Jste zde

17PBPLZKS - Lidské zdroje a krizové situace

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPLZKS Z 3 1P+1S česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2LZKS
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii a praxi managementu lidských zdrojů a důležitých kategoriích nezbytných pro výkon řídící funkce v oblasti personalistiky a řízení lidí. Důraz bude položen na pochopení manažerských dovedností a znalostí právních a metodických základů dané problematiky, jakož i plánování pracovních míst, řízení a hodnocení pracovního výkonu, a rovněž řešení vztahových problémů a konfliktů na pracovišti. V další části bude procvičena motivace lidí, komunikace, personální marketing a zásady vedení lidí.

Požadavky:

Zápočet:

*zpracování uceleného referátu a vystoupení s ním na semináři,

*70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

*zpracování semestrální práce.

*aktivita na seminářích bude hodnocena a brána jako jeden z předpokladů udělení zápočtu

Osnova přednášek:

[1] Podstata a teoretické základy řízení lidských zdrojů.

[2] Teorie a praxe řízení lidí, jeho role při řízení organizace.

[3] Požadavky kladené na pracovníky, výběr pracovníků.

[4] Získávání a výběr pracovníků. Metody výběru, požadavky na pracovníky záchranných a bezpečnostních sborů.

[5] Získávání a uvolňování pracovníků.

[6] Hodnocení pracovního výkonu.

[7] Proces adaptace a stabilizace pracovníků. Specifika záchranných a bezpečnostních sborů.

[8] Řízení kariery.

[9] Formování pracovních postojů a výkonnostního klimatu.

[10] Rozvoj pracovníků v organizaci. Vzdělávání a výchova.

[11] Zákoník práce, jeho význam a aplikace.

[12] Zaměstnanecké pracovní poměry záchranných a bezpečnostních sborů, jejich právní úprava.

[13] Specifika práce a požadavky kladené na příslušníky záchr. a bezp. sborů.

[14] Personální řízení v resortu ministerstva obrany.

Osnova cvičení:

1] Podstata a teoretické základy řízení lidských zdrojů.

[2] Teorie a praxe řízení lidí, jeho role při řízení organizace.

[3] Požadavky kladené na pracovníky, výběr pracovníků.

[4] Získávání a výběr pracovníků. Metody výběru, požadavky na pracovníky záchranných a bezpečnostních sborů.

[5] Získávání a uvolňování pracovníků.

[6] Hodnocení pracovního výkonu.

[7] Proces adaptace a stabilizace pracovníků. Specifika záchranných a bezpečnostních sborů.

[8] Řízení kariery.

[9] Formování pracovních postojů a výkonnostního klimatu.

[10] Rozvoj pracovníků v organizaci. Vzdělávání a výchova.

[11] Zákoník práce, jeho význam a aplikace.

[12] Zaměstnanecké pracovní poměry záchranných a bezpečnostních sborů, jejich právní úprava.

[13] Specifika práce a požadavky kladené na příslušníky záchr. a bezp. sborů.

[14] Personální řízení v resortu ministerstva obrany

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů, Základy moderní personalistiky, Management Press, Praha 2009,

[2] ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002.

[3] KLEIBL, J., DVOŘÁKOVÁ, Z., ŠUBRT, B. Řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck,

2001.

[4] VEBER, J. a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce. Praha: Management Press, 2006.

[5] DONNELLY , JR, J a kol. Management. Praha, Grada Publishing, 2007.

Doporučená literatura:

[1] ŘEZÁČ, J. Moderní management, Computer Press, Brno, 2009.

[2] REKTOŘÍK, J. A KOL. Krizový management ve veřejné správě : teorie a praxe. Praha : Ekopress, 2004. ISBN 80-86119-83-1.

[3] Valášek, Kovářík a kolektiv, Krizové řízení při nevojenských krizových situacích ,modul C, generální ředitelství HZS ČR,Praha 2008,

[4] HORÁK, R., KRČ, M., ONDRUŠ, R., DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým řízením pro veřejnou správu; LINDE PRAHA: 2004;

Odborná periodika a portály krizového řízení na webu:

www.hzscr.cz/ Vzdělávání: obsahová náplň vzdělávacích programů stanovených Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení je rozdělena na jednotlivé oblasti vzdělávání, k nimž byly pro studijní účely zpracovány studijní texty.

V Koncepci vzdělávání v oblasti bezpečnosti je uvedeno 10 modulů: modul A - obecné zásady krizového řízení, modul B ? úvod do problematiky krizového řízení, modul C ? krizové řízení při nevojenských krizových situacích, modul D ? krizové řízení v oblasti obrany státu, modul E ? ochrana obyvatelstva, modul F ? ochrana ekonomiky, modul G ? vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, modul H ? hospodářská opatření pro krizové stavy, modul I ? IZS a požární ochrana a modul J ? krizové řízení v oblasti zdravotnictví.

www.hzscr.cz/casopis-112.aspx, Odborný časopis GŘ HZS pro krizové řízení a požární ochranu.

http://www.verejnasprava.info/ Odborný čtrnáctideník Vlády ČR pro teorii a praxi veřejné správy.

http://www.defenceandstrategy.eu/ - Časopis Univerzity obrany je odborným periodikem, které je zaměřeno na publikaci textů z oblasti strategických a bezpečnostních studií, vojenství a příbuzných oborů.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 

Metodická příručka nebo studijní opora: 
PřílohaVelikost
PDF icon OPORA Lidské zdroje a krizové situace685.12 KB