Metody a techniky výzkumu a jejich aplikace v BP

Psychologické aspekty vědecké práce

Prezentace a obhajoba

Cíle studia:

Seznámení posluchačů se základy vědecké práce - od organizace vědecké činnosti v České republice a v zahraničí, přes organizaci grantových agentur, způsob získávání informací pomocí literatury, internetu a dalších informačních zdrojů až po zásady vlastní vědecké práce.

Studijní materiály:

[1]Greenhalgh, T.: Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003

[2]Liška, V.: Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004

[3]Meško, D., Katuščák, D., Findra, J. a kol.: Akademická příručka. 2. upravené a doplněné vydání. Bratislava: Osveta, 2005

[4]Šanderová, J.: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005

[5]Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha: ACADEMIA, 1999

[6]Šifner, F.: Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova, 2004

[7]Tichá, L., Civínová, Z., Morysková, M., Trtíková, I., Němečková, L.: Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2011

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní - odkaz: 

odkaz pro citace: https://www.citacepro.com/. ČVUT má tuto službu přeplacenou.