Jste zde

17PBPISV - Informační systémy v krizovém řízení

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBPISV Z,ZK 4 2P+2C česky
Předmět je ekvivalentem v KFS pro:
17KBP2ISKR
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je vytvoření základního povědomí o informačních systémech používaných v krizovém řízení. V první části předmětu budou studenti seznámeni se základními komponenty infrastruktury informačních systémů, servery, datovými úložišti, pracovními stanicemi, databázovými systémy a jejich rolí v informačních systémech v krizovém řízení. V druhé části předmětu se studenti seznámí s vybranými softwarovými nástroji, které jsou určené pro podporu krizového řízení. Výuka bude probíhat ve specializované učebně - učebna krizového řízení a bezpečnosti.

Požadavky:

Zápočet bude udělen za splnění zadaných úkolů a skupinového semestrálního projektu a odevzdání obsahově i formálně originální písemné práce o délce 15 stran na zvolené téma dle stanovených požadavků. Projekt bude zpracováván za využití softwarových nástrojů a informačních systému určených pro krizové řízení. Součástí zápočtu bude rovněž i přednesení a obhajoba semestrálního projektu.

80% účast na seminářích (dlouhodobá absence bude řešena individuálně).

Úspěšné splnění písemné zkoušky. Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají tématům jednotlivých přednášek a cvičení. Test tvoří 20 otázek, kombinace doplňovacích a Multiple Choice otázek. Pro úspěšné absolvování testu je nezbytné získat minimálně 50 % bodů z testu. Hodnocení testu: 20-18 bodů A, 17-16 B, 15-14 C, 13-12 D, 11-10 E.

Osnova přednášek:

Úvod do předmětu a seznámení s informačními systémy v krizovém řízení (Staněk)

Informační systémy v krizovém řízení, jejich role, zaměření, infrastruktura a praktické využití (Staněk)

Úvod do bezpečnosti informačních systémů; šifrování, hašování (Schlenker)

Počítačová bezpečnost; Identifikace, autentizace; certifikáty (Schlenker)

Lidský faktor v bezpečnosti IT; Zálohování, archivace; Škodlivý software (Schlenker)

Analýza rizik, bezpečnostní politika (Brechlerová)

Informační systémy pro podporu analýz rizik a havarijního plánování - Riskan, CAMEO chemicals, Medis-Alarm (Staněk)

Informační systém pro analýzu a modelaci mimořádných událostí I. - TerEx, Aloha, RMP*Comp (Staněk)

Informační systém pro analýzu a 3D modelaci mimořádných událostí II. - PyroSim, Pathfinder, HEC-RAS (Staněk)

Informační systémy veřejné správy pro podporu řešení mimořádných událostí - EMOFF, CAMEOfm (Staněk)

GIS v krizovém řízení - SITUNET, POSIM, GIS HZS, MARPLOT (Staněk)

Informační systémy veřejné správy pro monitoraci a stanovení následků mimořádné události - Obnova (Staněk)

Trendy vývoje informačních systémů v krizovém řízení (Staněk)

Zakončení předmětu (Staněk)

Osnova cvičení:

Náplň cvičení odpovídá přednášenému tématu (Staněk)

Náplň cvičení odpovídá přednášenému tématu (KBI)

Náplň cvičení odpovídá přednášenému tématu (KBI)

Náplň cvičení odpovídá přednášenému tématu (KBI)

Náplň cvičení odpovídá přednášenému tématu (KBI)

Náplň cvičení odpovídá přednášenému tématu (Staněk)

Práce se softwarovými nástroji dle náplně přednášeného tématu (Staněk)

Práce se softwarovými nástroji dle náplně přednášeného tématu (Staněk)

Práce se softwarovými nástroji dle náplně přednášeného tématu (Staněk)

Práce se softwarovými nástroji dle náplně přednášeného tématu (Staněk)

Práce se softwarovými nástroji dle náplně přednášeného tématu (Staněk)

Práce se softwarovými nástroji dle náplně přednášeného tématu (Staněk)

přednesení a obhajoba semestrálních projektů (Staněk)

Přednesení a obhajoba semestrálních projektů, zakončení předmětu a udělení zápočtů (Staněk)

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Bruckner Tomáš, Voříšek Jiří, Buchalcevová Alena a kolektiv. Tvorba informačních systémů, Grada, 2012, ISBN: 978-80-247-4153-6

POKORNÝ, Jaroslav. Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Praha: Academia, 1992

Doporučená literatura:

SKŘEHOT, P. A., MELICHAROVÁ, M., HON, Z., MAREK, J., SKŘEHOTOVÁ, M., FRÖLICH, T., STANĚK, M., PAUČOVÁ, V., FIŠER, V. Rozptyl těžkého plynu v atmosféře. Praha: T-SOFT a.s., 2018. 140 s. ISBN 978-80-905401-2-5.

ROCHÁZKOVÁ, Dana. Bezpečnost a krizové řízení. Vyd. 1. Praha: Police history, 2006. 255 s. ISBN 80-86477-35-5

REKTOŘÍK, Jaroslav, Jan ŠELEŠOVSKÝ a Josef VILÁŠEK. Krizové řízení ve veřejné správě. 1. vyd. Brno: Ekopress, 2004. 134 s. ISBN 80-86119-83-1.

Poznámka:
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Materiály ke stažení:

Ostatní: 

Metodická příručka nebo studijní opora: